Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové kolaboratívne roboty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

V stredu 16. novembra 2022 bola na Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu (ÚPIM) Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, patriacej k Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, predstavená dvojica nových kolaboratívnych robotov, ktoré sa stali súčasťou budovania výskumného a pedagogického portfólia fakultného pracoviska v rámci projektu na obnovu a rozšírenie výskumnej infraštruktúry INFRA Budovanie výskumného modulárneho laboratória pre zabezpečovanie udržateľnosti IMS (integrovaných manažérskych systémov) v priemyselných podnikoch.

 

Prvým členom kolaboratívneho tandemu je mobilný kobot MiR100, ktorý dostal aj vlastné meno Frnky vzhľadom na jeho pohybovú svižnosť. Druhým je kobot URe5 s menom Tuľko, pracujúci v tesnej blízkosti s človekom, doslova plece pri pleci.

Interakcia HCI (Human-Cobot-Interaction) vytvorila pre pracovisko ÚPIM nové výzvy pre náročné úlohy, ktoré vznikajú v priemyselných prevádzkach a budú riešené ako vedeckovýskumné projekty. Nezabudne sa ani na pedagogické aktivity pre druhý a tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania, Letnú akadémiu pre žiakov základných škôl a Deň otvorených dverí pre stredoškolských študentov.

Na fakulte bude účelovo kolaboratívna dvojica Frnky & Tuľko pracovať na kontrole atribútov kvality pre interiér a exteriér vozidla (podľa manažérskych systémov IATF 16949 Systémy manažérstva kvality. Osobitné požiadavky na používanie normy ISO 9001:2015 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielcov) a kontrole plnenia požiadaviek vhodného dizajnu pre krytovanie strojov a zariadení v strojárenskom priemysle, výpočtovej techniky a elektrospotrebičov (podľa STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky).

Ďalej bude pracovať na zmysluplnej korektnej interakcii človeka a kobotu s dôrazom na:

  • interaktívny výskum akceptácie kobotov ľuďmi: operátormi, programátormi a servisnými technikmi v priemyselných prevádzkach (podľa manažérskych systémov STN ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ISO/TS 15066:2016 Roboty a robotické zariadenia — Kolaboratívne roboty),
  • zabezpečenie ergonomických požiadaviek zainteresovaných strán (podľa sústavy noriem ISO 9241 Ergonómia interakcie človek-systém).

Rovnako budú využívané pre výskum podpory dodávateľského reťazca pre komplexné logistické úlohy v dodávateľskom reťazci pre splnenie dodávateľských a odberateľských požiadaviek (podľa ISO 28001 Security management systems for the supply chain — Best practices for implementing supply chain security, assessments and plans — Requirements and guidance).

Kobotická dvojica bude disponibilná pre Laboratórium kvality a integrovaných manažérskych systémov, ako aj pre Modulárne kolaboratívne laboratórium ÚPIM. Vzhľadom ku deklarovanej koncepcii Industry 4.0 sa však tento výskum a pedagogické aktivity nebudú snažiť o „vytesňovanie“ človeka z pracovného procesu, naopak budú sa cielene orientovať na spoluprácu človek–stroj, na pohodovejšiu vzájomnú interakciu s cieľom udržiavania zdravia a pracovného komfortu pri senzoricky a fyzicky náročných úlohách, stabilizovania produktivity a poskytovania služieb vzhľadom na očakávanú kvalitu. Zámer bude sledovať aj rozumné znižovanie nákladov pomocou obmedzovania plytvania v priemyselnej prevádzke.

Okrem projektu INFRA sú tu ďalšie dva podporné projekty, ktoré kooperujú s novozačatým výskumom:

  • KEGA 031STU-4/2020 Sieťová vizualizácia spoločných a špecifických prvkov a zdokumentovaných informácií integrovaných manažérskych systémov s ohľadom na príslušné normy ISO,
  • VEGA 1/0518/22 Zavádzanie integrovaných manažérskych systémov s hodnotovo orientovanými požiadavkami pre vytváranie modulárnych kolaboratívnych pracovísk.

Výsledky výskumu budú prezentované nielen pred vedeckou komunitou, ale aj na prakticky zameraných akciách a workshopoch.

 Alena Pauliková, Henrieta Hrablik Chovanová,
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,
Slovenská technická univerzita v Bratislave

 Obr. 1. Automaticky navádzaný vozík MiR100 s kobotom URe5 tvorí mobilný kolaboratívny robot – nový prírastok vybavenia laboratória Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave