Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Nové zastoupení společnosti Beckhoff Automation v České republice

Společnost Beckhoff Automation je za­měřena na otevřené řídicí systémy založe­né na průmyslových počítačích. Do sorti­mentu jejích produktů patří vedle průmyslo­vých PC také vstupně-výstupní a sběrnicové karty, technika pohonů a automatizační soft­ware. Na jaře tohoto roku byla v Brně zalo­žena nová pobočka této mezinárodní firmy, Beckhoff Česká republika s. r. o., která fun­guje jako regionální pobočka zodpovědná za Českou republiku a Slovensko. Poprvé bylo nové zastoupení představeno zákazníkům na veletrhu Amper 2014 v Brně. Na otázky ča­sopisu Automa a slovenského časopisu ATP journal odpovídal Jens-Olaf Brede, area ma­nažer Beckhoff Automation GmbH pro střed­ní a východní Evropu a region EMEA, a To­máš Halva, jednatel Beckhoff Česká repub­lika s. r. o.

 
Co vás vedlo k založení pobočky Beckhoff pro Českou republiku a Slovensko?
Jens-Olaf Brede:
Beckhoff Automation je na trhu již 30 let. Jde o rodinnou společnost s více než 2 500 zaměstnanci. Strategií firmy je vytvořit zastou­pení v každé zemi, která je pro ni klíčová. Proto jsme se také rozhodli založit poboč­ku pro Českou republiku a Slovensko. Beck­hoff je technická firma a pro dobrou komu­nikaci se zákazníky a objasnění všech detailů je třeba znát nejenom jazyk, ale také kultu­ru zákazníků.
 
S jakými cíli přichází Beckhoff Česká re­publika s. r. o. na trh?
Tomáš Halva:
Beckhoff Česká republika s. r. o. je zastou­pení firmy Beckhoff Automation GmbH, která chce touto investicí podpořit svou přítomnost na českém a slovenském trhu a vytvořit zde úzké partnerské vztahy se zákazníky. Beckhoff je velmi inovativní společnost a naším zámě­rem je co nejlépe informovat zákazníky o no­vých přístupech v automatizaci, kde se prolí­nají světy automatizace a řídicích systémů se světem informační techniky. Tento zcela jedi­nečný přístup je také základem celosvětového úspěchu firmy Beckhoff. V projektech nároč­ných na výpočetní výkon může naše know-how a produkty pomoci zákazníkům zvyšovat úro­veň jejich technologických zařízení a zvlád­nout náročné požadavky, které by běžnými pro­středky zvládli jen stěží a s obrovským úsilím.
 
Co všechno mohou zákazníci očekávat od této pobočky? Půjde jen o prodej, nebo také servis, technickou podporu, popřípa­dě služby projektantů?
Tomáš Halva:
Zákazníci se na nás mohou obrátit s čím­koliv, co je spojeno se značkou Beckhoff. Společnost Beckhoff Česká republika s. r. o. má odpovědnost za veškerou obchodní čin­nost v České republice a na Slovensku a s ní spojené další aktivity. Rádi poradíme zá­kazníkům s jejich technickými dotazy a za­jistíme požadovaný servis. Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s automatizační­mi produkty značky Beckhoff, takže kvalita našeho technického oddělení je vysoká. Dále jsme připraveni pomoci zákazníkům s pří­pravou aplikace řídicích systémů a pohonů v nových strojích či během repasí. Vlastní projektový či realizační tým však neplánuje­me, neboť v těchto činnostech chceme pod­porovat místní – české a slovenské integrá­tory systémů.
 
Výrobky firmy Beckhoff Automation se na český trh dosud dostávaly prostřednic­tvím firmy Dyger. Jaké bude nyní zaměře­ní těchto dvou firem, Beckhoff Česká re­publika s. r. o. a Dyger, s. r. o.?
Tomáš Halva:
Společnosti Dyger skončila distributor­ská smlouva již v roce 2013. Veškeré čin­nosti související se značkou Beckhoff pro naši matku zajišťuje jediné oficiální zastou­pení, kterým je Beckhoff Česká republi­ka s. r. o.
 
Investicí do nové pobočky signalizuje spo­lečnost Beckhoff Automation upevnění své­ho postavení na trhu automatizace strojů a zařízení. V kterých oblastech vidíte nej­lepší vyhlídky?
Tomáš Halva:
Společnosti Beckhoff se daří zejména v oboru výrobců strojů. Naší doménou jsou balicí stroje, robotika, obráběcí stroje, ale i mnohé další typy strojů. Lze nás najít v au­tomobilovém průmyslu či gumárenství; zají­mavým oborem však pro nás je např. i auto­matizace budov, divadelní technika či proces­ní automatizace.
 
Beckhoff je dnes vnímán jako silný hráč v oboru řídicích systémů a pohonů a celo­světově se nám daří velice dobře. Posilu­jeme na celém světě, a to jak v počtu pro­daných komponent, tak v podílu na trhu. I v České republice a na Slovensku je naše situace výborná. Zejména je to dáno naší otevřenou filozofií – ať už z pohledu našich průmyslových komunikačních sběrnic a ří­dicích systémů na platformě PC nebo z po­hledu otevřenosti našich pracovníků k zákazníkům.
(ev)
 

Obr. 1. Jens-Olaf Brede, area manažer Beckhoff Automation GmbH pro střední a východní Ev­ropu a region EMEA (vpravo), a Tomáš Halva, jednatel Beckhoff Česká republika s. r. o. (vlevo)