Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Nové snímače tlaku VEGABAR 80

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert, s. r. o., nabízí kompletní sortiment přístrojů pro provozní měření v rozsáhlém spektru průmyslových odvětví. Je schopna vyhovět veškerým požadavkům zákazníků na nejrůznější způsoby měření výšky hladi­ny a rozhraní hladin kapalin a sypkých ma­teriálů, měření průtoku a také měření tlaku. V článku je představena absolutní novinka: snímač provozního tlaku, hydrostatického tlaku a rozdílu tlaků Vegabar 80 od německé firmy VEGA Grieshaber KG, kterou na čes­kém a slovenském trhu výhradně zastupu­je společnost Level Instruments CZ – Level Expert. Level Instruments CZ – Level Ex­pert poskytuje svým zákazníkům komplet­ní služby v oblasti měření a regulace včetně bezplatného technického poradenství, vypracování návrhu řešení, zapůjčení snímačů a je­jich vyzkoušení.

 

Inteligentní snímače tlaku Vegabar 80

Měření tlaku je v praxi velmi častá úlo­ha v mnoha průmyslových odvětvích. Kromě měření provozního tlaku v zařízení se sníma­če tlaku používají např. pro hydrostatické mě­ření výšky hladiny nebo pro měření průtoku prostřednictvím rozdílu tlaků na škrticím orgá­nu. Měření tlaku je také základem pro měření rychlosti proudění tekutiny prostřednictvím dy­namického tlaku. Lze je využít i k měření ob­jemu kapaliny v nádobě nebo měření hustoty.
 
Německá společnost VEGA Grieshaber KG má více než čtyřicet let zkušeností s vý­vojem a výrobou snímačů tlaku a hladino­měrů pro průmyslové použití. Snímače tla­ku VEGABAR® 80 (obr. 1) navazují na spo­lehlivé a kvalitní snímače tlaku Vegabar 50 a Vegabar 60 a mohou být použity jak v jed­noduchých, tak i v nejnáročnějších měřicích úlohách v průmyslu.
 
Snímače využívají ověřené modulární koncepty Plics a PlicsPlus, které jsou již mnoho let jádrem všech snímačů od firmy VEGA. Všechny převodníky tlaku jsou vy­víjeny a zdokonalovány ve vlastním vývo­jovém oddělení společnosti VEGA a vyrá­běny v jejím výrobním závodě v Schiltachu v Německu. Také měřicí buňky CERTEC®a METEC®se vyrábějí výlučně v tomto vý­robním závodě. Výroba v Schiltachu zaru­čuje, že snímače jsou vyráběny těmi nejlep­šími technologiemi. Velký důraz je při tom kladen na ochranu životního prostředí, která je rozhodující již od výběru materiálů, v prů­běhu výroby, při provozu snímačů i při je­jich likvidaci.
 
Snímače Vegabar 80 mají dobu odezvy 80 ms a měří až dvanáctkrát za sekundu. To umožňuje přesně měřit velmi rychlé změ­ny tlaku.
 
Snímače Vegabar 80 mohou být osazeny několika druhy měřicích buněk, a přizpůso­beny tak specifickým podmínkám měření. Novinkou je zvýšená odolnost proti teplot­ním šokům: dokonce ani rychlé změny tep­loty nemají vliv na přesnost měření. Vzhle­dem k široké nabídce tlakoměrných membrán z nejrůznějších materiálů je možné sníma­če tlaku Vegabar použít téměř v jakémkoliv provozu: v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve vodohospodářství, v papírenském průmyslu, v elektrárnách, tep­lárnách atd.
 
Snímače tlaku a rozdílu tlaků jsou k dis­pozici v mnoha stupních přesnosti (od 0,05 % z měřicího rozsahu) a používají se k měření tlaku, výšky hladiny a průtoku kapalin a ply­nů. Na přání je možné snímače dodat s mě­řicím rozsahem přednastaveným podle zada­né specifikace. Mají schválení do prostředí s nebezpečím výbuchu s certifikátem ATEX a k dispozici jsou verze pro zařízení s poža­dovanou úrovní funkční bezpečnosti SIL 2 (v redundantním zapojení až SIL 3). Snímače se zaručenou funkční bezpečností mají hard­ware i software odlišný od běžných snímačů. Bezpečnost použití snímačů zvyšuje také ply­notěsné pouzdro.
 
Snímače Vegabar 80 spolehlivě měří tlak různých médií, a to od malých tlaků, 2,5 kPa, až po extrémní tlaky, do 100 MPa (snímače s kovovou membránou) při provozních tep­lotách od –20 do +400 °C. Provedení s čel­ní membránou je vhodné také pro abraziv­ní materiály.
 
Snímače je možné vybavit zobrazovacím a nastavovacím modulem PlicsCom, nově i s komunikací v českém jazyce, který usnad­ňuje uvedení snímačů do provozu.
 

Výroba měřicích buněk

Snímač tlaku se skládá z tzv. měřicí buň­ky, která obsahuje membránu a senzory, a převodníku. Kvalita měřicí buňky je pro správnou funkci snímače klíčová. Společnost VEGA Grieshaber vyrábí keramické kapacit­ní měřicí buňky CERTEC® a kovové měřicí buňky METEC® za velmi přísných podmínek v bezprašném prostředí o vysoké třídě čistoty.
 
Keramické membrány jsou tištěny a vypa­lovány v podobě velmi tenkých filmů. K tělu buňky se pájejí sklem. Při výrobě je třeba do­držovat velmi přísné tolerance rozměrů, řádo­vě v jednotkách mikrometrů.
 
Rozhodující pro kvalitu je těsnost měřicí buňky. Ta je u všech měřicích buněk kontro­lována pomocí hélia. Každá měřicí buňka je navíc testována v plném rozsahu provozních teplot, aby byl vyloučen jakýkoliv vliv tep­loty na funkci přístroje.
 

Kalibrační certifikát

Každý snímač tlaku je kalibrován na zku­šební stolici certifikované německým metrologickým ústavem DKD (Deutschen Ka­librierdienst). Každý snímač tlaku dostane osvědčení o zkoušce potvrzující, že prošel kalibrací, a kalibrační protokol.
 

Přídavné elektronické moduly

Stejně jako u reflektometrických rada­rových hladinoměrů Vegaflex 80, jsou i pro Vegabar 80 k dispozici moduly pro dvojitou komoru pouzdra převodníku, které zvětšu­jí rozsah použitelnosti. Snímače mají voli­telně např. druhý proudový výstup, rozhraní pro Modbus, Profibus, Foundation Fieldbus a analogový výstup 4 až 20 mA s protokolem HART. Dále je možné snímač napájet z bate­rií a naměřené hodnoty přenášet pomocí mo­dulu PlicsMobile bezdrátově.
 

Vegabar 81

Snímače Vegabar 81 jsou vybaveny oddě­lovací membránou. Prostor mezi oddělovací a měřicí membránou je vyplněn kapalinou. K dispozici jsou oddělovací membrány z ma­teriálů vhodných pro různá média, včetně ko­rozivních a chemicky agresivních. Verze s od­dělovací membránou se doporučuje vždy pro měření horkých médií. Pro tlak do 1,6 MPa se používají měřicí buňky s piezorezistivními senzory, pro vyšší tlaky měřicí buňky s fólio­vými senzory mechanického napětí.
 

Vegabar 82

Snímač Vegabar 82 (obr. 2) má ze sníma­čů řady Vegabar 80 nejširší oblast použití: vyhovuje požadavkům až 80 % všech úloh měření tlaku. Je vybaven měřicí buňkou Cer­tec s keramickou membránou a s kapacitním senzorem. Horní hranice měřicího rozsahu se zvýšila z dřívějších 6 na 10 MPa, což výrazně rozšiřuje možnosti použití. Například v rop­ném a plynárenském průmyslu, kde je měře­ní tlaků do 10 MPa běžné, lze nyní plně vy­užít všechny výhody tohoto snímače s odolnou keramickou membránou.
 
Měřicí rozsah se ovšem rozšířil i smě­rem dolů. Zatímco dříve snímače Vega­bar měřily do 10 kPa, Vegabar 82 má dol­ní hranici měřicího rozsahu 2,5 kPa. Dokáže tedy měřit i malý přetlak nebo výšku hladiny vody v nádrži od 25 cm. Vzhledem k použití čelní membrány je snímač odol­ný proti abrazi.
 

Vegabar 83

Snímač Vegabar 83 je vybaven měřicí buň­kou Metec s kovovou membránou. Je určen pro úlohy se zvláště velkým tlakem média, až 100 MPa. Pro agresivní média lze použít oddě­lovací membránu. K dispozici je i varianta s čel­ní membránou, vhodná pro abrazivní média.
 

Vestavěný snímač teploty

V praxi se často vyskytují úlohy, kde je třeba kromě tlaku měřit i teplotu. Ve sníma­čích Vegabar 80 s keramickou měřicí buň­kou je vestavěn snímač teploty s přesností ±2 K. Snímač teploty byl vestavěn i ve star­ších snímačích Vegabar, ale nový snímač má lepší dynamické vlastnosti: zatímco dříve byl snímač vhodný nanejvýše pro měření teploty ve skladovacích nádržích, kde se teplota mění jen pomalu, možnosti použití nového sníma­če teploty jsou mnohem širší.
 

Elektronické vyhodnocení rozdílu tlaků

Inovovaný software a hardware umožňu­jí použít všechny snímače tlaku Vegabar 80 pro elektronické vyhodnocení rozdílu tla­ků. Snímače se propojí navzájem tak, že jeden pracuje jako master a druhý jako sla­ve (obr. 3). V praxi je nejčastější úlohou, kde se uplatní měření rozdílu tlaků, měření průtoku z rozdílu tlaků na škrticím členu; snímače v tomto zapojení lze ale také pou­žít k měření hustoty nebo polohy rozhraní dvou kapalin.
 

Univerzální přístroje

Převodníky tlaku Vegabar splňují poža­davky mezinárodních norem a mohou být přizpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých uživatelů. Podle typu použití se zvolí vhodné mechanické připojení: kla­sické příruby nebo trubkové šroubení NPT pro běžné úlohy, připojení triclamp pro mě­ření v potravinářství, převlečné matice Va­rivent, SMS a Neumo nebo speciální připo­jení na kulovém ventilu pro použití v papí­renském průmyslu.
 

Závěr

Další technické informace o představe­ných snímačích i ostatních produktech dodá­vaných společností Level Instruments CZ –Level Expert lze získat telefonicky nebo elektronickou poštou. Rychlá reakce na po­ptávku, velmi kvalitní zboží, nejmoderněj­ší technika, široký sortiment nabízených produktů, nepřetržitý servis – to vše vede ke spokojenosti zákazníků společnosti Level Instruments CZ – Level Expert.
Obr. 1. Snímače tlaku Vegabar 80
Obr. 2. Snímač Vegabar 82 s keramickou membránou
Obr. 3. Snímače Vegabar 80 v zapojení pro měření rozdílu tlaků
 

Tab. 1. Základní technické parametry snímačů tlaku řady VEGABAR 80