Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Podrobnosti nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

číslo 3/2006

Podrobnosti nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Dne 15. září 2005 nabyl účinnosti již dlouho očekávaný prováděcí právní předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech [5], který stanovuje podrobnosti a bližší podmínky nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními (EEZ, dále také elektrozařízení) a odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ, elektroodpad). Zákon o odpadech ve své novele č. 7/2005 Sb. [6] stanovuje finanční, materiálové a informační povinnosti především výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrozařízení náležejících do stanovených skupin EEZ a současně také zpracovatelům elektroodpadu, přičemž největší podíl přísluší výrobcům EEZ (pojem definovaný v [5], [1]; dále výrobce).

Nově přijatým prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) [4]. Tento právní předpis zapracovává požadavky příslušných směrnic Evropských společenství [2], [3] a dotváří tak legislativní rámec v oblasti nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady v ČR.

Obsah vyhlášky o nakládání s EEZ a OEEZ

Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady (vyhláška) stanovuje:

 • seznam výrobků (seznam EEZ), které spadají do skupin EEZ, a výrobky vyjmuté ze skupin EEZ,

 • bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců,

 • obsah roční zprávy o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok,

 • bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení (Seznam),

 • způsob označení EEZ uvedených na trh po dni 13. srpna 2005,

 • seznam látek a podmínek, za kterých se na výrobce nevztahuje ustanovení §37j odst. 3 zákona [5],

 • vzor grafického symbolu pro označování EEZ pro účely zpětného odběru EEZ a odděleného sběru OEEZ,

 • technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z OEEZ, skladování a zpracování OEEZ,

 • rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů o převzatých OEEZ a způsobech jejich zpracování, využití a odstranění a způsob ohlašování zařízení ke sběru, zpracování a využití OEEZ,

 • podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností,

 • bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh před a po 13. srpnu 2005,

 • bližší podmínky financování nakládání s elektroodpady původem mimo domácnosti.

Základní pojmy

Vyhláška pro své účely definuje tyto pojmy:

 • historické elektrozařízení: elektrozařízení pocházející z domácností uvedené na trh do dne 13. srpna 2005, které je určeno ke zpětnému odběru,

 • historický elektroodpad: elektrozařízení nepocházející z domácností uvedené na trh do dne 13. srpna 2005, které se stalo odpadem podle §3 zákona [5],

 • systém: síť zařízení ke sběru elektroodpadu, míst zpětného odběru elektrozařízení a zařízení ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu a elektrozařízení a smluvní vztahy mezi jejich provozovateli a výrobci elektrozařízení, jejichž cílem je zajistit zpracování a využití zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu,

 • individuální systém: systém vytvořený a provozovaný samostatně a na vlastní náklady jedním výrobcem,

 • solidární systém: systém vytvořený a provozovaný dvěma nebo více výrobci,

 • kolektivní systém: systém vytvořený výrobci nebo výrobci pověřenou právnickou osobou a provozovaný právnickou osobou odlišnou od výrobce nebo výrobcem pověřené právnické osoby,

 • provozovatel kolektivního systému: právnická osoba založená jako obchodní společnost nebo družstvo nebo organizační složka zahraniční právnické osoby umístěná na území ČR provozující kolektivní systém,

 • evidenční číslo výrobce: pořadové číslo zápisu výrobce do Seznamu (§37i zákona [5]),

 • evidenční číslo provozovatele kolektivního systému: pořadové číslo zápisu provozovatele kolektivního systému do Seznamu,

 • příspěvek: finanční částka, kterou výrobce přispívá do kolektivního systému na zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem elektrozařízení pocházejících z domácností a na zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem elektroodpadu,

 • příspěvek na historické elektrozařízení: finanční částka, kterou výrobce přispívá do kolektivního systému na zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění kusu nebo kilogramu historického elektrozařízení.

Seznam elektrozařízení

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech [5], uvádí skupiny elektrozařízení spadající do jeho působnosti, přičemž vyhláška tyto dílčí skupiny elektrozařízení doplňuje o seznam elektrozařízení (podskupiny EEZ). V [5] jsou uvedené tyto skupiny elektrozařízení:

 1. Velké domácí spotřebiče.
 2. Malé domácí spotřebiče.
 3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení.
 4. Spotřebitelská zařízení.
 5. Osvětlovací zařízení.
 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů).
 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty.
 8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků).
 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu.
 10. Výdejní automaty.

Elektrozařízení vyjmutá ze skupin EEZ

Vyhláška ve své příloze uvádí elektrozařízení, která nespadají do působnosti zákona o odpadech [5]. Jde o elektrozařízení vyjmutá ze skupin EEZ, uvedená takto:

 1. Výrobky, pro které není elektrický proud hlavním zdrojem energie, s výjimkou elektrických nebo elektronických součástí, které mohou být z výrobku vyčleněny.

 2. Výrobky, pro které elektronické součásti nejsou nezbytně nutné pro splnění jejich základní funkce, např. blahopřání, mluvicí hračka.

 3. Zařízení s elektrickými a elektronickými součástkami, které jsou stálou součástí jiného celku, např. autorádio, osvětlení v letadle.

 4. Velké stacionární průmyslové nástroje, tj. stroje nebo systémy sestavené kombinací jednotlivých zařízení nebo systémů za účelem společného provozu v jednom celku a ke specifickému účelu.

 5. Zařízení určená výlučně pro obranu státu splňující definici elektrozařízení (pojem definovaný v [5], [1]).

 6. Lékařské přístroje, které jsou implantované nebo infikované.

 7. Běžné, přímo žhavené žárovky a svítidla pro zářivky z domácností.

Způsoby plnění povinností výrobců

Výrobce elektrozařízení zajišťuje plnění svých povinností podle zákona [5] v rámci individuálního, solidárního nebo kolektivního systému. V tab. 1 jsou uvedeny jednotlivé způsoby plnění povinností výrobců a jejich hlavní charakteristiky.

Tab. 1. Způsoby plnění povinností výrobců elektrozařízení (EEZ)

Povinnost

Individuální systém

Solidární systém

Kolektivní systém

Označování EEZ

výrobce má povinnost označit EEZ samostatně

Návrh na zápis do Seznamu výrobců EEZ (Seznam)

výrobce podává návrh na zápis samostatně

za výrobce podává návrh na zápis provozovatel kolektivního systému

Finanční zajištění nakládání s historickými EEZ

výrobce plní povinnost společně s výrobci stejné skupiny EEZ prostřednictvím kolektivního systému

za výrobce plní povinnost provozovatel kolektivního systému

V rámci individuálního systému výrobce plní povinnosti organizačně a technicky samostatně, na své náklady, s výjimkou povinnosti finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními, které musí plnit společně s výrobci stejné skupiny elektrozařízení prostřednictvím kolektivního systému.

V případě solidárního systému výrobci elektrozařízení plní povinnosti společně, s výjimkou povinnosti podat návrh na zápis do Seznamu výrobců EEZ, povinnosti označit elektrozařízení a povinnosti finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními, kterou musí plnit společně s výrobci stejné skupiny elektrozařízení prostřednictvím kolektivního systému.

Za výrobce elektrozařízení zapojené v kolektivním systému plní provozovatel kolektivního systému všechny povinnosti výrobců, s výjimkou povinnosti označit elektrozařízení, kterou plní výrobce vždy samostatně.

Ve vyhlášce jsou velmi důležité přílohy, které jsou podmínkou pro výrobce elektrozařízení k zapsání do Seznamu výrobců EEZ podle způsobu plnění povinností. Obsahem těchto příloh je např. popis zajištění financování nakládání s EEZ a OEEZ, způsob a kontrola použití příspěvků apod.

Způsoby označování EEZ

Elektrozařízení, která byla uvedena na trh po dni 13. srpna 2005, se označují symbolem výrobce a symbolem termínu jejich uvedení na trh.

Označení symbolem výrobce EEZ se dělá jedním z těchto tří způsobů:

 • vyznačením jména a příjmení nebo obchodního jména firmy,
 • uvedením značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh a kterou uvede v návrhu na zápis do Seznamu,
 • vyznačením evidenčního čísla výrobce podle Seznamu.
Obr. 1.

Obr. 1. Vzor č. 1 – označení EEZ uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 (rozměry definovány v ČSN EN 50419)

Označení symbolem uvedení na trh po dni 13. srpna 2005 se dělá jedním z těchto tří způsobů:

 • vyznačením data uvedení EEZ na trh,
 • vyznačením symbolu „8/05„,
 • vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 (obr. 1).

Označení elektrozařízení pro účely jejich zpětného odběru a odděleného sběru OEEZ se dělá vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 nebo č. 2 na obr. 1 a obr. 2.

Obr. 2.

Obr. 2. Vzor č. 2 – označení EEZ pro účely zpětného odběru EEZ a odděleného sběru OEEZ (rozměry definovány v ČSN EN 61429 a její změně Z1)

Označení podle již uvedených informací se umístí na elektrozařízení tak, aby bylo viditelné, čitelné a nesmazatelné při jejich běžném používání. Pokud není možné umístit označení přímo na elektrozařízení, uvádí se v průvodní dokumentaci. V případě velmi malých elektrozařízení, která jsou vyměňována kus za kus a nejsou vybavena průvodní dokumentací, se označení nepoužije a výrobci tuto skutečnost uvedou v rámci návrhu na zápis do Seznamu.

Bližší podmínky financování nakládání s EEZ a OEEZ

Prováděcí právní předpis [4] upravuje finanční povinnosti způsobem popsaným v následujících odstavcích.

Bližší podmínky financování nakládání s EEZ pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005
Výrobci, kteří plní v rámci individuálního systému povinnosti stanovené pro nakládání s elektozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, poskytují záruku pro účely jeho financování na zajištění nakládání s veškerými elektroodpady z těchto zařízení tak, že:

 • buď zřídí účelově vázaný bankovní účet,
 • nebo uzavřou pojistnou smlouvu.

Je-li finanční záruka poskytována formou účelově vázaného bankovního účtu, ukládají výrobci peněžní prostředky na tento účet v souladu s plánem na zajištění vkladů peněžních prostředků, alespoň však jednou za kalendářní čtvrtletí. Minimální výše těchto peněžních prostředků se vypočítá jako součet násobků příspěvků na historické elektrozařízení a množství elektrozařízení uvedených výrobcem na trh v předcházejícím roce vyjádřené v kusech nebo v kilogramech.

Je-li finanční záruka poskytována formou pojištění, musí být pojistné plnění sjednáno minimálně ve výši peněžních prostředků ukládaných na vázaný bankovní účet.

Výrobci odvádějí příspěvky na nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 do kolektivního systému způsobem stanoveným provozovatelem kolektivního systému.

Bližší podmínky financování nakládání s EEZ pocházejícími z domácností uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005
Pro každou skupinu elektrozařízení zajišťuje společné plnění financování nakládání s historickými elektrozařízeními jeden kolektivní systém.

Do kolektivního systému odvádějí výrobci příspěvky na historické elektrozařízení způsobem stanoveným provozovatelem kolektivního systému.

Bližší podmínky financování nakládání s OEEZ
Výrobci, kteří plní v rámci kolektivního systému povinnosti stanovené pro nakládání s elektroodpady, odvádějí příspěvky způsobem stanoveným provozovatelem daného kolektivního systému.

Závěr

Uvedené podrobnosti nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, včetně bližších podmínek jeho financování, jsou pojaty jako rámcový náhled vybraných informací z pohledu výrobců elektrozařízení a navazují tak na článek [1].

Na základě uvedených skutečností lze předpokládat, že kolektivní řešení nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady představuje pro většinu výrobců elektrozařízení optimální způsob plnění zákonných povinností, neboť podle všeobecně přijímaného názoru nejméně zatěžuje výrobce a dovozce elektrozařízení příslušnou administrativou.

Literatura:
[1] VOLEK, J.: Elektrozařízení a elektroodpad v působnosti novely zákona o odpadech. Automa, 2005, roč. 11, č. 7, s. 50–52.
[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES.
[3] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
[4] Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi.
[5] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
[6] Zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jindřich Volek, Ph.D.
Ing. Markéta Grünerová,
Ministerstvo životního prostředí ČR,
(volekj@seznam.cz)