Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Odborná konference Automatizace, regulace a procesy – ARaP 2005

číslo 6/2005

Odborná konference Automatizace, regulace a procesy – ARaP 2005

FCC Public s. r. o. – vydavatel časopisu Automa, připravuje první ročník odborné konference Automatizace, regulace a procesy – ARaP 2005. Konference se bude konat ve dnech 29. a 30. listopadu 2005 v Brně (hotel Holiday Inn). Odborným garantem konference je doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc., z ústavu přístrojové a řídicí techniky na ČVUT v Praze, organizačně akci zajišťuje Symma, spol. s r. o., Brno.

Cílem pořadatelů je nabídnout odborné veřejnosti technickou konferenci v oboru automatického řízení organizovanou jako odborné setkání orientované na praxi a spojené s možností efektivně získat nové informace o vývojových trendech a metodách v oboru. Na rozdíl od vědeckých konferencí není účelem prezentovat výsledky vědecké práce před fórem velmi úzce specializovaných badatelů.

Konference bude vycházet z úspěšného schématu spojení firemních prezentací, vyzvaných přednášek a recenzovaných referátů. Pro dvoudenní setkání jsou naplánovány čtyři sekce. Každou sekci bude zahajovat vyzvaná přednáška, která je koncipována jako přehledové připomenutí, popř. doplnění znalostí založené na srozumitelně objasněném pojmovém vysvětlení prostředků, nástrojů a metod, které jsou aktuální a v praxi se významně prosazují. Přednášející mají za úkol napomoci účastníkům získat nové znalosti a přehled bez velkých požadavků na jejich předchozí teoretickou připravenost. K vyzvaným přednáškám a s nimi spojeným tematickým okruhům programový výbor z přihlášených referátů vybere ty, které je budou vhodně doplňovat. Přednost bude dána referátům zaměřeným na prezentaci originálních řešení a vlastních zkušeností. Firmy mají možnost doplnit tato obecně využitelná sdělení komerčními prezentacemi. Odborné diskuse jistě vhodně doplní také neformální kontakt během společenského večera.

Získané informace mohou účastníci konference uplatnit při projektové činnosti, formulaci požadavků pro výběrová řízení nebo při zadávání projektů. Mnozí specialisté si určitě se zájmem vyslechnou informace z oblastí, které sice nejsou bezprostředně okruhem jejich aktivit, avšak potřebují o nich mít přehledové znalosti. Učitelé odpovídajících zaměření ze středních odborných škol dostávají výbornou příležitost seznámit se s didaktickým přístupem a vhodnou interpretací nových termínů od vysokoškolských pedagogů. Ke každé vyzvané přednášce přednášející připraví doplňující texty s odkazy.

Vzhledem k místu konání konference jsou zváni a vítáni i účastníci a posluchači ze Slovenska.

V současné době jsou předjednána vystoupení k těmto tématům:

  • Řízení a modelování technologických procesů (doc. Ing. M. Kmínek, CSc., VŠCHT Praha, ústav počítačové a řídicí techniky).

  • Řízení a rozhodování s fuzzy pravidly a neuronovými sítěmi – současnost a budoucnost (doc. Ing. P. Horáček, CSc., ProTys, a. s., a Centrum aplikované kybernetiky ČVUT).

  • PID regulátory – teorie a praxe (doc. Ing. B. Šulc, CSc., ČVUT v Praze, ústav přístrojové a řídicí techniky).

V rámci přednášek doc. Kmínek zmíní své bohaté zkušenosti s aplikacemi v potravinářském průmyslu, od doc. Horáčka se očekává osobní pohled na nejvýznamnější akci v oboru ňující informaci k monografii Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Rozšíření vyzvaných přednášek o další zajímavá témata ještě probíhá.

Předpokládá se, že k uvedeným tématům přihlásí zájemci z řad odborné veřejnosti vlastní referáty a příspěvky. V tomto směru jsou obzvláště vítány příspěvky od firem a projektových kanceláří, které budou prezentovat svoje obecně využitelné zkušenosti a poznatky. Po dobu konference je plánována doprovodná výstava a firmám je nabízena široká paleta možností vlastní propagace.

Podrobnosti zájemci naleznou na webových stránkách informačního serveru http://www.arap.cz, kde jsou průběžně zveřejňovány aktuální informace. Z tohoto serveru je možné elektronicky potvrdit zájem o připravovanou akci a zajistit si automatické zasílaní dalších informací elektronickou poštou.

(BŠ)