Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Optimalizace výroby použitím kamerového systému

Otevírání a vyklápění balkonových dveří či oken patří ke každodenním úkonům člově­ka, a málokoho zajímá, jak jsou systémy potřebné k vykonávání těchto úkonů technicky řešeny. Otočné i vyklápěcí závěsy pro okna i dveře vyrábí rakouská firma Mayer&Co, která je jedním ze tří největších dodavatelů těchto součástí. Nedávno se technikům této firmy podařilo vyřešit problém s obtížným místem ve výrobní lince použitím kamer fir­my Cognex a technické podpory firmy Buxbaum Automation. Výsledkem je kvalitní vý­roba téměř bez zmetků. Vzhledem k úspěšnému využití kamer typu Cognex DVT 510 uvažují odborníci firmy Mayer&Co o tom, že kamery Cognex instalují i v jiných místech výrobních linek.
 

Důraz na kvalitu výroby

Firma Mayer&Co klade na kon­trolu výrobního procesu velký dů­raz také vzhledem k tomu, že je první společností v průmyslu, která má certifikát podle normy DIN ISO 9001, vydaný společností AGQS.
 
Dveřní a okenní závěsy vyrábě­né v provozech této firmy v Salzburgu a Triebenu jsou distribuo­vány prostřednictvím rozsáhlé sítě dodavatelů po celém světě. Domi­nantním trhem je Evropa. V obou výrobních provozech se používá moderní strojní i nástrojové vy­bavení. Speciální stroje, např. pro montáž výrobků, navrhují i vyrá­bějí pracovníci firmy. Úspěch společnosti Mayer&Co byl vždy založen na kvalitě je­jích produktů. Aby splnila očekávání zákaz­níků, zavedla přísné sledování výroby a kon­trolu kvality produktů během celého výrob­ního cyklu od vývoje po dodávku.
 

Správný systém strojového vidění

Při výrobě součásti zachycené na obr. 1 bylo třeba zajistit, aby byl polotovar uložen správnou stranou vzhůru. Instalovaná kame­ra Cognex DVT 510 detekuje, zda je sou­část uložena správně, a pokud ne, okamžitě pošle chybové hlášení řídicí jednotce stroje. Zvláštní mechanismus pak pootočí součástku do správné polohy a ta může postoupit k dal­šímu zpracování. Kamera rozpozná správ­nou polohu podle zahloubení otvoru s ozu­bením (obr. 2).
 
Se všemi dříve zkoušenými systémy stro­jového vidění bylo řešení této úlohy složi­té a zdlouhavé. Podle vyjádření odborníků společnosti Mayer&Co se podařilo překo­nat všechny problémy při zavádění kontro­ly kamerou právě díky pokročilým funkcím a vlastnostem kamer DVT 510, mezi něž patří port pro Ethernet, kompatibilita se standard­ními sběrnicovými systémy, dálkové ovládá­ní v reálném čase, obrazový čip CMOS, 32 MB datové paměti DRAM, 8 MB paměti fla­sh a inteligence softwaru. Software se snadno ovládá a přitom poskytuje optimální možnosti pro nastavení přístroje. Odborníci společnosti Mayer&Co došli k závěru, že v úlohách stro­jového vidění není to nejdůležitější cena, ale kvalita použitého vybavení a odborná pomoc.
 
Další informace o výrobcích a službách společnosti Cognex poskytne obchodní zá­stupce Jan Kučera, tel.: 724 819 719, e-mail: jan.kucera@cognex.com.
(Cognex Germany Inc.)
 
Obr. 1. Součástka (na obrázku dole) musí postupovat ke zpracování správnou stranou vzhůru – její poloha je kontrolována kamerou Cognex DVT 510 s difuzním osvětlovačem
Obr. 2. Kamera detekuje polohu součástky podle zahloubení otvoru s ozubením: a) chyb­ná poloha, b) správná poloha