Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Pozor, vlak přijíždí do stanice

Metro v Šanghaji je jednou z nejnověj­ších a nejrychleji rostoucích podzemních drah na světě. Od otevření první linky v roce 1995 se jeho síť neustále rozšiřuje. V prosin­ci 2007 bylo v provozu již devět linek (obr. 1). Ani při rychle rostoucí kapacitě ne­lze přestat dbát na pohod­lí a bezpečnost cestujících. Automatické dveře na ná­stupištích (PSD – Platform Screen Door; obr. 2) nabí­zejí vysokou úroveň bez­pečnosti vystupujících a nastupujících cestujících na všech linkách.
Dveře PSD mají tyto vý­hody:
  • bezpečnost: radikálně zmenšují pravděpodob­nost tragických nehod, protože systém zjistí za­blokování otevíraných nebo zavíraných dveří,
  • pohodlí a efektivita: za­vřené dveře umožňují efektivní činnost kli­matizace ve stanici, která vede k úsporám energie; také hluk na nástupištích ve srov­nání s nástupišti bez PSD velmi výrazně klesá,
  • spolehlivost a přesnost: dveře PSD umož­ňují efektivní kontrolu pohybu osob a zkra­cují doby vystupování a nastupování, a tím také intervaly mezi vlaky.

Přední výrobci PSD důvěřují společnosti B&R

Automatickými dveřmi na nástupiště byly první stanice linky 9 vybaveny ve spo­lupráci se společnostmi Kaba Gilgen AG, KTK Group a B&R. Švýcarská společnost Kaba je dodavatel bezpečnostních systémů pro přístup do budov, místností a k techno­logickým zařízením. Její podíl na světovém trhu v oblasti PSD je přibližně 60 %. Spo­lečnost Kaba v mnoha projektech důvěřu­je řídicím jednotkám a vizualizačním sys­témům B&R.
 
Implementace systému v Šanghaji se zú­častnila také čínská společnost KTK Group z provincie Ťiang-su. Společnost KTK Group má skvělou reputaci z realizovaných různo­rodých projektů, jako jsou železnice, výro­ba strojů, elektronika, výroba systémů, ener­getika atd.
 

Linka 9 je bezpečná

První stanice linky 9 byly uvedeny do provozu v prosinci 2007. V každé sta­nici je obsluhováno celkem 60 dveří. Kaž­dé dveře mají svou řídicí jednotku DCU (Door Control Unit), která řídí jejich po­hon, snímá sílu a rychlost, detekuje přítom­nost osob nebo předmětů, sleduje bezpečné dovření dveří a ovládá signalizaci – celkem jde u každých dveří o více než sto různých stavových a systémových hlášení. Údaje jsou přenášeny do řídicí jednotky PSC (Platform Screen Door Controller), společné pro celé nástupiště. Tato jednotka zpracovává celkem více než 5 000 různých stavových hlášení. Pro každý stav, včetně těch mimořádných, jako jsou „zaseklé“ dveře, přehřátí jejich po­honu nebo manuální vyřazení bezpečnost­ní bariéry, musí mít plán bezpečného říze­ní – protože bezpečnost je zde na prvním místě. Data z PSC jsou přenášena do dispe­činku stanice (SMS – Station Management System), vybaveného panelovým počítačem Power Panel s 15" monitorem, který umož­ňuje intuitivní a komfortní obsluhu. Udá­losti jsou zde zobrazovány v reálném čase a současně předávány v podobě zpráv nad­řazenému systému pro pozdější analýzu čin­nosti zařízení.
 

Využívání výhod nástroje Automation Studio

Během všech fází projektu (plánování, programování, testování, uvádění do provozu) byl používán softwarový nástroj Automation Studio od firmy B&R. Vzhledem k plánova­né životnosti systémů 35 let se tvůrci rozhod­li použít programovací jazyk C, protože je velmi populární u programátorů i na univer­zitách a lze předpokládat, že se bude použí­vat i v následujících letech. Výhodou nástro­je Automation Studio je to, že kromě jazy­ků podle IEC 61131 podporuje i tento jazyk.
 
Při programování bezpečnostně kritic­kých úloh není dovoleno používat dynamic­ké datové struktury. Navíc je nutné používat metodiku podle modelu V, stanovující jednotlivé kroky a testová­ní během vývoje softwaru. Při programování bezpeč­nostních úloh je testování a tvorbě dokumentace ne­zřídka věnováno více úsi­lí než vlastnímu programo­vání.
Vizualizační schéma­ta byla navržena nelicen­covaným nástrojem Visual Components, integrovaným v softwaru Automation Stu­dio. Díky snadné integra­ci vizualizačního a řídicího softwaru lze ke všem ovlá­daným proměnným a para­metrům přistupovat snadno. Před nežádoucím přístupem a změnou jsou tyto proměnné a parametry chráněny systémem hesel.
 

Rozšiřování a vybavování existujících linek

S ohledem na rostoucí poptávku po ve­řejné dopravě je na rok 2010 plánováno dokončení dalších linek, které budou také vybaveny dveřmi PSD. Starší linky budou upravovány postupně. Obyvatelé i návštěv­níci Šanghaje tedy budou mít k dispozi­ci jeden z nejbezpečnějších systémů měst­ské dopravy.
 
Obr. 1. Dveře PSD na stanici Náměstí lidu v Šanghaji (zdroj: wikimedia.org, uživatel Baycrest, podle licence Creative Com­mons Attribution ShareAlike 2.5)
Obr. 2. Plán linek metra v Šanghaji