Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Novinky společnosti Humusoft pro rok 2009

Na své pravidelné výroční tiskové konferen­ci 22. dubna 2009 uvedla společnost Humusoft s. r. o. na trh letošní novinky z oblasti softwaru i hardwaru z vlastní produkce a od firem, kte­ré v ČR a na Slovensku zastupuje.
 
Výpočetní, vývojové a simulační prostře­dí Matlab® od firmy The MathWorks (USA) v nové verzi Matlab Release 2009a obsahuje několik podstatných a mnoho drobných zlep­šení a také tři nové produkty. Pro zrychlení výpočtu FFT a dalších funkcí je do základní­ho modulu Matlab přidána podpora několika výpočetních jader a v programech a úlohách vytvořených v jazyce Matlab je možné pří­mo používat třídy .NET. Modul Curve Fitting Toolbox je rozšířen o nové grafické rozhraní a nástroje na prokládání dat plochami. Ze sym­bolických výrazů v modulu Symbolic Math Toolbox lze nyní generovat bloky do grafic­kého simulačního nástroje Simulink. Modul Parallel Computing Toolbox nově umožňuje využít až osm výpočetních jader v rámci jed­né pracovní stanice a s nadstavbou SimBiology lze modelovat farmakokinetiku také při pou­žití nelineárních modelů. Simulační nástroje Simulink Stateflow od této verze umožňují přerušit simulaci a uložit její kompletní stav a později přesně z něj v simulaci pokračovat.
 
Novými produkty v prostředí Matlab jsou Vehicle Network Toolbox pro komunikaci se sítěmi s protokolem CAN, Simulink Design Optimization, určený k optimalizaci a auto­matickému nastavení parametrů v modelech v prostředí Simulink, a Simulink 3D Anima­tion, přinášející nové možnosti integrace vir­tuální scény (obr. 1).
 
Jsou aktualizovány hlavní moduly prostře­dí Matlab 7.8 a Simulink 7.3 i všechny exis­tující aplikační knihovny. Současně je vydá­na nová studentská verze Matlab & Simulink Stu­dent Version 2009a.
 
Pro rozvoj svého si­mulačního programu Witness v letech 2009 a 2010 si firma Lanner Group Ltd. zvolila heslo Power with Ease – chce zejména zdokonalit mož­nosti zobrazení modelů a zjednodušit ovládání programu. Hlavní novin­kou verze Witness 2009 je funkce Quick 3D, kte­rá uživateli dovoluje na základě rovinného (2D) simulačního modelu automaticky vy­tvořit odpovídající animovanou prostoro­vou (3D) scénu (obr. 2). Prostorový model je vytvořen na základě modifikovatelných asociací mezi 2D a 3D tvary objektů cha­rakterizovaných v nových knihovnách si­mulačních prvků.
 
Nová verze vývojového prostředí Soluti­ons for Control Release 6.3 pro řízení a simu­lace v reálném čase od firmy dSPACE GmbH přináší jako novinku především modul Elect­ric Components Model pro podporu vývoje elektrických pohonů a dále mnoho vylepše­ní zvyšujících produktivitu práce vývojářů.
 
Současně společnost Humusoft oznamu­je, že jako výsledek dohody o navázání těs­né spolupráce uzavřené firmami Comsol AB (Švédsko) a The MathWorks firma Comsol stáhla z trhu svůj modul Comsol Script a od nejnovější verze softwaru pro modelování a simulaci fyzikálních procesů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi Com­sol Multiphysics 3.5a využívá jako prefero­vané programovací prostředí pro modelová­ní a řešení úloh z příkazové řádky výpočetní prostředí Matlab firmy The MathWorks. Tím byla odstraněna poslední dlouholetá bariéra na cestě k těsné spolupráci obou společnos­tí a vývoj i podpora nových verzí obou soft­warových systémů bu­dou dále probíhat koor­dinovaně.
 
Společnost Humu­soft také dále pokračuje v dodávkách velmi vý­konných multiproceso­rových pracovních stanic řady HeavyHorse opti­malizovaných pro para­lelní výpočty za velmi výhodné ceny. Stani­ce nové modelové řady jsou osazeny nejnovější­mi procesory AMD Op­teron s jádrem Shanghai, které při menší spotřebě nabízejí větší takto­vací frekvenci a výpočetní výkon.
 
Úplné informace o nabídce společnosti Humusoft lze nalézt na www.humusoft.cz.
[Tisková informace Humusoft, 22. dubna 2009.]
(sk)
Obr. 1. Simulink 3D Animation umožňuje vykreslit virtuální scénu spolu s grafy a standardními ovládacími prvky
Obr. 2. Vztah mezi 2D a 3D animovaným modelem v prostředí programu Witness