Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Ohlédnutí za veletrhem Pragoregula/Elexpo 2002

číslo 5/2002

Ohlédnutí za veletrhem Pragoregula/Elexpo 2002

Letošní ročník mezinárodního veletrhu měření, regulace, elektrotechniky a elektronické automatizační techniky Pragoregula/Elexpo se konal ve dnech 26. až 28. března již tradičně na Výstavišti v Praze-Holešovicích. Tradiční byl i pořadatel, veletržní společnost Incheba Praha spol. s r. o. Veletrh Pragoregula se uskutečnil již po dvacáté čtvrté, z toho po páté s rozšířením o Elexpo.

V tomto ohlédnutí se budeme věnovat především doprovodnému programu veletrhu – výsledkům soutěže o Grand prix a odbornému přednáškovému programu – a stručně také některým předběžným hodnocením veletrhu, jak je zaznamenal průzkum mezi vystavovateli.

Grand prix Pragoregula/Elexpo 2002

Do tradiční soutěže exponátů bylo letos osmi vystavujícími firmami přihlášeno osm exponátů (při celkovém počtu 111 vystavovatelů – viz dále). Z nich v souladu s podmínkami soutěže získaly ocenění Grand prix Pragoregula/Elexpo 2002 tři exponáty, stručně představené v následujících odstavcích (v řazení abecedně podle vystavovatelů).

Informační systém DB-Net/IP
(výrobce a vystavovatel AMiT spol. s r. o.)

Informační systém DB-Net®/IP je označení pro průmyslový distribuovaný řídicí a informační systém na bázi průmyslového Ethernetu. Vcelku jde o soubor technických a programových prostředků umožňujících začlenit řídicí systémy přímo do intranetových sítí. Řešení vychází z firemního systému DB-Net® jako typického představitele decentralizovaného přístupu k řízení. Zachovává všechny jeho význačné rysy, tj. zejména:

  • decentralizované řízení,
  • velkou odolnost proti výpadkům dílčích částí aplikace,
  • podporu různých druhů komunikací,
  • možnost kooperace zařízení při zachování jejich autonomní řídicí funkce,
  • lokální archivaci se zpětným přenosem dat,
  • snadnou modifikovatelnost a rozšířitelnost,

Obr. 1.

ke kterým přidává podporu komunikace prostřednictvím průmyslového Ethernetu (Industrial Ethernet– souhrnné označení sítě průmyslového typu využívající komunikační protokoly z rodiny protokolů TCP/IP). Základem koncepce systému DB-Net/IP je využití nyní běžně dostupných a ověřených technologií v prostředí veřejné sítě Internet s důrazem na zajištění dodatečných atributů specifických v oblasti průmyslové automatizace, jako jsou spolehlivost přenosu dat, robustnost a možnost spolehlivého servisu a dozoru (obr. 1). Základními komponentami systému DB-Net/IP jsou programové funkční moduly, zajištující činnosti kolem Ethernetu ve vzdálených stanicích a přenosy databázových proměnných po této síti, komunikační ovládače pro dispečinky, komunikační moduly řídicího systému ADiS pro přenosové rychlosti 10 a 100 Mb/s a samostatná komunikační brána mezi linkou RS-232 a sítí Ethernet. Hlavními přednostmi a specifickými rysy systému DB-Net/IP jsou funkce autentizace přístupu k datům, primární ochrana dat šifrováním, možnost zavádění aplikací řídicích systémů a servisu na dálku prostřednictvím internetu, kdykoliv dostupné informace o stavu všech řídicích stanic, možnost přímého připojení řídicích systémů k Ethernetu bez mezičlánku (nejčastěji založeného na bázi PC) a bezplatná distribuce komunikačních ovládačů pro prostředí Windows95/98/2000/NT (prvky ActiveX, knihovny DLL).

Jako celek představuje systém DB-Net/IP výkonný komplexní nástroj umožňující vyhovět stávajícím i budoucím požadavkům kladeným na podnikové informační systémy (Enterprise Resource Planning – ERP) s důrazem na řešení především řízení výroby (Manufacturing Execution System – MES).

Automatický tankovací systém MFT-1000
(výrobce FLAP s. r. o., vystavovatel BCM Control s. r. o.)

Obr. 2.

Automatický tankovací systém MFT-1000 je původní řešení od české firmy, od základu vyvinuté s určením především pro bezpečné automatické řízení stáčení průmyslových kapalin a jeho kontrolu v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu. Přináší zásadní generační změnu do systémů pro distribuci nejrůznějších kapalin v chemickém a zejména petrochemickém průmyslu. Při jeho vývoji bylo ověřeno několik variant uspořádání. S ohledem na základní požadavky bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu a sériové výroby byla zvolena netradiční a moderní konstrukce zařízení, které je plně jiskrově bezpečné a je certifikováno podle příslušné mezinárodní normy ATEX. V ČR dosud nebylo vyvinuto či schváleno jediné zařízení s obdobně složitou architekturou, které by využívalo na vývoj náročnou techniku jiskrové bezpečnosti. I v zahraničí je podobných zařízení jen velmi málo, a už vůbec žádné specificky pro oblast automatického stáčení. Použití systému MT-1000 ve stávajících stáčecích systémech vyžaduje jen minimální zásahy do jejich rozvodů a instalací.

V uspořádání pro řízení tankování může MT-1000 řídit až 32 stáčecích míst, která jsou navzájem propojena průmyslovou sběrnicí na bázi RS-485 s délkou segmentu až 1 500 m, s připojenou čtečkou identifikačních karet a s tiskárnami na výjezdech z tankovacích míst. Systém řídí čerpání samotného produktu i dávkování aditiv (standardně až dvou) a současně shromažďuje veškeré údaje o tankování, které ukládá na místě i vysílá do nadřízeného PC anebo do sítě GSM.

Díky mnoha vstupům a výstupům různých typů, jiskrově bezpečných i běžných (např. Pt 100, 0 až 20 mA, 0 až 100 W, pulsy do 100 Hz a 5 kHz, kontakty, relé, RS-485), lze MFT-1000 využít také jako univerzální řídicí systém pro nejrůznější aplikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu (obr. 2). Technologie plug-and-play umožňuje libovolně zaměňovat karty vstupů a výstupů a tak realizovat nespočet různých uspořádání systému. Software systému je možné přepínat do různých jazykových mutací. Kombinace ekonomického a ekologického aspektu otevírá před MFT-1000 mj. i značné exportní možnosti.

GSM automat GB 060
(výrobce a vystavovatel Level s. r. o.)

Obr. 3.

GSM automat GB 060 (obr. 3) umožňuje samočinně řídit nejrůznější aplikace a současně je na dálku pomocí sítě GSM ovládat, sbírat naměřená data a modifikovat program obsluhy řízeného zařízení. To vše jednoduše mobilním telefonem nebo přes modem ze vzdáleného PC. Zároveň umožňuje přes RS-232 přímo z PC odesílat a přijímat zprávy SMS, volit čísla odchozích hovorů, přijímat hovory a navazovat datové spojení např. přes internet.

Celkem disponuje osmi binárními vstupy a výstupy, kontaktem relé (50 V/5 A), rozhraním RS-232 pro komunikaci (PC, modul GPS, telefonní klávesnice) a RS-232/485 pro připojení externích čidel, rozhraním pro sběrnici Dallas (pro připojení přímých čidel teploty, identifikace a čtyřkanálového A/D převodníku), rozhraním sběrnice CAN a přípojkou pro externí mikrofon.

Nakonfigurovat automat GB 060 i upgradovat jeho software lze po lince RS-232 nebo datovým přenosem přes GSM. Vybrané funkce je možné konfigurovat také zprávami SMS. Dodávané podpůrné programové vybavení zahrnuje konfigurační program, program pro upgrade, program pro příjem a odesílání zpráv SMS, programový server umožňující přístup k zařízení prostřednictvím LAN a program Windows Mapa pro sledování trajektorie pohybu GB 060. K internetové podpoře slouží webová stránka výrobce, prostřednictvím které lze libovolný výrobek pohodlně konfigurovat, ovládat i sledovat.

Potřebná akce, např. odeslání zprávy SMS s nastaveným textem nebo naměřenými hodnotami určených veličin, poplašné telefonní volání s případným odposlechem prostoru, sepnutí zadaných výstupů, aktivace nebo deaktivace skupiny vstupů, může být automaticky aktivována při překročení nastavené mezní hodnoty libovolné vstupní veličiny, na základě záznamu v kalendáři událostí anebo přímým pokynem zadaným prostřednictvím např. datového spoje nebo zprávy SMS.

Hlavní uplatnění najde automat GB 060 např. při dálkovém sledování a řízení technologických objektů, dálkovém ovládání, zabezpečení a měření v domácnostech, sběru dat ze vzdálených měřicích stanic (úpravny vod, vodojemy, meteorologické stanice atd.), zabezpečení automobilů a zjišťování jejich polohy prostřednictvím družicového navigačního systému (GPS), jako součást přístupových systémů budov apod.

Doprovodný přednáškový program

Nedílnou součástí veletrhu Pragoregula/Elexpo se stal doprovodný přednáškový program. Na rozdíl od obdobných akcí při jiných výstavách a veletrzích v ČR probíhá v několika rovinách a formách po celou dobu konání veletrhu.

Dominantou programu je nesporně odborná technická konference, letos poprvé rozšířená o posterovou sekci. Pro velký zájem je trvale rozvíjena také rovina výuková v podobě krátkých kursů o délce dvě až tři hodiny, zaměřených na rychlou obnovu znalostí (tutoriál). Příležitost k neformálním setkáním a diskusím nabízí společenská část programu.

Z celkem třinácti vystoupení na letošní odborné konferenci jich bylo pět pojato jako přehledové přednášky. Jejich témata – bezpečnost a spolehlivost technických prostředků, umělý život inteligentních robotů, analytické seřizování regulátorů, porovnání statistického a fuzzy přístupu k identifikaci soustav, směry vývoje senzorové techniky – vyvolala velký zájem zejména mezi řadovými návštěvníky veletrhu, kteří měli na přednášky volný přístup a v některých okamžicích přednáškový sál doslova přeplnili. Potěšitelná byla hojná účast studentů, motivovaných k návštěvě veletrhu mj. nabídkou volných vstupenek. Nejenom oni, ale i běžní návštěvníci oceňovali přítomnost stánku ČVUT s nabídkou informací o studiu na ČVUT, učebnic a skript a v neposlední řadě také ukázek výzkumných aktivit uskutečňovaných v Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT.

Obr. 4.

Se zájmem se setkala i letos nově zavedená forma posterových prezentací.

Přestože vystavených posterů nebylo mnoho, autoři je představili v plně obsazeném sále; poté následovala bohatá diskuse.

Shrneme-li zkušenosti z odborných prezentací z letošního ročníku, je zřejmé, že vyvolávají aktivní zájem návštěvníků zejména přímo na výstavě. Odborná konference Pragoregula/Elexpo je přitom uznávanou možností prezentovat mj. výsledky řešení grantových projektů, v jejichž řešitelských týmech však převažují pracovníci vysokých škol. Ideální spojení firmy a výzkumu vzniká zatím ojediněle. Pěkným příkladem takové spolupráce i její prezentace byl velmi zajímavý příspěvek Kamerové systémy pro přesné měření a kontrolu kvality v průmyslu, připravený ve spolupráci společnosti Neovision, s. r. o., a Centra strojového vnímání ČVUT v Praze.

Obr. 5.

Výuková rovina, reprezentovaná tutoriály, se během několika posledních let stala neoddělitelnou součástí doprovodného programu. Letos neočekávaně vzrostl zájem o tutoriály především ze strany momentálně příchozích, předem nepřihlášených návštěvníků. S výjimkou tutoriálu o nejistotách, o který byl značný zájem již předem, přinesly přihlášky na místě až zdvojnásobení skutečného počtu účastníků oproti předem přihlášeným. Nakonec dosti vyrovnaná účast na všech konaných tutoriálech potvrdila správnost letošní volby témat. Ta se do budoucna, s ohledem na postupné vyčerpávání evidentně atraktivních tematických okruhů, stává klíčovým úkolem, a veškeré náměty v tomto směru jsou proto organizátory vítány.

Společenská část doprovodného programu nabídla bohatě využitou příležitost k neformálním diskusím a výměnám názorů při setkáních na výstavišti a zejména na slavnostním večeru v Betlémské kapli, na kterém byly mj. vyhlášeny výsledky soutěže exponátů o ocenění Grand prix Pragoregula/Elexpo 2002. Reprezentační prostory ČVUT, které Fakulta strojní pro tuto příležitost poskytuje díky záštitě ze strany děkana prof. Ing. Petra Zuny, CSc., jsou svojí atmosférou výjimečným prostorem pro společenské setkání vystavovatelů a organizátorů veletrhu, jehož se letos mohli zúčastnit i přednášející na konferenci.

Pragoregula/Elexpo 2002 v číslech

Veletrh Pragoregula/Elexpo 2002 byl, podobně jako vloni, součástí jarního komplexu technických veletrhů pravidelně pořádaných na pražském Výstavišti společností Incheba Praha, popř. ve spolupráci s dalšími subjekty. Spolu s veletrhem Pragoregula/Elexpo 2002 se od 26. do 28. března 2002 uskutečnily 28. ročník mezinárodního veletrhu energie, vytápění, sanitární techniky, úspor energie, technického zařízení budov, izolací a ekologie Pragotherm a 4. ročník mezinárodního veletrhu chladicí techniky, klimatizace a vzduchotechniky Frigotherm. Oproti dřívějším čtyřem trvaly letošní jarní veletrhy jen tři dny. Zkrácení, zavedené především na přání vystavovatelů, se osvědčilo.

Tab. 1. Veletrh Pragoregula/Elexpo 2002 v odpovědích vystavovatelů

  Ano Ne Nelze posoudit
Splnil veletrh, co od něj firma očekávala? 77% 13% 10%
Rozpracovala/uzavřela firma na veletrhu nějakou zakázku? 68% 15% 17%
Byla firma spokojena s odborností návštěvníků? 87% 7% 6%
Plánuje firma účast na veletrhu Pragoregula/Elexpo v roce 2003? 78% 9% 13%

Celkem se letos na jarních technických veletrzích prezentovalo 283 vystavovatelů ze čtrnácti států a navštívilo je 10 577 návštěvníků, tedy počty srovnatelné s minulými ročníky.

Na samotném veletrhu Pragoregula/Elexpo 2002 vystavovalo na hrubé výstavní ploše 2 400 m2 přímo nebo v zastoupení celkem 111 firem ze sedmi zemí (Česká republika, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, USA a Japonsko). Skladbu vystavovatelů podle počtu pracovníků ve firmě a podle oboru podnikání ukazují obr. 4 a obr. 5.

Jak veletrh Pragoregula/Elexpo 2002 a svou účast na něm hodnotí sami vystavovatelé, je patrné z výsledků průzkumu, jež jsou uvedeny v tab. 1. Podle odpovědí byli mezi návštěvníky veletrhu významně zastoupeni odborníci a obchodníci s rozhodovacími pravomocemi.

Literatura:

[1] AmiT spol s r. o.: Firemní literatura. 2002.

[2] BCM Control s. r. o.: Firemní literatura. 2002.

[3] Level s. r. o.: Firemní literatura. 2002.

[4] ŠULC, B.: Doprovodný přednáškový program Pragoregula/Elexpo 2002. Písemné sdělení odborného garanta, duben 2002.

[5] Incheba Praha spol. s r. o.: Tiskové informace, březen-duben 2002.

(sk)

Inzerce zpět