Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Předány ceny za diplomové práce

číslo 5/2002

Předány ceny za diplomové práce

Asi se snadno shodneme na prostém faktu, že další rozvoj techniky v České republice je výrazně podmíněn dostatečným množstvím kvalifikovaných pracovních sil. Přestože mají naše vzdělávací instituce dlouhodobou tradici, nedaří se vždy dostatečně provázat akademickou půdu s praxí průmyslového prostředí. Mnozí absolventi automatizačních oborů odcházejí do jiných odvětví, což má pro akademickou obec neblahé následky, jelikož spolupráce s průmyslem se nejsnáze buduje právě prostřednictvím absolventů. Důsledky nedostatečné spolupráce vysokých škol s průmyslem jsou nasnadě: pro podniky to znamená, že obtížně získávají kvalifikované pracovníky, a pro mladé inženýry, že se obtížně prosazují v prostředí, pro které nemají správnou kvalifikaci.

Obr. 1.

Krok ke změně této situace učinila katedra řídicí techniky FEL ČVUT ve spolupráci se společností Blumenbecker. Dne 13. prosince 2001 se v posluchárně FEL na Karlově náměstí konal již třetí ročník setkání studentů s odborníky z průmyslové praxe. Studenti zde stručně prezentovali své diplomové práce a tím se kvalifikovali do soutěže o nejlepší diplomovou práci. Neformální setkání studentů s „kapitány průmyslu“ umožnilo navázat osobní kontakty a jejich prohlubování se již tradičně protáhlo do pozdních ranních hodin.

Po obhajobě diplomových prací byly komisí vybrány tři nejlepší diplomové práce, jež byly oceněny finanční odměnou (deset, sedm a tři tisíce korun) od společnosti Blumenbecker. Výsledky byly vyhlášeny a ceny odevzdány 11. dubna 2002 ve stánku této společnosti na veletrhu Amper 2002.

První cenu získal Ing. Jaroslav Pekař za diplomovou práci nazvanou Matlab Web Server a okolní svět. Na serveru je umístěno několik ukázkových modelů dynamických systémů, pomocí nichž si mohou studenti i laická veřejnost prostřednictvím internetu snadno ověřit dynamické vlastnosti systémů, jako např. ABS nebo ohřevu kapaliny. K počítači s aplikací Matlab Web Server je připojen reálný systém a internetová kamera, která tento systém sleduje. Tak lze připojený systém dálkově monitorovat a řídit.

Jako druhý se umístnil Ing. Pavel Němeček s diplomovou prací Využití PLC pro rozpoznávání a třídění barevných předmětů, s vlastním modelem pro výuku programování PLC. Model využívá čidlo barev Omron a je koncipován tak, aby umožňoval seznámit se s různými problémy z oblasti logického řízení, popř. i z oblasti umělé inteligence. Součástí práce je i implementace jednoduchého programu pro PLC Omron C28K, který demonstruje možnosti modelu.

Ing. Karel Čepelák se umístnil jako třetí s diplomovou prací Řízení pružného výrobního systému, realizovanou v operačním systému VxWorks. Pružný výrobní systém je tvořen několika modely robotů a dopravníků propojených průmyslovou sběrnicí. Úkolem aplikace je načíst Petriho síť jako řídicí program a na jejím základě vytvořit paralelní procesy. Aplikace se skládá z několika vrstev. Nejnižší vrstvou je ovladač pro sériovou linku, který umí komunikovat s mikropočítačem INTEL 8051 ve strojích. Ovladač je prostřednictvím jiného softwarového modulu zapojen do vstupně-výstupního systému VxWorks. Aplikace dále obsahuje modul, který spravuje všechny modely a zajišťuje jejich korektní funkci. Hlavní řídicí modul aplikace zajišťuje načtení Petriho sítě ze souboru a její interpretaci jako řídicího programu.

Dr. Zdeněk Hanzálek, FEL ČVUT

Inzerce zpět