Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Pneumatické prvky do prostředí s nebezpečím výbuchu

číslo 1/2004

Pneumatické prvky do prostředí s nebezpečím výbuchu

ATEX 95 a ATEX 137

Za zkratkou ATEX se ukrývají dvě směrnice Evropské unie: 94/9/EG a 1999/92/EG.

Směrnice 94/9/EG sjednocuje legislativu členských zemí EU včetně nových zemí přistupujících v roce 2004 – tedy i České republiky, a vztahuje se na přístroje a ochranné systémy k použití v oblastech ohrožených výbuchem. Doposud známé označení směrnice ATEX 100a má nyní pracovní název ATEX 95. Uvedená směrnice definuje potřebné jednotné bezpečnostní požadavky pro volný oběh zboží.

Směrnice je od 1. července 2003 v platnosti pro přístroje nově uváděné do provozu. V České republice z těchto předpisů vychází nařízení vlády číslo 23/2003 k zákonu 22/1997 Sb. Tato směrnice se v první řadě týká výrobců.

Směrnice 1999/92/EG definuje minimální předpisy vedoucí ke zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, kteří mohou být ohroženi prostředím s nebezpečím výbuchu. Zmíněná směrnice byla dosud známa jako ATEX 118a; nyní je označována jako ATEX 137. Je zaměřena na provozovatele zařízení s výbušnou atmosférou. Pro výstavbu nových zařízení je rovněž v platnosti od 1. července 2003. Pro přizpůsobení stávajících zařízení platí přechodná lhůta do 31. prosince 2005.

Kdy a kde může dojít k explozi

Exploze v oblasti ohrožené výbuchem mohou vzniknout tam, kde se vyskytují hořlavé plyny, páry, tekutiny nebo prachy, které se mohou vytvářet při skladování nebo transportu látek. Za určitých předpokladů ve spojení se vzduchem se může vytvořit explozivní směs. V takových oblastech ohrožených výbuchem často stačí malá jiskra k iniciaci exploze.

Oblasti ohrožené výbuchem se nacházejí např. v chemických továrnách, rafineriích, cisternách a zásobnících, lakovnách a v provozech, kde se při přepravě a manipulaci s látkami může uvolňovat prach, např. v obilných mlýnech, v míchárnách krmných směsí nebo cementárnách.

Co jsou potenciální zápalné zdroje? Elektrické zápalné zdroje mohou být např. elektrické oblouky při spínání kontaktů, elektrické usměrňovače, elektrostatické výboje nebo vysoké povrchové teploty např. elektromagnetických cívek. Mechanické zápalné zdroje jsou např. vysoké povrchové teploty způsobené třením, kompresí plynů nebo lisováním, přehřátá ložiska točivých součástí nebo příklepové nářadí. Mezi ostatní zápalné zdroje patří otevřený oheň, samovznícení nebo zásah blesku.

Použití ATEX výrobcem a provozovatelem

Od 1. července 2003 je odpovědnost za nově vystavěná zařízení s ochranou proti výbuchu jak na výrobci nevýbušných přístrojů, tak na provozovateli, popř. dodavateli jednotlivých zařízení.

Jaké produkty podléhají evidenci podle ATEX 95?
Dosud byly evidovány všechny elektrické přístroje pro použití v prostředích ohrožených výbuchem. ATEX 95 ale dodatečně zohledňuje i neelektrické provozní prostředky, jako jsou např. pneumatické pohony nebo ventily. Do evidence jsou tak zařazeny všechny přístroje pro použití v prostředích ohrožených výbuchem, které mají minimálně jeden z potenciálních zápalných zdrojů.

Jaké produkty nespadají pod směrnici ATEX 95?
Uvedeme příklady produktů z oblasti pneumatických systémů, které nemají žádný vlastní zápalný zdroj, a nespadají tak do působnosti směrnice ATEX 95:

  • pneumatické příslušenství,
  • mechanické příslušenství,
  • hadice,
  • šroubení,
  • škrticí ventily.

Takové produkty mohou být za určitých podmínek uvedených v provozních předpisech vydaných výrobcem použity i v prostředí ohroženém výbuchem.

Jaké změny přináší zavedení směrnice ATEX?

Zavedením směrnice ATEX nastanou mnohé změny. Kromě toho, že směrnice zahrnuje i neelektrické přístroje (např. pneumatické pohony), definuje také základní bezpečnostní požadavky, a platí tak i pro úplný ochranný systém. Přístroje jsou rozděleny do skupin a kategorií, které odpovídají přiděleným ohroženým pásmům podle ATEX 137. Toto zařazení definuje výrobce. Zařazení podle skupin je nutné pro další vestavbu přístroje. U zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu je předepsáno označení shody CE a ke každému přístroji musí být vydáno prohlášení o shodě i návod k obsluze.

Směrnice zohledňuje také prostředí ohrožené výbuchem prachu a platí pro důlní kategorie i pro všechna ostatní prostředí ohrožená výbuchem.

Přístroje firmy Hoerbiger, které odpovídají ATEX 95

Firma Hoerbiger vyrábí a prostřednictvím svých zastoupení v členských i přistupujících zemích EU dodává přístroje, které v plném rozsahu odpovídají požadavkům směrnice 94/9/EG (ATEX 95). V tab. 1 je uvedena část ze zařazených výrobků.

Tab. 1. Skupina přístrojů II, kategorie 2G

Pneumatické pohony Ex II 2GD cT4 T135 °C –10 °C až +60 °C
Typová řada Velikost Příslušenství
série AZ Ć 32 až 100 mm program upevnění, lineární vedení
série DZ Ć 125 až 250 mm program upevnění
série NZK Ć 32 až 100 mm program upevnění, lineární vedení
série R Ć 32 až 100 mm program upevnění, lineární vedení
série SZ Ć 12 až 100 mm program upevnění, lineární vedení
Snímače polohy Ex II 2GD Eex ib IIC T5 T100 °C –20 °C až +75 °C
Typová řada Velikost
ES-K 5m kabel snímač je určen pro pneumatické válce pohonů série AZ, DZ, NZK, R, SZ a OSP
ES-K 10m kabel snímač je určen pro pneumatické válce série AZ, DZ, NZK, R, SZ a OSP
Bezpístnicové pohony Ex II 2G cT4 T135 °C –10 °C až +60 °C
Typová řada Velikost Příslušenství
série OSP-P Ć 10 až 80 mm program upevnění
Slideline Ć 16 až 80 mm  
Ventily Ex II 2G cT4 T135 °C –10 °C až +60 °C
Typová řada Velikost Příslušenství
série S9 – ruční, pneumatické a elektrické ovládání G1/8, G1/4, G1/2 P-lišty a lišty RPSL
cívky elektrických ventilů jsou v kategorii Ex II 2G EEx m II T5 –20 °C až +50 °C)
Jednotky pro úpravu vzduchu Ex II 2G c II B X – pro zónu 1, 2
Typová řada Velikost Příslušenství
filtr-odlučovač G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G11/2, G2 upevnění, spojovací prvky, manometry
filtr-regulátor G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G11/2, G2 upevnění, spojovací prvky, manometry
regulátor tlaku G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G11/2, G2 upevnění, spojovací prvky, manometry
tlaková maznice G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G11/2, G2 upevnění, spojovací prvky, manometry
start/stop ventil G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G11/2, G2 upevnění, spojovací prvky
membránový sušič G1/4, G1/2, G1 upevnění, spojovací prvky

V České republice tuto firmu zastupuje společnost Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.

Martin Sedlák,
Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.

Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.
Olomoucká 87
627 00 Brno
tel.: 548 426 811, 548 213 233–5
fax: 548 426 813, 548 213 238
non-stop linka technické podpory: 548 426 832
e-mail: brno@fluidbohemia.cz
http://www.fluidbohemia.cz

Inzerce zpět