Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Odborná sekce Hydraulika a pneumatika

číslo 1/2002

Odborná sekce Hydraulika a pneumatika

K navazování osobních kontaktů a získávání nových informací napomáhají technické veřejnosti působící v oboru hydraulických a pneumatických mechanismů již po více než 45 let odborné akce pořádané odbornou sekcí Hydraulika a pneumatika České strojnické společnosti, původně založené v roce 1956 jako složka ČSVTS pod ČSAV. V roce 1997 se odborná sekce Hydraulika a pneumatika transformovala, u možnila stát se členy i výrobcům hydraulických a pneumatických prvků a následně byla přijata do evropského sdružení výrobců hydrauliky a pneumatiky CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques).

Obr. 1.

Odborná sekce Hydraulika a pneumatika České strojnické společnosti (OSHP) v současnosti sdružuje základní a individuální členy. Základními členy jsou podniky a inženýrské projektové kanceláře, které sídlí v České republice a průmyslově vyrábějí a dodávají hydraulické nebo pneumatické prvky a agregáty pro stavbu strojů a zařízení. Základními členy nemohou být zahraniční výrobci a pouze prodejci jejich produkce v ČR. Individuálními členy sekce jsou fyzické osoby z řad uživatelů hydrauliky nebo pneumatiky, výzkumu a vývoje, škol i technické veřejnosti obecně.

Vrcholným orgánem OSHP je valná hromada základních členů, tvořená statutárními zástupci firem, která volí své představenstvo a předsedu a jmenuje výkonný výbor a jeho předsedu. Výkonný výbor organizuje vlastní činnost sekce, jejíž hlavní programové cíle lze shrnout následovně: šířit odborné informace a zprostředkovávat jejich výměnu prostřednictvím pravidelných seminářů a pořádáním pravidelných konferencí s mezinárodní účastí, spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahraničí (včetně členství v CETOP), udržovat kontakty s vědeckými, výzkumnými a výrobními pracovišti a být součástí soustavy celoživotního vzdělávání a osvěty v oboru pořádáním odborných kursů apod.

Základními členy OSHP jsou v současné době firmy Bosch Rexroth, spol. s r. o.; Eurofluid – Hydraulik ČR s. r. o.; Glentor spol. s r. o.; Hydac spol. s r. o.; Hydrocom s. r. o.; Hykom s. r. o., Hytos a. s.; Hytos Ostrava-Vítkovice s. r. o.; Jihlavan a. s.; Jihostroj a. s.; OCHI-Inženýring s. r. o.; Parker Hannifin s. r. o.; Poclain Hydraulics s. r. o.; Poličské strojírny a. s. a ŽĎAS a. s. – Tvářecí stroje. Valná hromada OSHP se zpravidla schází v průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kde na svých jednáních schvaluje přijetí nových členů a projednává aktuální problémy činnosti a zejména dlouhodobé záměry sekce. Předsedou představenstva OSHP je nyní Ing. Jindřich Aschermann, CSc., ředitel Parker Hannifin s. r. o., který také zastupuje OSHP (na mezinárodním fóru vystupující pod názvem Czech Association for Hydraulics and Pneumatics – CAHP) ve sdružení CETOP.

Sdružení CETOP má v současnosti patnáct členů – národních organizací z oboru hydrauliky a pneumatiky (obr. 1). CETOP podporuje své členy zejména v oblasti technicko-obchodních informací (výměna statistik a informací o mezinárodních veletrzích, působení v oblasti norem a standardizace, spolupráce s organizacemi pro normalizaci a standardizaci ISO a CEN, sjednocování kvalifikačních požadavků na pracovníky v oboru hydrauliky a pneumatiky apod.). Poslední výroční zasedání CETOP se uskutečnilo v Berlíně v roce 2001. Předchozí , v roce 2000, organizovala v Praze OSHP.

Vrcholnou akcí OSHP v roce 2001 byla 17. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika 2001 [1]. V průběhu roku se konaly v Praze odborné semináře, na kterých představily své výrobní programy a technické novinky firmy Hytos, Jihlavan, Jihostroj a Poclain Hydraulics. Nabídka odborných seminářů je připravena i na rok 2002. Na prvním semináři bude 12. března 2002 prezentovat své novinky a aplikace v oboru pneumatiky firma Poličské strojírny. Další připravované semináře budou věnovány tématům jako počítačová podpora v tekutinových systémech a modelování a simulace. Jejich cílem bude přiblížit nové metody projektování v oblasti tekutinových prvků a systémů, k jejichž osvojení budou nabídnuty také připravované odborné kursy.

Odborná sekce Hydraulika a pneumatika zve k návštěvě svých akcí a ráda přivítá nové základní i individuální členy.

Literatura:

[1] Sborník 17. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika 2001. Ostrava, Tanger, spol. s r. o. 2001, 307 s., ISBN 80-85988-60-7.

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.,
předseda výkonného výboru odborné sekce
Hydraulika a pneumatika České strojnické společnosti
petr.noskievic@vsb.cz

Inzerce zpět