Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Nové typy řídicího relé easy

Automa 7/2000

Ing. Stanislav Gloc,
Felten & Guilleaume Elektrotechnika s. r. o.

Nové typy řídicího relé easy

Obr. 1.

1. Úvod
S řídicím relé easy firmy Moeller měli čtenáři časopisů AUTOMA a ELEKTRO příležitost se již několikrát seznámit v článcích [1], [2], [3]. Je to malý programovatelný řídicí přístroj schopný řešit kombinační a sekvenční úlohy. K tomu jsou k dispozici v programu easy, kterému se říká spínací schéma, časová relé různých typů, čítače a pomocná relé. Dále jsou u některých typů k dispozici spínací hodiny (reálný čas) a analogové komparátory snímající hodnoty ze dvou analogových vstupů, což je možné využít např. pro vytvoření dvoupolohových regulátorů. U některých typů je možné na displeji zobrazovat textová hlášení, která mohou obsahovat až dvě proměnné. Provozní systém relé easy byl rozšířen o možnost remanentních dat a možnost volit chování při zapnutí napájecího napětí (RUN/STOP). Všechny typy easy od určité výrobní série mohou pracovat při teplotách okolí –25 až +55 °C. O sortimentu easy, který byl několikrát rozšířen, pojednává tento článek.

2. Sortiment relé easy
V současné době zahrnuje sortiment easy sedmnáct základních a pět doplňkových přístrojů, které umožňují buď rozšířit některé základní přístroje, nebo je připojit ke sběrnici PROFIBUS-DP či AS-Interface.

Z označení typu easy lze vyčíst mnohé z jeho vlastností. K vysvětlení principu značení easy poslouží toto schéma:

EASYabc-de-fgh, kde:

  • a je počet jednotkových rozměrových modulů, které easy zaujímá při montáži;
  • bc je součet počtu vstupů a výstupů easy (neplatí pro typy EASY619... a EASY621..., které vznikly z typů EASY618... a EASY620... a mají stejné počty vstupů/výstupů);
  • de může mít hodnotu DC, což značí napájení a jednotkové napětí vstupů 24 V DC (u těchto typů lze použít dva vstupy v rozsahu 0 až 10 V jako analogové), nebo AC, což představuje napájení a jednotkové napětí vstupů 115/230 V AC;
  • f může být T, což značí tranzistorové výstupy, nebo R, což značí reléové (kontaktní) výstupy;
  • g může být C, což znamená, že easy má reálný čas, nebo E, což značí, že jde o rozšiřující modul, nikoliv o základní přístroj, nebo tato pozice není osazena, což značí, že jde o základní přístroj bez reálného času;
  • h – je-li na této pozici písmeno X, jde o přístroj bez tlačítek a bez displeje, který je možné programovat jen z PC.

Například EASY620-DC-TC je tzv. dlouhé relé easy o šířce šest modulových jednotek, s dvanácti vstupy a osmi tranzistorovými výstupy, napájené 24 V DC, s reálným časem.

Tři speciální přístroje se částečné vymykají předcházejícímu principu označování a budou probrány v dalším textu.

Dále uvádíme přehled typů easy, které jsou v současné době dostupné na trhu [4].

Základní přístroje schopné samostatné funkce jsou:
EASY412-DC-R
EASY412-DC-RCX
EASY412-DC-TCX
EASY412-AC-RC
EASY618-DC-RC
EASY619-DC-RC
EASY619-AC-RC
EASY620-DC-TC
EASY621-DC-TCX
EASY412-DC-RC
EASY412-DC-TC
EASY412-AC-R
EASY412-AC-RCX
EASY618-AC-RC
EASY619-DC-RCX
EASY619-AC-RCX
EASY621-DC-TC

Rozšiřující přístroje jsou:
EASY200-EASY
EASY204-DP
EASY205-ASI
EASY618-AC-RE
EASY620-DC-TE

První tři přístroje jsou ty, které se vymykají zmíněnému principu označování.

3. Popis významných novinek
K těmto přístrojům patří ty, které přišly na trh v nedávné době a umožňují rozšiřování vstupů a výstupů nebo napojení na komunikační sběrnici.

Obr. 2.

EASY621-DC-TC(X) se liší od EASY620-DC-TC tím, že umožňuje rozšíření vstupů a výstupů pomocí rozšiřujícího modulu EASY620-DC-TE nebo EASY618-AC-RE. Rozšiřující modul má stejný počet vstupů a výstupů jako základní modul, není však schopen samostatné funkce. Rozšíření může být centrální, tj. rozšiřující modul je připojen přímo k základnímu přístroji, nebo je decentralizované. V případě decentralizovaného rozšíření vstupů a výstupů je nutné k základnímu přístroji připojit komunikační jednotku EASY200-EASY. Dvojlinkou je možné připojit rozšiřující modul EASY...E až na vzdálenost 30 m.

Co bylo řečeno o EASY621..., analogicky platí o EASY619... I tyto základní přístroje lze rozšiřovat pomocí rozšiřujících modulů EASY...E. Také u nich lze použít komunikační modul EASY200-EASY. Situace je znázorněna na obr. 1 a obr. 2.

Poslední dva typy přístrojů umožňují připojení přístrojů EASY619.../621... na komunikační sběrnice. Přístroj EASY205-ASI se připojuje přímo na EASY619.../621... a pracuje jako podřízený člen (slave) na sběrnici AS-Interface. Má čtyři vstupy a čtyři výstupy. Přístroj EASY204-DP se také připojuje přímo na EASY619.../621... a pracuje jako podřízená jednotka PROFIBUS-DP.

Pro napájení typů easy s napětím 24 V DC byl vyvinut zdroj EASY400-POW se jmenovitým výstupním proudem 1,25 A.

4. Závěr
Řídicí relé easy významně pomáhá při řešení menších automatizačních úloh, které se řešily buď klasicky pomocí reléové techniky, nebo naopak zbytečně nákladně s využitím programovatelných automatů. Z ohlasů uživatelů je zřejmé, že jde o skutečně užitečný přístroj. Rozšiřující se sortiment typů easy zvětšuje možnosti využití tohoto přístroje při řešení úloh automatizace různých technologií.

Felten & Guilleaume Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel: 02/81 92 46 51

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel: 0465/52 22 80

Literatura:

[1] GLOC, S. – VRBA, R.: Nové inteligentní relé „easy“ firmy Klöckner-Moeller. ELEKTRO, 1998, č. 10, s. 22.

[2] GLOC, S.: Řízení čerpadel pomocí inteligentního relé easy. ELEKTRO, 1998, č. 11, s. 18.

[3] FRANĚK, P. – KŘIKLAN, P.: Řízení kotlů pomocí inteligentního relé easy. AUTOMA, 1999, č. 3-4, s. 14.

[4] MOELLER, Bonn: Steuerrelais easy. Katalogergänzung NK 2528-1024 D (02/2000).