Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Nová generace logického modulu LOGO!

Automa 7/2000

Ing. Petr Boček,
Siemens s. r. o.

Nová generace logického modulu LOGO!

Úvod
V červnu roku 2000 vstoupil logický modul LOGO! firmy Siemens do čtvrtého roku své existence, a to v třetí generaci, která se od předchozí formálně odlišuje zakončením objednacích čísel na …0BA2. Cílem dosavadních inovací přitom vždy bylo zdokonalovat funkční vlastnosti a otevírat nové možnosti použití tohoto jednoduchého spínacího a řídicího prvku při zachování jednoduchosti programování i obsluhy.

Tento trend je patrný i z nejnovější fáze inovací – především v tom smyslu, že došlo ke kvalitativnímu nárůstu vlastností funkčních bloků, nikoliv ke kvantitativnímu navyšování velikosti paměti na úkor přehlednosti spínacího programu, která je u takto jednoduchého prvku dána především počtem objektů použitých v programu.

Novinky ve vlastnostech LOGO!
Následující body obsahují nové vlastnosti LOGO! verze 0BA2:

 1. Sjednocení typů LOGO! 12RC a LOGO! 24RC na typ LOGO! 12/24RC. Alternativně k těmto typům pro malé napětí jsou k dispozici typy 24 RC (AC) pro speciální instalační účely. Kromě těchto verzí zůstává v nové generaci i typ s tranzistorovými výstupy. Elektrické vlastnosti typů na nízké střídavé napětí nedoznaly změn.

 2. Provedení bez displeje a tlačítkového pole, označené o, prošla analogickým sjednocením typů LOGO! 12RCo a LOGO! 24RCo na typ LOGO! 12/24Rco; rovněž v tomto provedení je nový typ 24 RCo (AC).

 3. Zavedení dvou analogových vstupů 0 až 10 V u LOGO! 12/24RC, RCo a LOGO! 24. Tyto vstupy využívají svorek I7 a I8. Dlouhé varianty LOGO! nemají analogové vstupy implementovány, protože na nich není místo pro příslušné svorky. Vývojový pracovník ocení fyzikální podobu prezentace analogové hodnoty ve vývojovém softwaru LOGO! Soft Comfort V2.0, která je uplatněna u bloků, jež se týkají právě zpracování analogové hodnoty. Vývojové prostředí samo dopočítává parametry bloku, jako je gain a offset.

 4. Rozšíření počtu merkerů (bitových proměnných) ze 4 na 8, přičemž M8 současně funguje jako indikace prvního operačního cyklu programu. Mimo tento cyklus jde o volně použitelný merker bez jiných vlivů.

 5. Obecně je v této generaci již zaveden pojem programového (operačního) cyklu, aby bylo možné stanovit skutečnou rychlost, s níž LOGO! vykonává program. Aplikační zkušenost totiž ukázala, že LOGO! bývá, vzhledem ke své ceně, používáno i do aplikací do určité míry časově kritických, kde je přesnější stanovení programového cyklu nutností.

 6. Odstranění omezení na sedm bloků v řadě – nyní zůstává pouze globální omezení na 56 bloků celkem a dílčí omezení počtu paměťových objektů jednotlivých funkčních bloků.

 7. Zavedení dvou nových základních funkcí (obr. 2) pro vyhodnocení náběžné a sestupné hrany vstupního signálu. Celkový počet druhů základních funkcí vzrostl z šesti na osm.

 8. Zavedení několika nových zvláštních funkcí (obr. 3). Celkem je nyní k dispozici 21 druhů bloků:
  – společné zpoždění zapnutí a vypnutí po- mocí jediného bloku,
  – generátor náhodného intervalu,
  – impulsní relé spouštěné hranou,
  – komparátor analogové hodnoty s hysterezí,
  – blok srovnání dvou analogových hodnot,
  – blok schodišťového spínače,
  – komfortní spínač s dvojí funkcí.

 9. Zavedení uživatelských textů na displeji, včetně možnosti zobrazit vnitřní hodnoty některých bloků zvláštních funkcí jako proměnné v rámci zobrazené textové zprávy.

 10. Vylepšení týdenních spínacích hodin – libovolná kombinace dnů.

Obr. 1.

LOGO! je nadále v „rozumné míře“ programovatelné přímo na vlastním přístroji pomocí integrovaného pole tlačítek a displeje. Základní zásady programování zůstávají taktéž stejné – funkční bloky zadávané od konkrétního výstupu směrem ke vstupům. Dále zůstává nezměněna alternativa oživení logického modulu LOGO! přehráním programu ze žlutého (pouhá kopie programu) nebo červeného (ochrana programu proti editaci i prohlížení) programového modulu. Ten může být ze zasunutého programového modulu do LOGO! přehrán při náběhu napájecího napětí nebo pomocí menu.

Novinky v softwaru pro PC
Zásadním způsobem nabývá na významu programování vývojovým softwarem LOGO! Soft Comfort V2.0 na PC. Do pozadí naopak ustupuje prostá simulace na PC pomocí LOGO! Soft V3.0. Vývoj tohoto softwaru skončil s předcházející generací, což znamená, že nové funkce LOGO! již nejsou v LOGO! Soft implementovány. Update, či lépe úprava, která je k dispozici pro LOGO! Soft, posouvá jeho schopnosti pouze v tom smyslu, že je umožněn obousměrný přenos (upload a download) programů v dřívějším rozsahu funkcí do přístrojů LOGO! typu 0BA2.

LOGO! Soft Comfort V2.0 (dále LSC) pochopitelně podporuje veškeré nové vlastnosti LOGO! a je k dispozici včetně možnosti rozšíření o českou jazykovou variantu. Této zřejmě vítané a jedinečné vlastnosti lze využít pomocí volání tzv. Update Center, které je v LSC integrováno. LSC je vytvořen na bázi programovacího jazyku Java, což jej sice předurčuje pro poněkud výkonnější hardware PC (Celeron nebo Pentium II a vyšší, dostatek paměti apod.), ale na druhé straně je touto technikou dosaženo maximální nezávislosti na operačním systému počítače.

Obr. 2.

Kromě aktualizací pro zmíněné nové funkce hardwaru se tato verze vyznačuje dalším zvýšením komfortu, především při simulaci spínacího programu. V tomto smyslu se nově v LSC objevuje zobrazení okamžitých vnitřních stavů bloků zvláštních funkcí a probarvení spojů mezi bloky k rozlišení aktuálního stavu signálu 0 a 1. Mimo to zůstává v simulaci zobrazení stavu vstupů, výstupů a simulace dočasného odpojení napájecího napětí LOGO!. Nově je zde též zavedena možnost průběžně kontrolovat zadávání bloků při tvorbě programu pro LOGO!, tak jak se to děje na vlastním přístroji nebo jak bylo zvykem v simulačním programu LOGO! Soft. K této funkci je LSC vybaven volbou typu LOGO! Přitom však lze navolit „neznámý typ“ LOGO! a v tom případě se dosáhne dřívější funkce LSC – tj. možnosti překročit omezení skutečných typů LOGO!, vyzkoušet si program v režimu simulace a následně jej optimalizovat, aby se „vešel“ do některého typu přístroje.

Obr. 3.

V LSC jsou nyní nově využita tzv. zkrácená (kontextová, popup) menu, dosažitelná pomocí pravého tlačítka myši, jak je běžně zvykem v aplikacích pro Windows. Další vylepšení se týkají tiskových a dokumentačních funkcí, grafických vlastností, zavedení rastru a obecného zdokonalení grafiky LSC.

Závěr
K této generaci je pochopitelně jako dříve k dispozici kompletní česká příručka, a sice její páté vydání. Dále byly doplněny nové příklady použití vyplývající z nových funkcí LOGO!. Spolu s demoverzí LSC jsou na CD-ROM nahrány Software & Solutions, které navíc obsahují i časově omezenou verzi vývojového prostředí a tzv. Tips & Tricks pro SIMATIC S7-200, jako nejbližší vyšší řídicí a automatizační prvek firmy Siemens.

Další informace jsou k dispozici především na webové stránce technické a obchodní podpory mikrosystémů, mezi něž LOGO! spolu s mikro-PLC SIMATIC S7-200 patří:

www.siemens.cz/micro, dále u distributorů těchto systémů a na adrese autora tohoto článku.

Siemens s. r. o.
kancelář Brno
Technická 15, 616 00 Brno
tel.: 05/41 19 17 31
fax: 05/41 19 17 49
e-mail: micro@rg.siemens.cz