Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Nová verze softwaru Solid Edge na MSV 2011 v Brně

Divize Siemens PLM Software využila letošní MSV v Brně (3. až 7. října 2011) k rozsáh­lé prezentaci svého softwaru, který pomáhá konstruktérům výrobků, návrhářům výrob­ních linek a technikům při správě dat během celéhom životního cyklu výrobků. Návštěv­níci se mohli se softwarem seznámit přímo ve stánku firmy v pavilonu P a dále měli pří­ležitost navštívit přednášky odborníků firmy, na nichž byly živě demonstrovány funkce jednotlivých systémů: softwaru pro konstruktéry CAD/CAM/CAE pod označením NX, systémů PDM/PLM pod označením Teamcenter, softwaru pro malé a střední firmy s názvem Velocity a softwaru pro digitalizaci výrobních procesů pod názvem Tecnomatix.
 
Řada Velocity obsahuje modulární, při­tom však integrované systémy PLM pro malé a střední firmy. Program pomáhá zlepšovat kvalitu a zkracovat výrobní cykly, usnadňu­je inovaci produktů, ale také např. přispívá ke zmenšování množství odpadu. Do řady Velocity patří čtyři systémy: robustní 3D CAD software Solid Edge, analytický soft­ware Femap, systém pro řízení obráběcích strojů CAM Express a systém pro řízení dat v týmu Teamcenter Express.
 
V úterý 4. října 2011 představil Russell Brook, EMEA product manager pro pro­dukty Velocity, na MSV v Brně novou ver­zi konstrukčního softwaru Solid Edge ST 4. Pan Brook odpověděl na několik otázek ča­sopisu Automa.
 

Jaké výhody přináší software Solid Edge?

 
Hlavní předností softwaru Solid Edge je koncepce Synchronous Technology. Výhodou této koncepce je kombinace parametrického modelování pomocí prvků závislých na histo­rii a přímého modelování. Systém sice zazna­menává jednotlivé prvky ve stromu modelu, ale již není důležité jejich pořadí. Proto když konstruktér upravuje geometrii určenou prv­kem, který vznikl jako první, není třeba pře­počítat všechny následující prvky. Přepočítá se pouze geometrie dotčená změnou bez ohle­du na to, jak vznikla. Zbytek modelu, který není změnou ovlivněn, tak zbytečně nezatě­žuje proces aktualizace modelu. Důsledkem toho je, že na začátku může být návrh mno­hem plynulejší. V okamžiku, kdy se dostane do stadia, že je třeba přidávat omezení pro za­chování požadovaných vlastností, konstruktér může začít přidávat vazby přímo na 3D geo­metrii, a dosáhnout tak například zarovnání stěn tělesa nebo vycentrování, popřípadě za­rovnání děr, a také je možné přidávat řídicí 3D kóty, které zajistí správné rozměry, popří­padě umístění modelu.
 
Jestliže se firma rozhodne používat Solid Edge, jak se musí na implementaci softwa­ru připravit?
Solid Edge je určen pro platformu Micro­soft Windows, takže kdokoliv má počítač na úrovni pracovní stanice a má instalovaný sys­tém Microsoft Windows, může instalovat sys­tém Solid Edge podobně, jako by instaloval Microsoft Office.
 
Jak složité je začít pracovat se softwarem Solid Edge?
Solid Edge je natolik intuitivní, že i pří­ležitostní uživatelé se mohou kdykoliv začít učit pracovat s tímto systémem sami, aniž by k tomu potřebovali speciální školení. Nicmé­ně součástí instalace jsou cvičení usnadňují­cí zvládnutí produktu. Uživatel se může za­čít seznamovat s produktem prostřednictvím čtyř cvičení, která jej provedou modelováním součástí a tvorbou sestav a výkresů. Na jed­noduchém příkladu se také seznámí s prostře­dím pro pevnostní analýzy.
 
Uživatel si také může vybrat z 28 cviče­ní, která nejen detailněji popisují práci v zá­kladních prostředích, ale také uživatele seznámí s procesně orientovanými prostředími pro modelování plechových součástí, tvorbu rámových konstrukcí, potrubí a kabelových svazků. V jednom cvičení se rovněž mohou seznámit s tím, jak vytvářet tvarově složité součásti pomocí modelování ploch. Uživatel též získá přístup k rozsáhlým on-line škole­ním na webu, která obsahují množství příkla­dů z praxe a jsou přístupná i v českém jazyce.
 
Prostřednictvím našich lokálních partne­rů pořádáme pravidelně pro zákazníky i kur­zy, ale nejsou k zvládnutí produktu nezbytné.
 
Jak nákladné je pořídit si software Solid Edge?
Cena produktu záleží na tom, jakou funkci konkrétní zákazník požaduje. Začít je možné se Solid Edge 2D Drafting, který je zadarmo. K dispozici je celkem sedm balíků, z nichž některé jsou kombinovány i se systémem pro správu dat. Od komplexnosti balíku se odví­jí i jeho cena. Uživatel se také může rozhod­nout, zda chce licence vázané na konkrétní pracovní stanice, nebo provozovat licenční server pro více uživatelů v síti.
 
Jakou podporu mohou očekávat zákazní­ci, kteří zakoupí Solid Edge?
Pro naše zákazníky poskytujeme dvouú­rovňovou podporu. První stupeň představují naši partneři, kteří jsou v kontaktu se zákaz­níky, rozumí jejich potřebám a jsou schopni jim pomoci efektivně software využívat. Po­třebuje-li zákazník pomoci, přijedou k němu a optimalizují jeho pracovní postupy. Připo­mínky k softwaru mohou uživatelé sdělit na­šemu partnerovi nebo přímo zastoupení fir­my Siemens PLM Software v ČR a jejich prostřednictvím se připomínky dostanou až k vývojářům systému.
 
Jaký je zájem o software společnosti Siemens PLM v České republice a v celé střední a východní Evropě?
Střední a východní Evropa je velký, roz­víjející se trh. Obecně 50 % obchodů v této oblasti se realizuje prostřednictvím produktů Velocity Series, mezi které se řadí Solid Edge, Femap, CAM Express a Teamcenter Express. Jednotlivé země mají odlišný podíl zastoupení těchto produktů. Obvykle 60 až 70 % připadá na Solid Edge a následuje Fe­map a Teamcenter. V zemích s hojným za­stoupením průmyslové výroby se lépe prodá­vá CAM Express, ale například v severských zemích je to zase Femap.
(ev)
 
Obr. 1. Russell Brook, EMEA product ma­nager pro produkty Velocity společnosti Siemens PLM
Obr. 2. Modelování v 3D CAD softwaru Solid Edge ST4