Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Nová řada řídicích relé – EASY800

číslo 8-9/2002

Nová řada řídicích relé – EASY800

Firma Moeller uvedla na trh novou řadu výkonných řídicích relé EASY800. Jde o pokračování stávajících řad EASY400 a EASY600, které čtenáři pravděpodobně již znají. Řídicí relé řad EASY400 a EASY600 jsou schopna vykonávat bitové (booleovské) operace, včetně komparace analogových signálů přiváděných na jejich dva zvláštní vstupy. Samozřejmá je u nich možnost využití různých časovačů, čítačů, spínacích hodin, pomocných relé (marker) aj. Těžiště použití těchto přístrojů tedy je zejména v oblasti logických a sekvenčních automatik, popř. ve funkci dvoupolohových nebo třípolohových regulátorů.

Obr. 1.

Řídicí relé řady EASY800
Oproti zmíněným předchozím řadám představují přístroje EASY800 vývojový skok. Podstatný rozdíl mezi nimi je v tom, že nová řídicí relé jsou schopna uskutečňovat i aritmetické operace a mohou být vzájemně propojována do sítí. Tím se u nich stírá rozdíl mezi klasickými řídicími relé, vykonávajícími jen logické funkce, a programovatelnými automaty (Programmable Logic Controllers – PLC), které kromě logických funkcí provádějí též aritmetické operace, mohou ukládat data do paměti a komunikovat po sběrnicích. Stávající řada EASY800 zahrnuje deset modelů, lišících se navzájem způsobem napájení, počty a druhy vstupů a výstupů a též tím, zda jsou vybaveny displejem nebo ne. Způsob označování relé EASY800 je zvolen tak, že typové označení již samo o sobě udává základní parametry přístroje podle schématu EASY8aa-bb-cde, kde na místě:

 • aa mohou být dvojčíslí:
  • 19 (což značí dvanáct vstupů, šest reléových výstupů a možnost lokálního rozšíření, tedy součet je devatenáct),

  • 20 (dvanáct vstupů, šest reléových výstupů, analogový výstup a možnost lokálního rozšíření),

  • 21 (dvanáct vstupů, osm tranzistorových výstupů a možnost lokálního rozšíření),

  • 22 (dvanáct vstupů, osm tranzistorových výstupů, analogový výstup a možnost lokálního rozšíření);

 • bb může být:
  • AC (napájení relé a úroveň signálu na vstupech 115/240 V AC),
  • DC (napájení relé a úroveň signálu na vstupech 24 V DC, tyto typy mají též analogové vstupy);
 • c může být:
  • R (reléové výstupy),
  • T (tranzistorové výstupy);
 • d je vždy písmeno C, což značí, že relé poskytují údaj denního času a kalendářní datum;
 • e – nemusí být uvedeno nic (jedná-li se o kompletní přístroj s displejem a tlačítky), nebo je na tomto místě písmeno X (v tomto případě jde o přístroj bez displeje a tlačítek, který je možné programovat jen z PC).

Jako představitel řídicích relé nové řady je na obr. 1 ukázán model Moeller EASY822-DC-TC.

Základní vlastnosti nové řady EASY800
Relé EASY800 se programují v jazyku kontaktních schémat (Ladder Diagram – LD), přičemž je možné na jeden řádek (tzv. proudovou dráhu) zařadit do série až čtyři kontakty a řádek zakončit tzv. cívkou. Takových řádků je možné naprogramovat až 256. Programovat lze přímo na přístroji pomocí tlačítek a displeje (jen u přístrojů takto vybavených) nebo s použitím softwaru EASY-SOFT minimální verze 4.0. Volitelná paměť EEPROM je určena jen pro přenos programu do jiných řídicích relé EASY bez pomoci počítače.

Relé EASY800 pracuje interně s 32bitovými čísly se znaménkem.

V programu lze použít, vedle ještě jiných funkcí, až:

 • 32 multifunkčních časových relé,
 • 32 čítačů, dopředných nebo zpětných, čítajících v rozsahu 32bitového čísla,
 • čtyři rychlé čítače impulsů s frekvencí až 5 kHz, popř. použitelné pro měření frekvence nebo k připojení inkrementálního čidla,
 • 32 komparátorů čísel,
 • 32 týdenních spínacích hodin,
 • 32 ročních spínacích hodin,
 • 32 skoků v programu,
 • čtyři čítače provozních hodin s remanencí,
 • 32 analogových komparátorů,
 • 32 aritmetických modulů (sčítání, odčítání, násobení, dělení),
 • 96 markerů o délce 1, 8, 16 nebo 32 bitů,
 • 32 textů s proměnnými, zobrazovaných na displeji.

Z dalších vlastností EASY800 uveďme:

 • možnost zapnutí funkce remanence dat (tj. paměti dat, která zůstanou uchována i po výpadku napětí),

 • možnost rozšiřování základního přístroje s použitím rozšiřujících modulů stejných jako pro řadu EASY600, a to přímo u přístroje nebo na vzdálenost až 30 m,

 • možnost zapojit až osm relé EASY800 do sítě CAN typu multimaster, ve které jsou si všechna rovnocenná a mohou si navzájem vyměňovat data (z některých relé EASY lze však udělat pouze pasivní účastníky v síti: ta potom nemají vlastní program a slouží jen pro zvětšení počtu vstupů a výstupů).

Závěr
Uvedený stručný výčet vlastností nových řídicích relé EASY800 ukazuje na široké možnosti jejich uplatnění v automatizační technice, a to zejména tam, kde mohou nahradit stávající menší programovatelné automaty. Vzhledem k tomu, že některé typy relé EASY800 mají analogový výstup, je možné je použít i pro spojitou regulaci. Rovněž zajímavou vlastností relé EASY všech řad je jejich schopnost pracovat v rozsahu teplot –25 až +55 °C.

Další informace mohou zájemci získat na připravované přednáškové akci, tzv. EASY--TOUR, která se bude konat v Praze dne 9. 10., v Ostravě 16. 10. a v Brně 17. 10. 2002. Přihlásit se na tuto akci je možné na s.gloc@moeller-cz.com. Uzávěrka příjmu přihlášek je 30. 9. 2002. Přesnější údaje o programu budou zájemcům sděleny individuálně.

Ing. Stanislav Gloc,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Inzerce zpět