Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Nová verze Eplan Preplanning s modulem pro návrh potrubních tras

Čím dříve konstruktéři ve svých technických projektech strukturují a konzistentně shromažďují data, tím lépe. V počátečních fázích projektu to platí zvláště pro data o propojeních mezi jednotlivými zařízeními, včetně určení, odkud a kam povedou jednotlivá potrubí a jaké budou jejich technické parametry. Stejně to platí pro data o kabelech. Nová verze softwaru Eplan Preplanning nyní zahrnuje modul pro návrh potrubí. Uživatelé tak mohou již ve fázi předprojektové přípravy definovat jak kabelová, tak i potrubní propojení a tato data využít jako základ v dalším průběhu prací na projektu. Centralizovaná správa dat o propojeních snižuje pracovní náročnost a zvyšuje kvalitu projektu. 

Nová verze 2.7 softwaru Eplan Pre­plan­ning, která je k dispozici od září, dále rozšířila oblast využití platformy Eplan. Určení technických parametrů a tvorba koncepčních návrhů na platformě Eplan už od počátku projektových prací – ať jde o grafickou část projektu, nebo databázově orientované informace – pomáhají práci na projektu lépe integrovat a zefektivnit ji od prvních návrhů až po detailní konstrukci. Toho se dosahuje použitím tzv. propojovacích objektů, v nichž se stanovuje, které segmenty jsou s čím propojené, a už v předprojektové fázi se popisují kabelové i potrubní spoje.

Data popisující potrubí zahrnují informace o třídě potrubí a o médiu, které potrubím proudí – např. voda, olej, kyslík apod. V okně Segment Template Navigator může uživatel definovat požadované třídy potrubí a média používaná v projektu a vytvořit tak šablony, v nichž jsou obsažena všechna relevantní data. Uživatelé už nemusí individuálně zadávat data ve všech segmentech a při každé definici potrubí – a tím se zrychlují projektové práce.

V nové verzi Eplan Preplanning 2.7 jsou ve všech segmentech už v počáteční fázi přípravy projektu definovány třídy potrubí, které jsou potom vstupním polem pro objekty a definiční body při navrhování potrubí, přičemž je možné vybírat z předem vytvořených šablon tříd potrubí (Pipe Class Template). Do těchto šablon mohou uživatelé ukládat vhodné komponenty jako potrubní sekce, armatury a čerpadla. Pro daný segment může konstruktér vybrat jen ty komponenty, které jsou použitelné pro stanovenou třídu potrubí.

Výhody pro uživatele: Eplan Preplanning automaticky určuje potrubní trasy, tzn. že stanovuje, které potrubí se má připojit na dané připojení. Prostřednictvím odpovídajících charakteristik připojení, definičních bodů připojení a funkcí lze ukládat data o třídě potrubí a další doplňující data. Vybrané potrubí lze potom v celé délce potrubní trasy obarvit podle standardizovaného barevného schématu a přidávat k němu další automaticky připojené úseky, čímž je možné kabelovou trasu kus po kuse prodloužit přes všechna dostupná připojení ve schématu P&ID.

Prostřednictvím softwaru Eplan Pre­plan­ning tak mohou uživatelé realizovat předprojektovou přípravu už od samého počátku na platformě Eplan. Při konstruování stroje nebo zařízení se postupuje v jednotlivých fázích, v nichž je koncept kontinuálně propracováván a doplňován o další podrobnosti od počáteční myšlenky a koncepčního návrhu až po vytvoření požadované kompletní dokumentace a informací pro výrobu a montáž stroje. V předprojektové fázi je vytvářen základní koncept stroje nebo zařízení a vytvářena první představa o potřebných komponentách a jejich množství. Cílem je určit technicky nejvýhodnější řešení a určit specifikace pro následující detailní konstrukci. Na základě předprojektové přípravy je potom možné vytvářet výkresy, rozpisky a montážní postupy. Nedílnou součástí dokumentace je také diagram potrubních tras a schéma P&ID. 

Eplan Software & Services

Obr. 1. Verze 2.7 softwaru Eplan Preplanning usnadňuje návrh potrubních tras, od předprojektové přípravy až po tvorbu detailních výkresů a schémat P&ID

Výhody verze 2.7 softwaru Eplan Preplanning:

  • určení zdroje a koncového bodu potrubí, dokonce ještě dříve, než je vytvořen diagram P&ID,
  • určení identifikačních a popisných dat potrubí, které lze použít např. pro jeho označení,
  • specifikace potrubní trasy v P&ID s navrženými sekcemi potrubí a přístrojovým vybavením,
  • možnost jednotlivé provozní přístroje do potrubní trasy libovolně vkládat nebo je z ní odebírat, možnost