Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Podzimní elektrotechnické veletrhy v Německu

Veletrhy v sousedním Německu jsou stá­le přitažlivější i pro mnohé české a slovenské odborné návštěvníky. Společnost EVOC proto v tomto článku upozorňuje na dva význam­né podzimní německé veletrhy, kde předsta­ví svoji nabídku návštěvníkům, mezi nimiž jistě nebudou chybět ani odborníci z České republiky a Slovenska.
 

Electronica v Mnichově

 
Jakožto významná mezinárodní veletrž­ní akce pokrývá Elektronica skoro všechny segmenty elektronického průmyslu a taktéž atraktivní rostoucí trhy a oblasti aplikací. Návštěvníci, kteří přijíždějí z různých koutů světa, většinou patří k těm, již mají ve svých firmách autoritu a pravomoc rozhodovat o za­kázkách. Proto dává tento veletrh mimořád­nou příležitost k obchodnímu rozvoji jak do­mácím německým, tak i zahraničním vysta­vovatelům.
 
Světový elektronický průmysl je opět na vzestupu. V souladu se změnami v průmyslu se mění také záběr veletrhu Electronica. Le­tos budou expozice vystavovatelů zaměřeny zvláště na rostoucí obory, jako jsou výkono­vá elektronika, e-mobilita, elektronické in­formační a reklamní panely, elektronika pro zdravotnictví a fotovoltaika.
 

SPS/IPC/Drives v Norimberku

 
Veletrh SPS/IPC/Drives patří k velmi dů­ležitým akcím v oboru průmyslové automati­zace. Zde se návštěvníci mohou seznámit s ši­rokou nabídkou komponent a integrovaných řešení v automatizaci. Veletrh a souběžně pro­bíhající konference jsou ideálním prostředím k předání informací o produktech, inovacích a současných trendech v oboru, čímž lze zís­kat ucelený přehled o dané problematice. Vy­stavovatelé a výrobci z oboru průmyslové au­tomatizace představují své produkty v těch­to sektorech:
  • řídicí technika,
  • průmyslové počítače,
  • pohony a komponenty pohonů,
  • technika HMI,
  • prostředky průmyslové komunikace,
  • snímače a měřicí technika,
  • průmyslový software,
  • elektromechanické komponenty a přídav­ná zařízení.

Účast společnosti EVOC

 
Společnost EVOC se zúčastní obou těch­to veletrhů. Na veletrhu Electronica v Mni­chově ve dnech 9. až 12. listopadu 2010 mo­hou zájemci navštívit její stánek A6-608. Na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku ve dnech 23. až 25. listopadu 2010 jsou zájem­ci o nabídku firmy EVOC zváni do stánku jejího německého distributora, společnos­ti ADM Electronic GmbH. Stánek v hale 8 má číslo 8-429.
 
Obr. 1. Expozice společnosti EVOC z předchozího ročníku veletrhu Electronica v Mnichově