Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nová verze legendárního revizního přístroje o třetinu levnější

Univerzální měřicí přístroj pro revize elektrických zařízení Profitest 0100S-II+, který na český trh dodává společnost GMC – měřicí technika, s. r. o., Blansko, se loni v listopadu dočkal svého levnějšího sourozence, odlehčené verze s označením Profitest 2. Přístroj lze v současné době pořídit za 26 740 Kč, zatímco původní verze je stále dostupná za cenu 39 720 Kč. Článek se věnuje tomu, co oba přístroje nabízejí, které funkce mají společné a v čem se naopak liší.
 

Profitest 0100S-II+

Přístrojem Profitest 0100S-II+ (obr. 1) lze vykonávat všechna bezpečnostní měření požadovaná normami ČSN EN 33 2000-6-61 (Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize), IEC 60364-6-61 (Electrical installations of buildings – Part 6-61: Verification – Initial verification) a jejich národními obdobami (např. německou DIN VDE 0100-610 Errichten von Niederspannungsanlagen, Teil 6-61: Prüfungen – Erstprüfungen). Odpovídá požadavkům ČSN EN 61557-1 (Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 1: Všeobecné požadavky) a ČSN EN 61557-10 (Část 10: Kombinovaná měřicí zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany).
 
Profitest je určen k měření ve stejnosměrných i střídavých třífázových soustavách s nominálním napětím 120 až 400 V a frekvencí 15,4 až 420 Hz, přičemž celkový rozsah měřených napětí je 65 až 550 V. Umožňuje měřit napětí, kmitočet, pomocí klešťového transformátoru i proud, proud unikající ochranným vodičem a rozdíl proudů.
 
Přístrojem je možné zjišťovat impedanci vypínací smyčky se zobrazením zkratového proudu a měřit vnitřní impedanci sítě. Měří se sérií šestnácti period sinusového signálu během 0,5 s s možností měřit impedanci vypínací smyčky za proudovým chráničem s nominálním zbytkovým proudem minimálně 30 mA, a to bez jeho vybavení. Profitest umožňuje testovat všechny typy proudových chráničů citlivých na působení střídavé, pulzní a stejnosměrné složky, chráničů s normální nebo zpožděnou charakteristikou a selektivních chráničů, rovněž i chráničů s hlídáním proudu protékajícího ochranným vodičem a chráničů s napěťově závislým odporem v ochranném vodiči.
 
Přístrojem lze také měřit odpor uzemnění a malé odpory. Nízkoohmová měření je možné po přepočtu využít i ke stanovení délky měřeného úseku (lze zvolit přepočítávací koeficienty odpovídající běžným průřezům vodičů).
 
Další funkcí je měření izolačních odporů. Izolační odpor lze měřit s plynule narůstajícím napětím od 20 do 500 V, což je metoda zvláště vhodná k detekování slabých míst izolace a k určení limitního napětí u citlivých komponent.
 
Profitest dokáže indikovat sled fází se současným zobrazením sdruženého napětí a je vhodný i pro zátěžové testování funkce elektroměrů. Po doplnění adaptérem Z541A je jím možné měřit teplotu a vlhkost.
 
Přístroj má velký, dobře čitelný displej LCD s podsvětlením. Na displeji se zobrazují výsledky měření, ovládací menu, uživatelská nastavení, chybová hlášení, schémata zapojení pro zvolené měření a další užitečné informace. Profitest se ovládá otočným voličem funkcí, jenž je umístěn na boku přístroje, a celkem pěti tlačítky. Dvě z nich jsou umístěna na měřicí sondě, což usnadňuje měření i na obtížně dostupných místech.
 
Překročení limitních hodnot nebo chybnou funkci detekují čtyři kontrolky LED. Pro komunikaci s okolím je Profitest vybaven infračerveným rozhraním.
 
Jako příslušenství lze dodat paměťový modul Profitest SI nebo PSI s integrovanou miniaturní
inkoustovou tiskárnou. Naměřené hodnoty lze z modulu do PC přenést prostřednictvím rozhraní RS-232.
 

Profitest 2

Profitest 2 je cenově velmi zajímavá varianta přístroje Profitest. Má všechny vlastnosti přístroje Profitest 0100S II+ s několika výjimkami:
  • přístroj nemá komunikační rozhraní, nelze tedy k němu připojit paměťový modul a nelze ani realizovat uživatelskou aktualizaci programového vybavení,
  • byly vynechány funkce speciálních měření proudových chráničů typu SRCD (pro dodatečnou montáž do instalační krabice) a PRCD (pro pohyblivou montáž),
  • při měření zemních odporů nelze ručně měnit rozsah měření, neboť ten je zvolen přístrojem automaticky (autoranging),
  • při měření izolačních odporů není možné libovolně měnit velikost měřicího napětí, k dispozici jsou pouze napětí 100, 250 a 500 V, popř. postupně narůstající napětí.
Jde tedy převážně o funkce, bez kterých se lze za určitých podmínek při běžných revizích obejít. Uživatel, který se rozhodne pro tuto variantu, získá stejně kvalitní přístroj, avšak za podstatně nižší cenu.
 
Obr. 1. Univerzální měřicí přístroj pro revize elektrických zařízení Profitest 0100-O-II+ s připojeným modulem PSI