Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Podruhé o informačních systémech výrobních podniků

číslo 6/2002

Podruhé o informačních systémech výrobních podniků

Ve dnech 18. až 19. dubna 2002 se na Českomoravské vrchovině v hotelu Devět skal uskutečnil již druhý ročník konference Informační systémy výrobních podniků, zaměřené na stejnojmennou problematiku, aktuální pro mnoho našich výrobních podniků (dále ISV, v zahraniční literatuře používaná označení jsou Manufacturing Execution Systems – MES, popř. Collaborative Production Management – CPM).

Stejně jako v prvním ročníku v roce 2001 byla konference pojata jako firemní – každá ze zúčastněných firem měla k dispozici hodinu času pro představení svého produktu, aplikací i, podle úvahy, vlastní společnosti. V předsálí jednací místnosti konference byla současně uspořádána výstavka, na které bylo možné se podrobněji seznámit s nabízenými produkty.

Prezentace firem byly sestaveny do bloků podle témat:

  • komplexní informační systémy,
  • plánování a bilancování výroby,
  • optimalizace výrobních procesů,
  • datové sklady technologických dat a vazby mezi jednotlivými informačními úrovněmi,
  • řízení údržby,
  • sledování toku materiálu a genealogie výrobku,
  • řízení lidských zdrojů a vzdělávání,
  • řízení dokumentace.

Celkem se konference zúčastnilo 125 odborníků ze 66 společností a prezentovalo se na ní 27 firem (19 firem v roce 2001). Odborné diskuse pokračovaly v příjemném prostředí hotelu Devět skal i v době mimo oficiální program konference.

Jak vyplývá i ze stručného přehledu, byl program konference velmi hutný a pro účastníky představoval nesmírně cenný zdroj informací. Naprosto cíleně byli pozvání odborníci ze společností orientovaných na výrobu a společností, které jim zajišťují služby. Akademická půda byla zastoupena minimálně a v programu konference nebyly zařazeny teoretické přednášky.

Mezi závěry konference patří konstatování, že mnoho společností se dostalo do stavu, kdy naléhavě pociťují potřebu řešit, anebo již řeší, propojení jednotlivých úrovní informačních systémů ve svých podnicích. Tedy úrovně fyzické, představované řídicími systémy pracujícími ve smyčkách, úrovně MES, která je typická zpracováváním dat uložených v podobě časových řad, i úrovně manažerské, reprezentované transakčními informačními systémy.

Je patrný posun od snah řešit jednotlivé úrovně řízení izolovaně ke komplexnímu přístupu, včetně odpovědnosti za úspěšné spuštění a záruk za provozní spolehlivost celého komplexu spolupracujících úloh. Integrace informačních systémů jednotlivých úrovní řízení a rozhodování není jednoduchá záležitost a představuje výzvu pro společnosti, které mají schopnosti, potenciál a zkušenost takovéto služby nabídnout. Trh začíná být připraven pro řešení, která disponují globální podporou rozvoje zavedených produktů. Dále je patrný trend nepoužívat lokální, nekompatibilní řešení. Vzhledem k tomu, že byly představeny špičkové nástroje i od domácích firem, lze předpokládat jejich konkurenceschopnost i v evropském anebo světovém měřítku.

Hledání a realizace co nejefektivnějších postupů budování ISV se jednoznačně stávají aktivitou téměř výhradně týmového charakteru mezi dodavateli a uživateli. Firemní konference ISV přispěla v informační rovině k získání mnoha kontaktů a informací a v neposlední řadě k diskusi o konkrétních řešeních.

Účastníci konference, přednášející i posluchači, se shodli v užitečnosti takovéhoto setkání a zájmu zúčastnit se dalších specializovaných seminářů a konferencí k celkovému tématu i jednotlivým dílčím tématům.

Celou akci organizačně zajišťovala firma AD&M – konferenční servis (http://www.adam-ova.cz), kde lze také získat sborník přednášek z konference a seznam zúčastněných firem.

Ing. Radim Adam, CSc.

Inzerce zpět