Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Národní předpisy se vztahem k průmyslovému vlastnictví

číslo 5/2005

Národní předpisy se vztahem k průmyslovému vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví vydal v dubnu 2005 novou publikaci Národní předpisy se vztahem k průmyslovému vlastnictví, která soustřeďuje úplné znění základních platných právních předpisů ve znění posledních úprav zákonů a vyhlášek, jež se vztahují k problematice průmyslových práv: vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, ochranných známek, topografie polovodičových výrobků, označení původu, zeměpisných označení a činnosti patentových zástupců. Jsou zde zapracovány všechny změny, k nimž došlo po přístupu k evropskému patentu a Evropské unii. Čtenář zde dále najde výňatky ze všech prováděcích a souvisejících předpisů, které mají vztah k průmyslovým právům. Jmenujme alespoň některé z nich: zákon o správním řádu, zákon o právu autorském, dále některé paragrafy ze zákonů o správních poplatcích a o soudních exekutorech, z občanského soudního řádu, z trestního zákona, zákona o ochraně hospodářské soutěže, o oceňování majetku, o ochraně spotřebitele a další. V závěrečné části jsou znění původních zákonů o ochranných známkách z let 1995 a 1988 a dokonce výňatek z prvního poválečného zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech.

Význam publikace je především v tom, že v ní zájemce o oblast průmyslového práva najde všechny nezbytné a aktuální informace k uvedené problematice.

(kš)