Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Předáváte dokumentaci v digitální podobě?

Automa 3/2000

Ing. Martin Horňáček,
Technodat, CAE-elektro, s. r. o.

Předáváte dokumentaci v digitální podobě?

V současném konkurenčním prostředí je stále více kladen důraz na využívání dokumentů v elektronické podobě. Důvody, proč vzniká tato potřeba, jsou zřejmé: snížení nákladů, snadná manipulace s dokumentací, rychlé vyhledávání atd.

V rámci firmy není požadavek na používání elektronické podoby dokumentů ničím nereálným. Při využití moderních systémů CAD/CAE, kancelářského softwaru a ve spojení se systémy EDM/PDM je uvnitř firmy použití všech dokumentů v digitální podobě jen otázkou výběru vhodného IS, doby potřebné na zavedení tohoto systému.

Jiná situace nastává, chceme-li projektovou dokumentaci v digitální podobě předat koncovému zákazníkovi. Kompletní dokumentace se totiž skládá z velkého počtu formátově zcela různorodých dokumentů. Od mechanických sestav ze systémů CAD (např. AutoCAD), přes elektrotechnická schémata produkovaná ve specializovaných systémech CAD/CAE (Ruplan, Eplan, Elcad aj.) až po doprovodné dokumenty (návod k obsluze, seřizovací tabulky, revizní zpráva) vytvořené v kancelářském softwaru (Microsoft Office, 602Pro PC Suite). Tyto dokumenty mohou být dále doplněny o původní „papírovou“ dokumentaci převedenou do digitální podoby nebo o ilustrační fotografie daného zařízení.

Jak tedy v takovéto situaci postupovat? Řešení se nabízí hned několik.

První, a ne zcela uspokojivé řešení spočívá v tom, že všechny uvedené dokumenty pouze vypálíme na CD-ROM, předáme zákazníkovi a dále nás nezajímá, zda má koncový uživatel prostředky pro práci s těmito daty. To znamená, vlastní-li všechny námi použité softwarové prostředky, nebo alespoň jejich prohlížeče s možností tisku. Takovéto řešení je velmi jednoduché pro zpracovatelskou firmu, ale koncovému zákazníkovi přináší více starostí a problémů než výhod, o které při použití digitální dokumentace jde především.

Druhá varianta spočívá v převodu všech dokumentů do předem specifikovaných formátů. Tento, v současné době asi nejpoužívanější způsob řešení je založen na tom, že jsou nejprve oběma stranami dohodnuty vhodné souborové formáty. Veškeré dokumenty jsou následně do těchto formátů převedeny a teprve poté je dokumentace vypálena na CD-ROM. V tomto přípa dě již má zákazník možnost s uvedenými dokumenty pracovat, neboť sám ovlivňuje výsledný formát dat. Nicméně i zde se objevují důvody, které hovoří proti použití této metody. Jedním z nich je časová náročnost. Již v přípravné fázi je třeba věnovat čas dohodě o použitých formátech. Ve fázi realizace figuruje výrazný časový prostor pro převod dokumentů z jednotlivých souborových formátů do formátů specifikovaných pro předání dat. Druhým důvodem je relativní pracnost těchto převodů a v neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i to, že každým takovýmto převodem mohou být zkresleny informace v dokumentaci (kódování diakritiky apod.).

Třetí a patrně nejefektivnější variantou je vypálení dat na CD-ROM přímo ve zdrojovém tvaru a doplnění CD o univerzální prohlížeč, jenž umožní další práci s takto připraveným CD. Výhody vyplývající z tohoto řešení jsou jasné:

  • není třeba žádných dalších úprav vytvořených dokumentů, což vede ke snížení časových i finančních nákladů;
  • je-li to nutné, lze data načíst zpět do zdrojových aplikací a dále je upravovat;
  • na straně zákazníka je to snadná a rychlá manipulace s daty bez nutnosti vlastnit originální a mnohdy finančně nákladný software.

Výhodou takovýchto prohlížečů je i to, že jejich nároky kladené na operační systém jsou často minimální, tzn. že jsou schopny provozu i na operačních systémech, kde by původní aplikace nefungovala, a kladou rovněž menší nároky na hardware použitého počítače.

Při výběru a aplikaci prohlížeče je tedy třeba přihlédnout především k těmto kritériím:

  • podpora použitých formátů (rastrových, vektorových, textových, hybridních),
  • provozuschopnost na nejběžnějších operačních systémech (Windows 95/98, NT),
  • snadné a intuitivní ovládání,
  • minimální nároky na hardware.

Jedním z prohlížečů použitelných pro takováto řešení je program s názvem Eroiica.

Eroiica je český program disponující kromě již zmíněných funkcí celou řadou dalších možností, které uživateli zjednodušují práci s dodanou dokumentací. Mezi ně patří např. automatická detekce formátu dokumentu (bez ohledu na příponu souboru), podpora práce ve vrstvách, jednoduchá orientace v dokumentu (celek, detail, zvětšení a zmenšení), tisk výřezů, mapování fontů pro aplikace CAD i Windows, změna jazyka aplikace, měření rozměrů s možností kalibrace atd.

Uvedený produkt spolu se vzorovým CD můžete vidět na veletrhu AMPER 2000 ve stánku E8 firmy Technodat, CAE-elektro, s. r. o.

Tato firma nabízí v rámci komplexní podpory elektroprojektových prací kromě již zmiňované ho programu Eroiica širokou škálu programů CAD/CAE pro oblast elektroprojektování (Ruplan, Elcad, Caneco). V oblasti prohlížečů můžete shlédnou další specializované aktivní prohlížeče, které kromě grafické informace využívají i logická data sys témů CAD/CAE.

CAE-Elektro, spol. s r. o.
tř. T. Bati 3295
760 01 Zlín
tel: 067/721 09 45
fax: 067/721 61 76-24
e-mail: elektro@tdat.cz
www.technodat.cz