Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nová verze automatizačního softwaru PC Worx 3

číslo 4/2003

Nová verze automatizačního softwaru PC Worx 3

PC Worx, automatizační software od firmy Phoenix Contact, má ve verzi PC Worx 3 ve srovnání se staršími verzemi zvýšenou rychlost kompilace a rozšířené možnosti provádění změn za běhu programu. Je do něj kompletně integrován vzájemný převod všech programovacích jazyků podle normy IEC 61131-3. Programování bylo zpřehledněno vylepšením grafického uživatelského prostředí a přidáním barevného rozlišení úseků programu podle syntaxe. Pro okamžité testování programu je k dispozici simulátor a logický analyzátor.

Do programového prostředí jsou také začleněny konfigurační a diagnostický nástroj pro Interbus. Projektová dokumentace, tj. programy a konfigurace sběrnic, které byly vytvořeny v předchozích verzích programu, lze do nové verze jednoduše importovat. Řídicí systémy, které obsahují firmware pro spolupráci s předchozími verzemi PC Worx, je možné snadno modernizovat výměnou firmwaru za novou verzi s PC Worx 3.

Programovací jazyky

V PC Worx 3 je kromě jazyků obsažených v normě IEC 61131-3 (poprvé kompletně navzájem převoditelných) k dispozici také jazyk postupových diagramů (MAS, Maschienenablaufsprache). Vychází z jazyka sekvenčního programování, který je součástí normy IEC, ale obsahuje navíc diagnostické a programovací nástroje, které ulehčují především programování cyklicky se opakujících dějů, a ve výsledku vede jeho použití ke zkrácení doby cyklu a prostojů strojů, jejichž program je vytvořen pomocí tohoto jazyka.

Textový editor, který je součástí PC Worx 3, je velmi komfortní. Jednotlivé prvky syntaxe programovacího jazyka lze barevně odlišit, což podstatně zlepšuje přehlednost zápisu. Barevné zvýraznění je možné nastavit podle potřeb a zvyklostí uživatele. Barvy lze použít také v grafickém editoru a rozlišit tak např. standardní funkční bloky od bloků vytvořených uživatelem.

Obr. 1.

Aby bylo programování co nejvíce usnadněno, jsou pro grafické i textové jazyky k dispozici asistenční programy a nápovědy, které ulehčují zavádění funkčních bloků, operátorů a datových typů a deklaraci proměnných. V textovém editoru jsou navíc interaktivní slovníky klíčových slov a příkazů.

Při editaci komplexních softwarových modulů nebo struktur pomáhá nástroj InteliSens. Vybere-li uživatel modul nebo strukturu, vyvolá InteliSens okno, v němž jsou zobrazeny všechny prvky, které k němu patří.

Dalším usnadněním editace a psaní programů je správce zkratek – shortcut manager. Pomocí něj lze pro nejčastěji používané příkazy definovat klávesové zkratky.

Konfigurace sběrnice

PC Worx 3 obsahuje nástroj pro konfiguraci sběrnicové sítě Interbus. Základem je katalog hardwaru. V něm jsou definovány všechny potřebné komponenty, které se vybírají metodou drag and drop. Aby si uživatel orientaci v katalogu zjednodušil, může si vytvořit vlastní třídění a výběr.

Popis přístroje v katalogu využívá jazyk FDCML (Field Device Configuration Markup Language) – popisný jazyk, který je založen na XML. Popis přístroje, jenž dosud v katalogu není, lze snadno vytvořit pomocí editoru. Šablony umožňují popis v FDCML převést do podoby katalogového listu a zobrazit jej nebo vytisknout.

Odladění programu a diagnostika

Ve všech editorech je možné přepínat mezi módy on-line a off-line. Možnost měnit program on-line lze s výhodu využít ve fázi uvádění do provozu a při optimalizaci. V PC Worx 3 je možné za běhu programu např. v zápisu funkčních bloků přidávat spoje zakončené čítači, časovači a dalšími vstupně-výstupními zařízeními. Hodnoty proměnných mohou být zobrazovány v desítkové nebo hexadecimální soustavě nebo v binární podobě.

Okna watch-windows umožňují přímo přistupovat k datům řízených zařízení. Proměnné do nich může uživatel snadno zavést z programovacího listu. Lze definovat, zobrazovat a zpracovávat i další, uživatelské proměnné. Hodnoty proměnných z watch-windows je možné ukládat jako data na pevný disk a kdykoliv je znovu použít.

Logický analyzátor umožňuje zpracovávat a zobrazovat proměnné zavedené do něj z programovacího listu. Záznam dat se spouští povelem trigger, přičemž lze zaznamenat data z definované doby po příchodu tohoto signálu, ale i před ním – časový interval je volně nastavitelný. Získaná data se pro další zpracování ukládají v textové podobě.

Porovnávací tabulka (Crossreferenz-Liste) dává automatizačnímu technikovi potřebný přehled o použitých proměnných a funkčních blocích.

Pro zavedení částí programů nebo funkčních bloků z uživatelské knihovny, včetně jejich odladění (nastavení parametrů), není třeba více něž dvě kliknutí myši – o zbytek se postará vestavěný debugger.

Tvorba sítí a komplexních projektů

PC Worx 3 umožňuje snadno vytvářet sítě programovatelných automatů, lhostejno, zda jde o síť rovnocenných spolupracujících zařízení nebo o systém s centrálním řízením.

K tvorbě receptur v dávkové výrobě lze použít již zmíněná watch-windows. Receptura je uložena na disku a je možné kdykoliv ji vyvolat, popř. upravit a znovu uložit. Upravit ji lze nahrazením původních hodnot proměnných, a to buď ručně, nebo přepsáním hodnotami přečtenými z řízeného zařízení.

Při vytváření projektu pomáhá automatizačnímu technikovi nástroj asistent projektu (Projektassistent), který ho provádí všemi potřebnými kroky. Části projektu, jež se opakují jen s určitými modifikacemi, lze uložit jako šablony.

PC Worx 3 existuje v několika jazykových mutacích (němčina, angličtina, francouzština, španělština). Uživatel si může zvolit jazyk, v němž bude projekt vytvářet. Lze také přeložit všechny komentáře k vytvořenému projektu do vybraných jazyků a mít tak celý projekt v několikajazyčné podobě.

Projekt je možné chránit přístupovými hesly, a to jak celek, tak jednotlivé části. Lze je chránit proti změnám, ale i proti přečtení neoprávněnou osobou (ochrana vlastnictví technických řešení). Potřebu zadat heslo je možné uplatnit také u důležitých akcí, např. při zapnutí nebo vypnutí programovatelného automatu.

Simulace, diagnostika, vizualizace

Projekt vytvořený v PC Worx lze snadno simulovat a odlaďovat i na PC, bez nutnosti připojení k reálné výrobní technologii. Simulovat je možné i jednotlivé části programu samostatně. Simulace zkracuje dobu vývoje a odlaďování projektu a zjednodušuje spolupráci několika automatizačních techniků a programátorů na jednom projektu.

V PC Worx 3 je vestavěna diagnostika všech řídicích komponent i sběrnice Interbus, která umožňuje lokalizovat chybné periferní zařízení nebo zjistit místo a příčinu vzniku závad v komunikaci po Interbusu (závada na připojeném účastníku, rušení). Paletu nástrojů doplňuje kontrola správného zapojení a monitorování provozu na sběrnici.

Ke sledování běhu programu je v PC Worx k dispozici samostatný diagnostický modul Diag+, využívající objekty ActiveX (Microsoft). Díky začlenění IEC 61131 umožňuje PC Worx 3 přesně diagnostikovat i funkci opakovaně použitých podprogramů a funkčních bloků. Diagnostiku lze provádět i na dálku, přes LAN, po telefonní lince nebo po internetu.

Pro komunikaci mezi jednotlivými systémy Interbus navzájem a mezi nimi a softwarem pro vizualizaci je k dispozici server OPC. Využití standardizovaného rozhraní OPC významně zjednodušuje konfiguraci výměny dat.

Pro vizualizaci nabízí Phoenix Contact systém Genesis 32. Genesis 32 je plnohodnotný systém SCADA s mnoha funkcemi, které jsou u takových systémů obvyklé. Není účelem tohoto článku je podrobně popisovat – co ale je podstatné: díky tomu, že Genesis využívá OPC a ActiveX, lze jej snadno propojit s PC Worx 3.

Firma Phoenix Contact poskytuje k PC Worx všechno potřebné poradenství, konzultace, školení, technickou podporu a servis.

(Bk)

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 542 213 701
http://www.phoenixcontact.com

Inzerce zpět