Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Pohled uživatelů na FDA 21 CFR Part 11

číslo 10/2002

Pohled uživatelů na FDA 21 CFR Part 11

Uchovávání dat a dokumentů, o jejichž věrohodnosti a pravosti nesmí být pochyb, v podobě elektronických záznamů není myslitelné bez odpovídající validace příslušných počítačových systémů a tzv. elektronického podpisu. Uceleným souborem pravidel pro provádění a dokumentování validace počítačových řídicích systémů umožňující použití elektronických záznamů a podpisu v průmyslové výrobě v současné době je směrnice Amerického úřadu pro potraviny a léčiva (U.S. Food and Drug Administration – FDA) známá pod označením 21 CFR Part 11.

Co je to 21 CFR Part 11
Vše začalo v roce 1991, kdy se podniky, jejichž výrobní program v USA podléhá státnímu (federálnímu) dozoru, začaly dotazovat FDA, zda, jak a kdy by mohly namísto dokumentace vedené na papíře používat elektronické záznamy a podpisy.

V srpnu roku 1997 FDA vydal směrnici ve zkratce označovanou 21 CFR Part 11 (FDA: Part 11 of Title 21 of the Code of Federal Regulations: Electronic records; electronic signatures). Směrnice CFR 21 Part 11 stanovuje, že společnosti mohou používat elektronické záznamy a podpisy; pro ty z nich, které při výrobě anebo distribuci výrobků podléhajících dozoru ze strany FDA (tzv. regulované produkty) používají počítačové systémy, je použití elektronických záznamů a podpisů povinné.

Směrnice 21 CFR Part 11 stanovuje procedury a technické požadavky, které jsou podmínkou použití počítačových systémů založených na elektronickém uchovávání dat a využívajících elektronický podpis. Určuje způsoby validace počítačového systému, autentizace uživatele, přístupu k systému a jeho zabezpečení, použití časových značek, uchovávání podkladů pro audit, příjmu záznamů a stanovuje, co je třeba především brát v úvahu při identifikaci požadovaného záznamu.

Směrnice 21 CFR Part 11 je důležitá proto, že FDA, a spolu s ním pravděpodobně také další dohlédací úřady a v neposlední řadě i mnozí vedoucí pracovníci v podnicích, se nedomnívá, že podniky dále mohou namísto elektronických záznamů uchovávat tištěné sestavy údajů původně generovaných v elektronické podobě. Směrnice stanovuje, že elektronicky vytvořená výrobní data vyžadují inspekci a elektronickou archivaci.

Průzkum informovanosti a postojů
Na začátku roku 2002, tedy asi čtyři a půl roku poté, kdy směrnice 21 CFR Part 11 vstoupila v platnost, uspořádala AFAB Group, poradenská společnost specializovaná na odvětví měřicí a automatizační techniky, s podporou firmy Intellution, redakce časopisu Control Engineering a organizace World Batch Forum, průzkum informovanosti v dané oblasti. Během ledna a února letošního roku byl na webových stránkách AFAB Group vystaven dotazník s 25 otázkami, záměrně uspořádaný podobně jako dotazník průzkumu provedeného na téma 21 CFR Part 11 firmou NuGenesis v roce 2001. Hlavní rozdíl mezi nimi byl v tom, že zatímco respondenti průzkumu uspořádaného NuGenesis pocházeli zejména z klinické a laboratorní oblasti farmaceutického průmyslu, AFAB Group se prostřednictvím spolupracujících organizací obrátila na pracovníky přímo či nepřímo spjaté s řídicími a automatizačními systémy ve farmacii, biotechnologiích, v potravinářství (společně výroba potravin a nápojů), výrobě chemikálií na zakázku a podobných zpracovatelských odvětvích průmyslu.

Hlavní cíle průzkumu byly dva:

  • poskytnout vodítko redaktorům časopisu Control Engineering při přípravě článku o shodě s 21 CFR Part 11 do dubnového čísla časopisu,

  • získat informaci o tom, jak se dodavatelé a uživatelé řídicí a automatizační techniky vyrovnávají s požadavky na shodu s 21 CFR Part 11.

Kdo se účastnil průzkumu
Dotazník připravený společností AFAB Group vyplnilo celkem 93 respondentů hlásících se k oboru řídicí techniky (50,6 % respondentů), mezi vlastníky firem a vedoucí na různých úrovních (22,8 %), technology (8,9 %), úředníky dohlédacích orgánů (6,3 %) a dále vědce, manažery odpovědné za validaci aj.

Co se týče profilu společností, pro které respondenti pracují, převažují konzultační firmy a integrátoři řídicích systémů (24,7 %) následovaní výrobci a dodavateli řídicích systémů (19,8 %), farmaceutickými (18,5 %), biotechnologickými (8,6 %) a potravinářskými (také 8,6 %) firmami atd. Mezi respondenty společně převažují pracovníci malých a středních společností s celkovým počtem zaměstnanců do 500 (38,8 %) a největších společností s více než 10 000 zaměstnanců (33,8 %). Ohledně počtu pracovníků v závodě, ve kterém konkrétně pracují, je převážná většina respondentů ze závodů s méně než 500 zaměstnanci (66,3 %) a dále jsou zastoupeny závody s 500 až 999 (12,5 %), s 1 000 až 4 999 (18,8 %) a s 5 000 až 9 999 zaměstnanci (2,5 %).

Pohledy ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu se liší
Na dotaz, nakolik podrobně jsou jim zřejmé důsledky zavedení směrnice 21 CFR Part 11, odpovědělo 73 % ze všech respondentů, že dosud nejsou tak zcela obeznámeni se všemi dopady této regulace. Že směrnice 21 CFR Part 11 bude pro průmysl nejspíše přínosem si myslí 56 %, že bude jejich odvětví na škodu se domnívá jen 8 % a názoru, že to bude tak „půl na půl“ je 17 % respondentů.

Úhrnné údaje z průzkumu zde však poskytují poněkud zkreslený obraz situace. Podrobnější pohled odhaluje výrazný rozdíl v názorech konečných uživatelů (tj. po odfiltrování odpovědí vládních úředníků, dodavatelů a integrátorů) z farmaceutického průmyslu na jedné a potravinářství na druhé straně.

Například 50 % respondentů pracujících ve farmaceutickém průmyslu věří, že zavedení směrnice 21 CFR Part 11 bude pro jejich odvětví přínosem, ale tento názor sdílí jen 25 % respondentů z potravinářství. Jiným ukazatelem, v němž se obě odvětví výrazně liší, je počet pracovníků, kteří na zajištění shody s 21 CFR Part 11 v dané společnosti skutečně pracují. Celá čtvrtina respondentů z potravinářství uvádí, že o shodu s 21 CFR Part 11 se v jejich společnosti nestará nikdo. Naopak 72 % respondentů z farmaceutických firem uvádí, že u nich v podniku existuje menší či větší komise, která se o shodu stará. Na dotaz po největším očekávaném přínosu 21 CFR Part 11 pro jejich organizaci uvádí 73 % respondentů z farmaceutického průmyslu lepší zabezpečení dat. Respondenti z potravinářství jsou skeptičtí a domnívají se, že pokud vůbec se nějaký přínos ukáže, bude v podobě rychlejšího přístupu k dokumentům.

Překvapivá zjištění
Jedním z dílčích cílů průzkumu bylo zjistit, jak respondenti hodnotí svou informovanost o směrnici 21 CFR Part 11 a odkud získávají a jak podrobné jsou jejich znalosti.

Jako zajímavé je v [1] citováno zjištění, že 55 % respondentů se pokládá za spíše dobře nebo velmi dobře informované přesto, že pouhých 33 % jich absolvovalo seminář trvající čtyři nebo více hodin a jen 22 % se jich školilo v učebně osm hodin nebo déle. K tomu 31 % respondentů uvedlo, že své znalosti o 21 CFR Part 11 získalo z webových stránek FDA nebo vlády USA, 15 % komunikací uvnitř společnosti a méně než 13 % prostřednictvím webových stránek průmyslových podniků. Je tedy patrný poměrně značný podíl samostatného neformálního studia.

Skutečným překvapením však je, jak daleko stále ještě mají společnosti k cíli – dosažení shody svých postupů se směrnicí 21 CFR Part 11. Celých 13 % respondentů z potravinářství uvedlo, že se u nich ještě ani nezačalo s přípravami. Situace je poněkud lepší ve farmacii, kde 37 % respondentů uvedlo, že nejméně 25 % jejich systémů je ve shodě s 21 CFR Part 11; nicméně je zde však také 27 % respondentů z podniků se sice s vypracovaným plánem implementace, ale bez vyčleněných finančních prostředků.

Ekonomické dopady implementace
Většina respondentů pokládá dosažení shody s 21 CFR Part 11 na svých pracovištích za úkol náročný procedurálně, administrativně i finančně: 54 % jich očekává, že tato akce významně ovlivní hospodaření jejich firmy. Především proto, že směrnice vyžaduje, aby v elektronické podobě byla archivována data pořízená novými i již dříve zavedenými systémy. Průzkum ukazuje, že dosáhnout toho stavu bude možné třeba také až za několik let.

Podle respondentů je dosažení přenositelnosti elektronických dat generovaných řídicími a automatizačními systémy, zejména těmi dřívějšími, často velmi obtížné. Data jsou často „viditelná“ pouze v systému, který je vytvořil, což komplikuje jakoukoliv modernizaci.

Co se týče obav v souvislosti s implementací 21 CFR Part 11, poukazuje 43 % respondentů právě na problémy s dosažením shody se směrnicí u starších systémů. Sice méně, ale přece jen znepokojující jsou očekávané problémy při zavádění elektronických podpisů (15 %), s efektivností přípravy a využívání podkladů pro audity (15 %) a se správou archivace a obnovy dat (12 %).

Budoucnost a 21 CFR Part 11
S růstem složitosti systémů pro automatizaci procesů používaných ve farmaceutické a potravinářské výrobě a současně s rostoucí angažovaností státních dohlédacích institucí, jako je např. FDA v USA, v oblasti validace počítačových řídicích systémů je patrná potřeba určitého v praxi použitelného systému, jenž umožní tyto systémy specifikovat, konstruovat a validovat. Takovým systémem je směrnice FDA 21 CFR Part 11.

Průzkum informovanosti o směrnici 21 CFR Part 11, uskutečněný především mezi uživateli automatizačních systémů v průmyslu, ukázal, že většina průmyslových odvětví dosud nemá zcela jasno o dopadech směrnice v praxi a ani neví, jak by tato regulace mohla přispět k jejich úspěchu v podnikání. Získané výsledky dovolují konstatovat, že shoda s touto směrnicí je pro mnoho podniků i v oblasti tzv. regulovaných výrob zatím pouze vzdálenou metou.

Pokud je známo, FDA dosud nebyl žádný provoz pro neshodu s 21 CFR Part 11 uzavřen. Shovívavost úřadu však, jak uvádí [1], může mít své meze, zejména jestliže se doba platnosti dotyčné směrnice počítá již na roky a pro většinu výrobců léčiv, potravin a nápojů není shoda s ní věcí dobrovolnosti, třebaže její dosažení zatím nebylo termínováno. V podnicích, kde je vyžadována, by však v podstatě neměly být důvody k odkladu. Náklady na sladění firemního systému se směrnicí v budoucnosti pravděpodobně neklesnou, a ocitnout se zčista jasna na seznamu „nesladěných“ nemusí být pro firmu zrovna nejlepší reklama. Potud situace v USA.

U nás je dohlédacím orgánem v oblasti farmacie Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ze sdělení [4] vyplývá, že směrnici 21 CFR Part 11 neuplatňuje. Dále [4] konstatuje, že pokud by u nás měl výrobce elektronicky vedené záznamy o propuštění šarží (tj. včetně elektronických podpisů) a jeho počítačový systém by byl validován, pravděpodobně by nenarazil na problémy, že v rámci EU zatím nebyl vydán žádný pokyn, který by toto detailně upravoval; jako jediný uvádí odkaz na pokyn pro počítačové systémy vydaný evropskou komisí (http://phramacos.eudra.org/F2/eudralex/vol-4/pdfs-en/anx11en.pdf).

Věnovat potřebnou míru pozornosti dění kolem směrnice 21 CFR Part 11 lze nicméně doporučit. Mezi důvody je možné uvést např. současnou globální povahu výroby i spotřeby, ne tak zřídka přicházející proměny osvědčených národních, firemních apod. standardů ve všeobecně mezinárodně přijímané de facto standardy a v neposlední řadě i skutečnost, že někteří výrobci a dodavatelé již zmiňují směrnici 21 CR Part 11 v souvislosti s vlastnostmi jimi nabízených produktů. Stručně shrnuto: být informován rovná se být připraven. Směrnice 21 CFR Part 11 v tento okamžik představuje metodu validace počítačových řídicích systémů dobře propracovanou, „šitou na míru“ automatizované průmyslové výrobě, v principu ověřenou, mocně podporovanou a všeobecně dobře přijímanou.

Co se týče zdrojů informací o 21 CFR Part 11, lze v první řadě uvést hlavní stránku FDA http://www.fda.gov a dále např. http://www.fda.gov/ora/compliance_ref/part11. Systematickou pozornost slibuje dané problematice věnovat společnost AFAB Group, a to např. cestou podpory uživatelského fóra on-line, výměny zkušeností z implementace, sestavením průvodce nabídkou na trhu, organizováním průzkumů a dotazníkových šetření a vydáváním zpráv o nich a šířením informací o novinkách (viz http://www.afabgroup.com). Dále např. mezinárodní zájmová společnost ISA pořádala ve svém sídle v USA ve dnech 21. a 22. srpna 2002 konferenci 21 CFR Part 11 – is Your Company Ready? spojenou s výukovým seminářem Understanding and Applying 21 CFR Part 11 (k akci byla zřízena webová stránka http://www.isa.org/rd.cfm?id=882).

Literatura:

[1] Summary Report for FDA CFR 21 Part 11 Awareness Survey: What we learned from our 21CFR Part 11 awareness survey [on-line]. Poslední úpravy 2. dubna 2002 [cit. 30. dubna 2002]. Dostupné na http://www.afab.group.com/21_CFR_Part_11/report_21_CFR_Part_11.html.

[2] 21 CFR Part 11 Awareness Poll Results. AFAB Group, 22. března 2002.

[3] Users not meeting FDA´s „go electronic“ rule, study shows. InTech Online, 27 March 2002 [on-line]. Dostupné na http://www.isa.org/journals/intech/brief/1,1161,1756,00.html.

[4] ŠABARTOVÁ, J.: 21 CFR Part 11 a SÚKL. E-mailové sdělení, 11. června 2002.

(Sk)

Inzerce zpět