Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Není embedded jako embedded aneb hledání terminologického ekvivalentu

Není embedded jako embedded aneb hledání terminologického ekvivalentu

Zkusme se nejprve zamyslet nad tím, co všechno bychom měli vzít v úvahu, chceme-li se dobrat optimálního českého ekvivalentu jakéhokoliv cizojazyčného pojmenování. Při rozhodování se omezíme pouze na odborný jazyk.

1. Postup při hledání terminologického ekvivalentu

  1. Vymezení oboru – při rostoucí specializaci a významové diferenciaci termínů lze dnes jen těžko předpokládat, že bude existovat jediné, univerzální řešení pro odbornou oblast jako celek. Proto je třeba vymezit obor, kde se termín používá.

  2. Přesné vymezení obsahu pojmu označovaného daným termínem a zjištění dosavadního stavu – tedy zda se zde již nějaké ekvivalenty tohoto termínu používají, v jakých oborech a s jakou mírou ustálenosti a závaznosti. V centru naší pozornosti by měl být obor, v němž se bude termín uplatňovat, nezbytná je rovněž konfrontace s obory souvisejícími; vzdálenější obory většinou mohou také nabídnout užitečný materiál pro další rozhodování. K tomu všemu je třeba zaměřit se na mluvený úzus, odbornou publicistiku, odbornou literaturu, učebnice, odborné slovníky, technické normy atd. Pokud již v této fázi zjistíme, že existuje jednoznačné a vyhovující řešení, máme téměř vyhráno. Bohužel se to nestává příliš často.

  3. Jazyková a terminologická analýza zjištěného termínu (termínů) – je třeba ověřit, zda termín odpovídá požadavkům současného spisovného jazyka, pokud jde jak o jeho pravopisnou podobu, tak o způsob jeho tvoření. Z terminologického hlediska je pak třeba věnovat pozornost v prvé řadě tomu, jak termín zapadá do současného terminologického systému oboru (nebo souboru souvisejících oborů), a také tomu, co od tohoto terminologického systému očekáváme v jeho dalším vývoji, abychom předčasně a zbytečně nezkomplikovali nebo nezablokovali jeho další potenciální rozvoj.

  4. Utvoření nového termínu – pokud dosud v odborném jazyce potřebný a přijatelný ekvivalent cizojazyčného termínu neexistuje, je třeba odpovídající domácí termín nově utvořit. To však už je poněkud jiná, samostatná, velice náročná, komplikovaná, komplexní a také nevděčná záležitost.

2. Hledáme ekvivalent termínu embedded system

2.1 Vymezení obsahu pojmu a související vymezení oboru
Vycházíme ze základní informace, že termín embedded system označuje elektronické přístroje naprogramované pro řízení určitého zařízení; tento systém je do daného zařízení zabudován a pracuje dále bez lidského zásahu. Proto se primárně zaměříme na oblast elektroniky, automatizace, výpočetní techniky a souvisejících oborů.

2.2 Zjištění dosavadního stavu
Podle dostupných informací se pro tyto systémy mezi odborníky nejčastěji používá označení vestavěný, vedle toho však se lze setkat i s označením vestavný. Ve firemním úzu jsme zaregistrovali také označení vnořený nebo zapouzdřený, přičemž tento výčet jistě zdaleka není úplný.

Odborné překladové slovníky příslušných oborů u termínu embedded nabízejí následující ekvivalenty: vložený (např. objekt), zabudovaný, začleněný, vestavěný (= obsažený uvnitř, např. jako součást systému nebo programu), uložený, zapuštěný, zakotvený, integrovaný, zaintegrovaný, ponořený.

Tab. 1. Ekvivalenty slova embedded v odborné češtině

Anglický termín

Český ekvivalent

embedded blank

vložený prázdný znak

embedded chart

vložený graf

embedded command

vložený příkaz, vložený povel, začleněný příkaz, začleněný povel

embedded control

zabudované řízení

embedded hyperlink

vložený textový odkaz

embedded index area

uzavřená oblast indexů

embedded language

začleněný jazyk

embedded object

vložený objekt

embedded setup

vložená sestava spojovacího vedení

Pro víceslovná terminologická pojmenování (definice ve vloženém rámečku) obsahující termín embedded byly nalezeny ekvivalenty uvedené v tab. 1. Abychom ilustrovali potřebu vymezení oblasti užití termínu a současně i nezbytnost konfrontace s tím, jak je analogický problém řešen v jiných oborech, uvádíme v tab. 2 terminologická spojení používaná v elektrotechnice.

2.3 Jazyková a terminologická analýza
Podívejme se nejprve na ekvivalenty, které nám nabídl současný úzus. Ekvivalent zapouzdřený systém můžeme vyloučit hned z několika zásadních důvodů. Ve vymezených oborech se přídavné jméno zapouzdřený používá jako ekvivalent k jinému anglickému termínu, a to encapsulated (např. encapsulated PostScript; EPS – zapouzdřený Post-Script). V důsledku toho by termín nezapadl náležitým způsobem do terminologického systému a mohl by tam obsazovat místo, které mu nepatří. Navíc pojmenování zapouzdřený odkazuje k poněkud jinému, speciálnějšímu významu a mohlo by být v dané souvislosti významově falešně orientující. Tuto falešnou orientaci by navíc mohly podporovat také analogické termíny jako např. zapouzdřená rozvodna – rozvodna, v níž jsou všechny elektrické vodiče a přístroje v zapouzdřeném provedení…; zapouzdřené čerpadlo – čerpadlo, jehož oběžná kola řazená za sebou tvoří společně s rozváděči a vratnými kanály celek (kazetu). Kazeta je uložena v silnostěnném pouzdře…; zapouzdřené vedení – holé pásové elektrické vedení umístěné na izolátorech v kovovém, nejčastěji hliníkovém pouzdře…. Tyto skutečnosti by mohly vést ke zbytečnému rozkolísávání terminologického systému a ke zbytečným pochybnostem, nejistotám a problémům při dalším užívání tohoto termínu i termínů souvisejících.

Vzhledem k ustálenému souboru pojmenování v daném oboru nelze ani ekvivalent vnořený systém považovat za příliš vhodný, protože z terminologického systému bezdůvodně vybočuje.

Rozhodnuto: vestavný systém

Pojmenování embedded system sice občas „zabloudí“ do české věty, ale je zřejmé, že v odborné češtině nezdomácní jako jiné termíny převzaté z angličtiny, třeba hardware, software, senzor apod. Spíše jej čeká osud pojmenování multithreading, které se před časem v českých textech také objevovalo, ale nyní se úspěšně nahrazuje českým ekvivalentem vícevláknové zpracování. Abychom se dobrali jednotného termínu, který budeme používat v časopise Automa pro embedded system, zjišťovali jsme nejprve, které ekvivalenty se používají na pracovištích působících v tomto oboru. Odborníci technických univerzit se nejvíce přiklánějí k výrazům vestavěný nebo vestavný systém. Ve společnosti Honeywell však dávají přednost ekvivalentům vnořený či zapouzdřený systém. Po tomto průzkumu jsme se obrátili na PhD. Věru Vlkovou, CSc., která se specializuje na odbornou češtinu a terminologii, aby nám poradila, jaký termín používat. Své stanovisko vyjádřila ve stati, kterou čtenářům předkládáme. Z doporučených termínů (vestavěný, vestavný, integrovaný či vložený) jsme se v redakci časopisu Automa rozhodli používat termín vestavný systém. K hojně zmiňovanému ekvivalentu vestavěný systém jsme se nepřiklonili, protože považujeme za rozhodující právě účelovou charakteristiku termínu, jak ji autorka uvádí v závěru odstavce 2.3: „Systém je určen k zabudování do daného zařízení a pracuje v něm pak dále bez lidského zásahu.“ Používání obou termínů (vestavný i vestavěný) v různých souvislostech nepovažujme za příliš vhodné, dáváme přednost jednotnému termínu.

(ev)

Jako nejpřijatelnější z nabízeného souboru tak jednoznačně vychází termín vestavěný systém, který by se do příslušného terminologického systému snadno integroval (viz vestavěný – obsažený uvnitř, např. jako součást systému nebo programu) a současně by byl také správně orientující. Rovněž termín vestavný systém by mohl v příslušném terminologickém systému docela dobře fungovat. Musíme si však být vědomi toho, že mezi výrazy vestavěný a vestavný existuje výrazný významový rozdíl, který je třeba zachovávat i při jejich užití ve slovních spojeních. Zatímco přídavné jméno vestavěný poukazuje k nějakému stavu (viz výše uvedený výklad), přídavné jméno vestavný poukazuje k účelu (tj. určený, sloužící k vestavění, k zabudování) – srov. například mít v předsíni vestavěný nábytek × prodávat vestavný nábytek. Vestavný nábytek přitom ovšem můžeme mít vestavěný v kuchyni, v předsíni, obývacím pokoji atd., stejně jako vestavný systém může být vestavěný (zabudovaný) do nějakého většího celku, zařízení atd.

Jde tedy vždy o to, kterou z charakteristik (stavovou, anebo účelovou), považujeme v daném případě (tj. z významového hlediska) za rozhodující. To by se mělo promítnout do volby náležitého přídavného jména a v případě jeho terminologického využití také do definice příslušného termínu. Vrátíme-li se k vymezení termínu embedded system v 2.1, formulace „tento systém je do daného zařízení zabudován a pracuje pak dále bez lidského zásahu“ signalizuje stav, a tedy potřebu pracovat s přídavným jménem vestavěný, zatímco kdybychom za rozhodující významovou charakteristiku považovali účelovost, musela by se formulace změnit např. takto: „tento systém je určen k zabudování do daného zařízení a pracuje v něm pak dále bez lidského zásahu“.

Lze si tedy dost dobře představit, že daný terminologický systém využije obou přídavných jmen, ovšem vždy s patřičným významovým rozlišením, které se promítne také do definice příslušného termínu. V žádném případě však s nimi nelze pracovat jako se synonymy.

Tab. 2. Terminologická spojení používaná v elektrotechnice (zdroj: Bošňák, I.: Anglicko-český, česko-anglický elektrotechnický slovník. Montanex, Ostrava, 2003)

Anglický termín

Český ekvivalent

embedded conduit

zapuštěná instalační trubka

embedded heating element

zapuštěný topný prvek

embedded object

vložený objekt

embedded proximity switch

zapuštěný bezdotykový spínač

embedded system

vložený systém, integrovaný systém

embedded temperature detector

vložený teplotní snímač (ve vinutí)

embedded thermometer

vložený teploměr (ve vinutí)

embedded wiring

zapuštěná instalační vedení

Tabulka ukazuje, že u slovních spojení obsahujících termín embedded se u českých ekvivalentů ve sledovaných oborech jednoznačně nejčastěji setkáváme s přídavným jménem vložený. Z významového hlediska by ovšem bylo možné uvažovat o významovém rozdílu mezi vložený (relativně jednoduchá operace) a vestavěný (složitější, náročnější operace) a o jeho dalším funkčním využití v terminologickém systému.

Příbuzný a velmi úzce související obor, kterým je elektrotechnika, s termínem embedded system již pracuje a nabízí pro něj ekvivalenty vložený systém, integrovaný systém. Oba tyto ekvivalenty by byly přijatelné i pro speciálnější a užší oblast elektroniky, automatizace, výpočetní techniky a souvisejících oborů. Vzhledem k tomu, že jde o značně obecný termín s poměrně širokou aplikační oblastí, mělo by společné jednotné řešení své nesporné výhody.

Víceslovná terminologická pojmenování

Víceslovná terminologická pojmenování neboli terminologická sousloví jsou ustálená spojení slov s jednotným významem a pojmenovací funkcí. Slova jsou v nich vázána a nemohou být zaměňována synonymy a jejich význam se nerovná pouhému součtu významů jednotlivých složek, ale je komplexní. Proto je možné, že jeden a týž cizojazyčný výraz se v různých terminologických souslovích a v různých oborech „překládá“ různým způsobem, protože vlastně nejde o jeho překlad, ale o hledání optimálního ekvivalentu pro celé sousloví v jeho specifickém významu. Ve stavebnictví se tak např. embedded bar náležitě překládá jako zabetonovaný prut; embedded journalists (in the 2nd Gulf War) se oficiálně překládá jako zaintegrovaní žurnalisté (do armádních jednotek) atd.

(vv)

3. Závěr

Z celkové analýzy vyplývá, že při rozhodování o českém terminologického ekvivalentu k anglickému termínu embedded system by bylo nejvhodnější zúžit volbu na následující termíny: vestavěný systém, vestavný systém, vložený systém, integrovaný systém. K tomu lze ještě dodat, že přes veškeré tendence k omezování terminologických synonym je celkem běžné a naprosto přijatelné, že vedle sebe v terminologických systémech fungují synonyma, z nichž jedno je pojmenování domácí a druhé internacionální (např. kladný a pozitivní, jakost a kvalita, výběr a selekce, vzájemné působení a interakce apod.). Bylo by tedy také možné pracovat s termínem integrovaný systém jako se synonymem ke zvolenému českému ekvivalentu, tak jak to signalizuje řešení v elektrotechnice.

Zhruba v tomto bodě, předložením podkladů pro konečné rozhodování, kompetence lingvisty – terminologa končí; definitivní rozhodnutí zůstává vždy v rukou odborníků příslušného oboru.

PhDr. Věra Vlková, CSc.

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde