Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nové prvky pro systémy měření a regulace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Automa 1/2001

(FCC PS)

Nové prvky pro systémy měření a regulace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Obr. 1.

Všeobecný trend vývoje systémů pro měření a regulaci směřuje k distribuovaným systémům. Vývoj prošel cestu od centralizovaných systémů, ke kterým byly všechny vstupy a výstupy přivedeny individuálně po zvláštním vedení, např. jako proudové smyčky 0 až 20 mA, přes více či méně distribuovanou inteligenci v podobě vzdálených vstupních a výstupních jednotek propojených průmyslovou sběrnicí k systémům, ve kterých již není ani jedna proudová smyčka. Všechna vstupní čidla i výstupní akční členy jsou připojeny přímo na průmyslovou sběrnici. Je-li část procesu umístěna v prostředí s nebezpečím výbuchu, je třeba rovněž řešit problém jiskrově bezpečné sběrnice. Komunikační prvky jsou v moderních projektech stejně důležité jako samotná čidla a akční členy a specialisté na komunikaci patří v současné době mezi nejvyhledávanější odborníky.

Tuto skutečnost si dobře uvědomuje i německá firma Pepperl+Fuchs, významný výrobce zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Program přístrojů pro průmyslové sběrnice v prostředí s nebezpečím výbuchu patří k těm, které se nejrychleji rozvíjejí. Co nabízí firma Pepperl+Fuchs?

V první řadě to jsou přístroje pro připojení průmyslových sběrnic v prostředí s nebezpečím výbuchu. V Evropě je k tomuto účelu nejčastěji používána sběrnice Profibus PA v jiskrově bezpečném provedení. Oddělení jiskrově bezpečné části sběrnice v prostředí s nebezpečím výbuchu zajišťuje vazební člen (segment coupler) SK-1.

Obr. 2.

SK-1 umožňuje vytvořit galvanicky oddělené jiskrově bezpečné sběrnice Profibus PA jako segmenty sběrnice Profibus DP. Vazební člen zde slouží zároveň jako přenosová brána (gateway). Komunikační rychlost Profibusu DP může být podstatně vyšší než maximální rychlost na jiskrově bezpečném Profibusu PA, která činí 93,75 kb/s. Z hlediska toku dat je však vazební člen zcela transparentní a přístroje na jiskrově bezpečné sběrnici vidí nadřízená jednotka (master) Profibusu DP jako samostatné podřízené stanice (slave).

Na segment Profibusu PA oddělený vazebním členem SK-1 lze připojit maximálně deset jiskrově bezpečných přístrojů typu Profibus PA slave. Tento počet je dán omezením celkové indukčnosti a kapacity vyplývající z požadavků na jiskrově bezpečný obvod. Využije-li se sběrnice i pro napájení přístrojů (tuto možnost Profibus PA poskytuje), je navíc nutné respektovat i omezení napájecího proudu na 100 mA. Je-li tedy zapotřebí připojit více jednotek s vyšší proudovou spotřebou (např. ovládače ventilů), je třeba snížit počet těchto přístrojů na jednom segmentu a sběrnici rozdělit na více segmentů.

Obr. 3.

Protože je tento případ dosti častý, vyvinula firma Pepperl+Fuchs několikanásobný modulární vazební člen SK-2. Jeho základem je jednotka head-end, která je připojena ke sběrnici Profibus DP. K ní lze připojit až čtyři jednotky Profibusu PA, které mají shodné vlastnosti jako SK-1. Skládání modulární sestavy je jednoduché – využívá se systém PowerRail a přidání jednotky spočívá pouze v jejím „nacvaknutí“ na lištu DIN.

Některé z možných kombinací propojení segmentů Profibusu ukazuje obr. 3. Z obrázku je patrná i výhodná možnost kombinace normálních a jiskrově bezpečných segmentů Profibus PA.

Vazební členy jsou k dispozici i pro jiné typy sběrnic. Jednocestný coupler SK-1 se dodává i v provedení pro ModBus a sběrnici Foundation Fieldbus (FF), která získává dominantní postavení v oblastech technicky orientovaných na výrobky z USA.

Další informace o výrobcích Pepperl+Fuchs, včetně cenových nabídek, poskytne kterákoliv kancelář firmy FCC Průmyslové systémy.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: (047) 277 41 73, fax: (047) 277 21 15
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: (05) 43 21 56 54, fax: (05) 43 21 56 55
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: (02) 66 05 20 98, fax: (02) 68 80 819