Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Nejenom přesně měřit, ale také výsledky měření objektivně dokumentovat

číslo 1/2003

Nejenom přesně měřit, ale také výsledky měření
objektivně dokumentovat

Současný stav technologie výroby měřicích přístrojů je na takové úrovni, že se vyrovnaly metrologické a provozní vlastnosti (přesnost, opakovatelnost, rozlišení, závislost na změnách okolní teploty, odolnost proti vnějšímu elektromagnetickému rušení atd.) provozních číslicových teploměrů většiny významných světových výrobců. Rovněž možnost ukládání naměřených hodnot do vnitřní paměti přístroje s následným přenosem do PC je již samozřejmostí. Této skutečnosti jsou si renomovaní výrobci plně vědomi, a proto se snaží nabídnout potenciálním uživatelům další funkce.

Obr. 1.

V současné době se dostává do popředí požadavek na přehlednost ovládání, grafický displej a efektivní správu (management) naměřených hodnot. Jako příklad zdařilého splnění všech zmíněných požadavků lze uvést teploměr Testo 945 německé firmy Testo (Lenzkirch).

Přístroj je dvouvstupový, s možností použít termočlánkové snímače typu K (NiCr-Ni), S (PtRh-Pt), T (Cu-CuNi) nebo snímače odporové (Pt 100, termistorové s NTC s jmenovitou hodnotou 5 kW při 25 °C). K dispozici je vstup pro síťové napájení (umožňující dobíjet akumulátor, je-li v přístroji použit), infračervené rozhraní pro přímý tisk výsledků měření na tiskárně, vnitřní paměť pro 3 000 naměřených údajů (každá hodnota je zaznamenána včetně data a času měření) a komunikační port RS-232 pro přenos dat do počítače. Na čtyřřádkovém grafickém displeji může být kromě teplot z obou vstupů (současně) zobrazena i maximální, minimální nebo střední hodnota. Střední hodnota se počítá buď z libovolného počtu diskrétních hodnot (zadaných stiskem tlačítka v okamžiku měření), nebo ze série hodnot naměřených v průběhu zadaného časového intervalu (začátek a konec intervalu se zadává tlačítkem na přístroji).

Výrobce připravil opravdu bohatou paletu snímačů pro nejrůznější použití. Často používaný je zejména dotykový termočlánkový snímač s velmi rychlou reakcí. Umožňuje trvale měřit povrchové teploty do 300 °C a krátkodobě až do 500 °C. Snímač je konstruován tak, aby byl minimalizován odvod tepla z měřeného objektu a tím byla potlačena systematická chyba charakteristická pro tento typ měření. Promyšlená konstrukce a pečlivé provedení zkracují reakční dobu snímače a výrobce garantuje ustálení údaje o měřené teplotě do tří sekund po přiložení na měřený povrch. (Pro snímače klasické konstrukce dosahuje tato doba několika desítek sekund.) Další zpřesnění naměřených výsledků umožňuje automatická korekce systémových chyb všech typů snímačů. Korekci je možné zadat ručně (hodnota se určí z kalibračního listu) nebo se provede automaticky porovnáním s údajem přesného snímače Pt 100, připojeného na druhý vstup přístroje.

Přímo na místě lze jednoduchým způsobem protokolovat výsledky měření. Infračervené komunikační rozhraní spolehlivě komunikuje s přenosnou tiskárnou i na vzdálenost několika metrů. Stačí po ustálení teploty zaměřit přístroj na tiskárnu, zmáčknout tlačítko a vytiskne se protokol obsahující datum a čas měření, naměřenou hodnotu nebo hodnoty, popř. logo firmy, která měření provádí. V záznamu jsou rovněž vyznačeny hodnoty, které jsou mimo zadané toleranční meze. Výsledky jsou takto dokumentovány objektivním způsobem, bez nebezpečí chybného přepisu dat. Podstatně se tak zvyšuje důvěryhodnost pořízených údajů.

Tab. 1. Základní technická data

Parametry Typ snímače
Termočlánky K Odporové snímače Pt 100
počet vstupů 2
rozsah měření –200 až 1 370 °C –200 až 800 °C
rozlišení 0,1 °C 0,1 °C
přesnost 0,3 °C nebo 0,5 % z měřené hodnoty 0,2 °C nebo 0,1 % z měřené hodnoty
vnitřní paměť 3 000 naměřených hodnot (formát: datum, čas, teplota 1, teplota 2)
komunikace s PC RS-232
komunikace s tiskárnou Testo infračervený port
napájení 9 V (6LR 61) – akumulátor nebo síťové 230 V (možnost dobíjet akumulátor v přístroji)

Do vnitřní paměti přístroje je možné údaje zaznamenávat jednotlivě nebo se mohou ukládat automaticky v předem nastavených cyklech (od 2 s do 12 h). Na displeji je průběžně zobrazována informace o počtu záznamů i o počtu uložených hodnot v právě probíhajícím záznamu. Zaznamenané hodnoty je možné prohlížet na displeji nebo je přenést do počítače, kde jsou zpracovány programem Comsoft, který naměřené hodnoty zobrazuje v podobě tabulky nebo grafu. Samozřejmostí jsou funkce pro vyhlazení zaznamenaných průběhů, zvětšení důležitých detailů, přesné čtení důležitých hodnot přímo z grafu, export dat do programů jiných výrobců atd. Program rovněž představuje významnou pomoc při archivaci naměřených údajů. Poskytuje např. možnost porovnávat časové průběhy teplot v různých obdobích nebo na různých místech pouhým „přetažením“ jednoho průběhu do druhého pomocí myši. V archivu může být uložena i referenční křivka časového průběhu teploty a s ní je porovnáván skutečný průběh teploty.

Významnou pomocí pro správu (management) dat je možnost třídit změřené hodnoty již při měření podle místa nebo podle podmínek měření. Uživatel může prostřednictvím počítače definovat ve vnitřní paměti přístroje až 99 oblastí (adresářů, označených popisem místa měření nebo popisem měřeného produktu, např.: „sklad“, „pec 21“, „termostat“, „cínování“, „galvanizace“, „sterilizace“, „šarže 005“ atd.). Před realizací konkrétního měření uživatel jednoduchým způsobem navolí příslušné místo měření a pořizovaná data jsou ukládána do zvoleného „adresáře“ („místa měření“). Do počítače lze později přesunout všechna data nebo pouze data z vybraných adresářů – míst měření.

Pro operativní varování obsluhy je možné zadat spodní i horní toleranční meze (individuální hodnoty pro každé z 99 měřicích míst) a při měření aktivovat funkci akustického varování. Je-li potom naměřená teplota mimo zadané toleranční meze, zazní výrazný akustický signál.

Přístroj Testo 945 je možné uchovávat v průhledném pouzdru z pružného materiálu, které jej chrání před vodou, prachem a nárazy, a současně umožňuje čtení údaje na displeji a plnohodnotné ovládání přístroje. Přístroj se z něj vyjímá pouze tehdy, je-li třeba pouzdro vyčistit (např. horkou vodou se saponátovým čisticím prostředkem). S vhodnými typy snímačů je přístroj vybavený touto ochranou vodotěsný (krytí IP65).

Užitné hodnoty přístroje Testo 945 jej předurčují k přesnému měření teploty s komfortním dokumentováním nejenom při provozních měřeních, operační nebo výstupní kontrole, ale i při náročných laboratorních měřeních, popř. kalibraci provozních teploměrů.

Testo, s. r. o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 257 290 205, 257 290 223
fax: 257 290 410, 257 290 263
e-mail: info@testo.cz
http://www.testo.cz

Inzerce zpět