Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Obnova elektrárny Tušimice II je ve fázi oživování výrobních bloků 23 a 24

Poměrně náročnou částí komplexní obnovy elektrárny Tušimice II Skupiny ČEZ je právě probíhající fáze oživování výrobní technologie bloků 23 a 24. V praxi to znamená, že se dokončují kabeláže a oživují se jednotlivé technologické okruhy, což mají na starosti odborníci z elektrikářských firem dodávajících elektrozařízení a řídicí systémy.
 
„Jedná se o náročnou fázi komplexní obnovy, neboť veškerá nově instalovaná zařízení, včetně strojovny a kotlů, se musí propojit tak, aby správně fungovala,“ říká k tomu Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov. Všechny funkce automatizovaného systému řízení technologického procesu (ASŘTP) musí být pro všechny bloky zajištěny centrálně z jedné společné dozorny (velínu).
 
Systémy ASŘTP budou zahrnovat systémy řízení, monitorování a vyhodnocování technologického procesu výroby elektrické energie, odsíření a pomocných (neblokových) provozů elektrárny Tušimice II, včetně přístrojového vybavení provozu, regulačních armatur se servopohony, kabeláže a kabelových tras. „Kromě toho byly v rámci komplexní obnovy do ASŘTP zařazeny i elektronická požární signalizace, kamerový systém pro sledování technologických zařízení, přístupový systém do rozvoden, dozoren a místností ASŘTP a systém řízení centrální vzduchotechniky,“ dodává Otakar Tuček.
 

Dodavatelé elektrovýbavy a řídicích systémů

V rámci komplexní obnovy dodá elektrovýbavu a řídicí systémy pro bloková zařízení firma Siemens. Během první etapy vyměnila firma elektrovýbavu energetických výrobních bloků 23 a 24 a souvisejících pomocných provozů. Následně to samé proběhne u bloků 21 a 22. „Zcela nové distribuované řídicí systémy SPPA T3000 firmy Siemens budou řídit a monitorovat veškerou technologii výrobních bloků, včetně řízení teplárenského systému, a rovněž technologii odsiřovacích zařízení,“ poznamenal Otakar Tuček (o systému SPPA T3000 blíže viz [Řídicí systém SPPA-T3000 pro energetiku. Automa, 2008, č. 1,
s. 16−17.], kde jsou i základní informace o projektu rekonstrukce elektrárny Tušimice II).
 
Koncern Siemens do elektrárny dodá čtyři generátory pro strojovnu, kompletní systémy automatizovaného řízení technologických procesů a elektrozařízení. Elektrozařízení bude přitom řízeno a monitorováno systémem SCADA firmy Siemens Spectrum Power CC. Ten bude řídit a monitorovat nebloková zařízení: blokové a společné rozvodny vysokého napětí, podružné rozváděče nízkého a vysokého napětí a úsekové rozváděče nízkého napětí.
 
Dodavatelem řídicích systémů Damatic XD pro další nebloková zařízení je firma Metso. Ty budou řídit a monitorovat společná zařízení odsiřovacích jednotek, čerpací stanici surové vody, čerpací stanici chladicí vody, technologii horkovodu, centrální kompresorovu stanici, vnější a vnitřní zauhlování, suchou dopravu popílku, strusky a energosádrovce, chemickou úpravnu vody a lapače olejových nečistot.
 
Většinu slaboproudých a silnoproudých rozvodů pro stavební část elektrárny, kam patří kotelna, rozvodna velmi vysokého napětí či chemická úpravna vody, dodá společnost Eltodo EG.
 

ASŘTP a provozní režimy

Po ukončení komplexní obnovy elektrárny Tušimice II budou výrobní bloky provozovány s klouzavým (modifikovaným) tlakem páry. Najíždění bloku ze studeného, teplého a horkého stavu bude automatické.
 
„Regulační rozsah výrobního bloku bez stabilizace bude mezi 50 a 104 procenty nominálního výkonu. Blok bude splňovat požadavky na primární a sekundární regulaci podle Kodexu přenosové soustavy. Emisní limity budou dodrženy při takových změnách zatížení, které jsou rovněž v souladu s tímto kodexem. Regulace jsou navrženy tak, aby umožňovaly maximální možné výkonové změny při nepřekročení teplotního namáhání v nejkritičtější části technologického zařízení,“ uvedl dále Otakar Tuček.
 
Systém řízení bude rovněž umožňovat snížit nebo zvýšit výkon o 5 % z nominálního výkonu během třiceti sekund. Stejně tak přechod z jakéhokoliv výkonu na ostrovní provoz nebo na vlastní spotřebu (max. doba dvě hodiny).
 

Řízení v uzavřené smyčce

Z hlediska řízení v uzavřené smyčce bude systém schopen řídit celý blok jako integrální jednotku ve stabilních provozních stavech i ve stavech přechodných. V praxi to znamená, že bude moci řídit změny na kotli, turbíně a ostatních zařízeních bloku v závislosti na požadovaných změnách jeho výkonu.
 
„Systém bude schopen realizovat požadavky na dostatečně citlivé, rychlé a lineární chování primární regulace, kdy regulovanou veličinou je frekvence v síti nebo otáčky turbíny a akční veličinou je výkon na svorkách generátoru. Současně musí systém zabezpečovat též funkci rychlé sekundární regulace,“ uzavírá Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov.
 
Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ
pro severní Čechy
 
Obr. 1. Stávající dozorna − v současné době jsou z ní obsluhovány bloky 21 a 22 a po najetí do provozu se z ní stane provizorní velín pro bloky 23 a 24; jakmile skončí celá komplexní obnova, přestěhuje se dozorna do nových prostor, řídicí systémy pod velínem ovšem již zůstanou na místě a s novým místem budou propojeny optickými kabely
Obr. 2. Bloky 23 a 24 jsou nyní pracovištěm elektrikářů a automatizačních techniků − příprava kabeláže pro řídicí systémy a elektrozařízení
Obr. 3. Zapojují a oživují se také řídicí systémy v rozváděčích v prostoru pod velínem