Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Novinky v sortimentu firmy Druck

Automa 10/2000

Ing. Karel Janů,
DataCon s. r. o.

Novinky v sortimentu firmy Druck

Známá britská firma Druck uvedla v posledních měsících na trh několik významných novinek, které mohou uživatele této techniky zaujmout. Jde o tyto přístroje:

  • tlakové kalibrátory DPI 610 LP a DPI 615 LP pro velmi nízké tlaky,
  • tlakový kalibrátor leteckých přístrojů DPI 610 A,
  • klešťová pumpa pro generování tlaku plynu nebo kapaliny PV 411,
  • barometrický snímač RPT 401,
  • řada snímačů velmi nízkých tlaků LP 1000,
  • průmyslový snímač tlaku RTX 1000.

Následující text přináší základní informace o těchto novinkách, které díky svým dobrým parametrům a nízkým cenám jistě naleznou cestu do mnoha technických aplikací.

Obr. 1.

Provozní kalibrátory pro nízké tlaky DPI 610 LP a DPI 615 LP
Technické veřejnosti je již z dřívější prezentace dostatečně známa řada provozních kalibrátorů DPI 610 a DPI 615 (AUTOMA, 2000, č. 2, s. 28-29). Na základě zkušeností s  těmito komerčně velmi úspěšnými přístroji vyvinula firma Druck jejich nové varianty pro kalibraci velmi nízkých tlaků. Na rozdíl od standardní řady s vnitřními rozsahy od 70 mbar do 700 bar jsou odvozené typy vybavovány vnitřními snímači s rozsahy od ±2,5 mbar diferenčního tlaku do ±150 mbar diferenčního tlaku. Nízkotlaké kalibrátory mají stejné typové značení, tj. DPI 610 nebo DPI 615, doplněné písmeny LP (Low Pressure). Dokončit vývoj a zavést výrobu nízkotlakých kalibrátorů ve velmi krátké době bylo možné díky špičkovým snímačům nízkého tlaku, které zajišťuje francouzská firma EFFA, jež je součástí holdingu Druck.

Konstrukční řešení (obr. 1.) i veškeré funkce původní řady přístrojů jsou zachovány a jsou shodné, přístroje se kromě tlakových rozsahů odlišují pouze konstrukcí pneumatické soustavy generování nízkých kalibračních tlaků. Přesnost přístrojů je u všech rozsahů ±0,05 % z rozsahu. Vzhledem k tomu, že při nízkých tlacích může i při pouhém připojování kalibrátoru ke kalibrovanému přístroji vzniknout velký tlakový ráz, jsou přístroje vybaveny automatickým vyrovnáváním diferenčního tlaku před zahájením měření pro ochranu vnitřního snímače pomocí solenoidu a následnou automatickou korekcí nuly údaje. Tyto funkce se aktivují při překročení 120 % rozsahu tlaku.

Pneumatická soustava generování tlaku a podtlaku obsahuje dvě výstupní tlaková šroubení pro připojení ke kalibrovanému přístroji, z nichž jedno je opatřeno vypouštěcím ventilem s omezeným průtokem plynu. Místo obvyklé pumpy pro generování tlaku je soustava vybavena šroubovým systémem se dvěma písty pro hrubší a jemné nastavení požadovaných nízkých tlaků. Větší ovládací kotouč pro hrubé nastavení tlaku či podtlaku je opatřen kličkou pro jednodušší a rychlejší manipulaci. Ve stejné ose je menší ovládací kotouč pro jemné nastavení požadovaného tlaku s rozlišením řádu setin pascalů.

Porovnání technických a dalších parametrů nízkotlakých kalibrátorů Druck s odpovídajícími konkurenčními výrobky jednoznačně dokazuje vysokou technickou úroveň výrobků Druck, navíc i velmi příznivou cenu.

Obr. 2.

Kalibrátory nízkých tlaků DPI 610 LP a DPI 615 LP naleznou využití ve vzduchotechnice a klimatizaci, v „čistých“ výrobních prostorech, při seřizování větráků, filtrů a pecí, v oblasti kontroly emisí, v potravinářském průmyslu, v lékařství a v dalších oborech, kde se pracuje s nízkými tlaky.

Tlakový kalibrátor leteckých přístrojů DPI 610 A
Ze známé řady provozních tlakových kalibrátorů byl úpravou pneumatické soustavy generování tlaku a doplněním vnitřního programu přístroje odvozen provozní letecký kalibrátor DPI 610 A (Aeronautical, obr. 2). Tento kalibrátor má konstrukční řešení a funkce shodné s typem DPI 610. Jako vnitřní snímač tlaku je kalibrátor standardně osazován snímačem s rozsahem 2 bar absolutního tlaku. Jeho přesnost je ±0,025 % z rozsahu.

Pneumatická soustava generování tlaku a podtlaku má tlakové výstupní šroubení doplněné šroubovým uzávěrem s omezeným průtokem vzduchu a speciálním leteckým šroubením. Vypouštěcí ventil je upraven tak, že i při plném otevření neunikne tlak v soustavě naráz, nýbrž definovanou rychlostí. Tato opatření jsou nutná pro ochranu připojených leteckých přístrojů (výškoměrů, rychloměrů atd.), které by při skokovém poklesu tlaku nebo podtlaku byly zničeny. Rychlost úniku vzduchu je nastavena na maximálně 15,24 m/s (3 000 stop za minutu) rychlosti stoupání nebo klesání. Pneumatická soustava obsahuje dále pumpu pro generování tlaku a podtlaku dimenzovanou na rozsah přibližně 2 bar a přepínač účinku této pumpy na tlak nebo podtlak.

Vnitřní program přístroje kromě úloh známých z typu DPI 610 navíc obsahuje úlohu Aero, v jejímž rámci lze testovat výškoměry s ukazováním nastavené výšky (podtlaku) v metrech nebo ve stopách a rychloměry (tlak) s ukazováním rychlosti v kilometrech za hodinu, uzlech nebo mílích za hodinu. Rovněž lze kontrolovat a popř. seřizovat spínače ve výškoměrech nebo rychloměrech na správné hodnoty výšky nebo rychlosti, při kterých mají sepnout. K dispozici jsou i funkce měření rychlosti unikání tlaku a podtlaku u rychloměrů a výškoměrů.

Přístroj se díky odolnému provedení a malé hmotnosti uplatní v leteckých opravnách při kontrole přístrojů, na letištích při předletové kontrole a při sériové výrobě leteckých přístrojů.

Klešťová pneumatická a hydraulická soustava generování tlaku PV 411
Pumpa PV 411 (obr. 3) představuje revoluční řešení známého problému generování tlaku a podtlaku pro kalibrační účely, zejména pro použití v provozu, kde nelze použít vývěvy, kompresory, tlakové láhve a jiné zdroje tlaku a podtlaku, ať již vzhledem k nepřítomnosti síťového napájení nebo vzhledem k velké hmotnosti takovýchto přístrojů či prostředí s nebezpečím výbuchu.

Tlaky v rozsahu řádu jednotek milibarů do stovek barů bylo doposud třeba generovat dvěma oddělenými pumpami, pneumatickou pro nízké tlaky (do 20 bar) a hydraulickou pro vysoké tlaky (do přibližně 700 bar). Nová pumpa PV 411 představuje „čtyři soustavy v jedné“ neboť je schopna generovat:

  • podtlak do 95% vakua (–950 mbar při 1 000 mbar okolního tlaku),
  • nízké tlaky plynu do 300 mbar s rozlišením 0,1 mbar,
  • tlak plynu do 60 bar,
  • vysoké tlaky kapaliny do 700 bar.

Pro generování hydraulických tlaků se pumpa jednoduše doplní zásobníkem tlakové kapaliny (voda, olej) jeho našroubováním na základnu pumpy.

Obr. 3.

Pumpa je vybavena velkým kotoučem pro jemné nastavení tlaku v okolí žádané hodnoty, přepínačem účinku tlak/podtlak a vypouštěcím ventilem s regulovatelným průtokem média. Šroubovým dorazem lze jednoduše nastavit účinek klešťových pák, tj. přírůstek tlaku na jeden stisk. Pumpa je dále vybavena nastavitelným ochranným ventilem přetlaku od 30 do 700 bar pro ochranu testovaných přístrojů před přetížením. Hlavní část pumpy je otočná vůči klešťovým pákám pro optimální uspořádání hadic a jednoduché ovládání pumpy.

Pumpa PV 411 v porovnání s konkurenčními výrobky vyniká vysokou účinností (počet stisků na dosažení určitého tlaku), technickými parametry (např. 60 bar tlaku vzduchu), univerzálností, odolným provedením a malou hmotností. Proti konkurenčním výrobkům řeší PV 411 i problém odvzdušnění systému před jeho naplněním tlakovou kapalinou tím, že před aplikací kapaliny do systému generuje automaticky vysoký podtlak, který ze systému před naplněním kapalinou odstraní veškerý vzduch, takže při otevření plnicího ventilu je kapalina nasáta sama do systému a v systému nezůstávají zbytky vzduchu. Pumpa je standardně vybavena třemi různými šroubeními pro zjednodušení procesu připojování k testovanému přístroji.

Nový typ klešťové pumpy plně nahrazuje původní pneumatickou a hydraulickou pumpu Druck PV 111 a PV 112. Inovovaná pumpa se výhodně uplatní v provozních podmínkách jako levný a přitom velmi univerzální a účinný systém generování všech potřebných tlaků.

Barometrický snímač RPT 401
Snímač RPT 401 (obr. 4) je snímač barometrického tlaku s rozsahem 600 až 1 100 mbar absolutního tlaku, který používá osvědčený rezonanční senzor Druck. Přesnost snímače je ±0,5 mbar v teplotním pásmu –10 až +50 °C. Stabilita parametrů je 100 ppm/rok. Snímač je napájen stejnosměrným napětím 9,5 až 30 V. Pracovní teplotní pásmo je –40 až +60 °C. Výstupní signál snímače je buď frekvence úměrná měřenému tlaku nebo stejnosměrný napěťový výstup 0 až 2,5 V nebo 0 až 5 V.

V porovnání s konkurenčními výrobky vykazuje snímač RPT 401 vyšší přesnost a stabilitu, širší pásmo pracovních teplot a má nižší cenu. Snímač lze výhodně použít v meteorologických stanicích, pro sledování trendu barometrického tlaku, ale i jako etalon barometrického tlaku, např. na letištích.

Řada snímačů velmi nízkých tlaků LP 1000
Snímače (obr. 5.) jsou konstruovány na základě snímačů řady LP 5000, které vyrábí francouzská firma EFFA, jež je součástí holdingu Druck. Snímače se vyrábějí pro měření relativního tlaku a měření diferenčního tlaku.

Ve výrobním sortimentu je řada snímačů s rozsahy 0,25 mbar až 2,5 mbar relativního nebo diferenčního tlaku. Jejich přetížitelnost je 250 mbar u všech rozsahů. Výstupní signály mají standardní úrovně napěťových nebo proudových signálů. Napájecí napětí je 10 až 30 V DC. Přesnost snímačů je ±0,5 % z rozsahu. Rozsah pracovních teplot je 0 až +50 °C.

V porovnání s konkurenčními výrobky vynikají snímače řady LP 1000 přesností, stabilitou a v neposlední řadě i nízkou cenou.

Snímače řady LP 1000 se uplatní ve vzduchotechnice a klimatizaci, v „čistých“ výrobních prostorech, při seřizování větráků, filtrů a pecí, v oblasti kontroly emisí, v potravinářství průmyslu, v lékařství, ve výrobě léků, na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích a v dalších oborech, kde se pracuje s nízkými tlaky.

Obr. 4. Obr. 5. Obr. 6.

Průmyslový snímač tlaku RTX 1000
Tento snímač (obr. 6) doplňuje řadu STX 2000 a STX 2100 průmyslových snímačů Druck. Je konstruován do typizovaného pouzdra jako jiné průmyslové snímače.

Snímač se vyrábí s rozsahy 70 mbar až 700 bar jako relativní nebo absolutní. Pro všechny rozsahy má přesnost ±0,15 % z rozsahu. Pomocí elektroniky snímače a jeho tlačítek lze nastavit v rámci daného rozsahu nižší rozsah až do poměru 10 : 1. Snímače snášejí přetížení i velkými násobky rozsahu. Lze je použít pro měření tlaku jakýchkoliv plynných i kapalných médií. Jejich výstupní signál je 4 až 20 mA. Mají i proudovou signalizaci překročení rozsahu.

Snímač lze doplnit i pětimístným displejem LCD pro místní ukazování hodnoty měřeného tlaku, popř. i hlášením překročení rozsahu. Okolní pracovní teplota je –40 až + 85 °C, teplota měřeného média může být v pásmu  –40 až +120 °C. Lze je použít i do prostředí s nebezpečím výbuchu a splňují i všechny požadavky elektromagnetické kompatibility.

Tato zařízení se uplatní jako velmi odolné průmyslové snímače (za nízkou cenu) v mnoha průmyslových aplikacích.

Veškeré technické i cenové informace, jakož i výsledky porovnání s konkurenčními výrobky lze získat u výlučného zástupce firmy Druck, Ltd., tj. společnosti


DataCon, s. r. o.,
Prvního pluku 12a
186 00 Praha 8
telefon a fax 02/24 81 68 58
e-mail: januk@datacon.cz
web: www.datacon.cz