Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Nabídka produktů společnosti Turck pro bezpečnost strojů

Společnost Turck dodává ucelený sor­timent bezpečnostní techniky pro ochranu pracovního prostoru a osob. Mezi ně pat­ří i systémy partnerské společnosti Banner Engineering Corp., která vyrábí množství bezpečnostních systémů, modulů a snímačů. Z rozsáhlého výrobního sortimentu lze jmenovat např. bezpečnostní světelné závo­ry EZ-Screen, systém dvouručního bezpeč­nostního ovládání Duo Touch, bezpečnostní moduly, mechanické a magnetické koncové spínače a bezpečnostní zámky. Jde o re­dundantní systémy s automatickou kontro­lou vlastní funkce a s úrovní vlastností PL e podle ČSN EN 13849-1 (Bezpečnost stroj­ních zařízení – Bezpečnostní části ovláda­cích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci).

 

Bezpečnostní světelný závěs s funkcí muting

Řada dvoudílných op­toelektronických bezpeč­nostních závěsů řady EZ-Screen (obr. 1) s funkce­mi trip latch byla roz­šířena o model s funkcí muting. Funkce muting umožňuje vkládat mate­riál do chráněné oblasti nebo ho z ní odebírat bez nutnosti vypnout primár­ní bezpečnostní zařízení.
 
Závory mají sedm možností, jak funkci muting realizovat, včet­ně prodloužení doby cyklu pro muting u zá­věsů tvaru L. Signál o době trvání funk­ce muting a ostatní stavové signály lze po­mocí konfekčních kabelů připojit ke světel­nému indikátoru EZ-Light. Rozteč paprsků je 14 nebo 25 mm. Výška chráněného pro­storu je 410 až 1 810 mm, bez mrtvých zón na koncích pouzder. Dosah snímání je v roz­sahu 100 mm až 7 m. K dispozici jsou jak kompaktní pouzdra s nízkým profilem, vhod­ná pro menší výrobní stroje, tak robustní pouzdra např. pro velké hydraulické lisy.
 
Systém se vyznačuje jednoduchým nasta­vením požadované funkce, rozlišení a pev­ného zaclonění. Závěsy se nastavují pomocí DIP přepínačů, sedmisegmentového disple­je LED a indikátoru v podobě sloupcového grafu, který zobrazuje diagnostické infor­mace (obr. 2).
 
Dalšími přednostmi světelných závěsů EZ-Screen jsou odolnost proti elektromagne­tickému a radiofrekvenčnímu rušení a odol­nost proti okolnímu světlu včetně světelných záblesků např. při svařování. Závěsy jsou rovněž velmi odolné proti vibracím. Spoleh­livost závěsů je zvyšována zahořením ve vý­robním závodě.
 

Tlačítko E-Stop se základnou podsvícenou světelnými diodami

V nabídce společnosti Turck je také bez­pečnostní tlačítko pro nouzové zastave­ní stroje (obr. 3). Vyznačuje se robustnos­tí a stupněm krytí IP65, snadnou instalací díky základně se závitem M30 a připoje­ním na konektor M12. Tlačítka jsou k dis­pozici dvoubarevná (červená a žlutá), pou­ze červená, se signalizací nebo bez ní. Stroj se zastaví stisknutím tlačítka, zatímco oto­čením tlačítka se provoz uvolní. Podsvíce­ná základna tlačítka indikuje žlutou barvou nestisknutý stav (provoz), blikající červenou barvou stav stop.
 

Náhrada několika bezpečnostních modulů jedním

Bezpečnostní modul SC22-3 (obr. 4) má 22 vstupních kanálů pro signály od bezpeč­nostních zařízení a realizuje vícenásobné bez­pečnostní funkce. K tomu má tři redundantní bezpečnostní výstupy a deset pomocných standardních výstupů pro diagnostiku nebo zpětná hlášení do PLC. Modul je vybaven také ethenetovým rozhraním pro přístup k úda­jům o chybách a logickým a stavovým pa­rametrům.
 
Možnost konfigurace až 32 stavů dovo­luje jednoduše nahradit několik samostat­ných modulů jedním. Tak mohou být zá­roveň připojeny světelné závěsy, tlačítka nouzového zastavení, bezpečnostní spína­če, nášlapné rohože, bezpečnostní dvou­ruční ovládání a mnohá další bezpečnost­ní zařízení.
 
Modul se nastavuje z PC pomocí přísluš­ného softwaru nebo prostřednictvím displeje LCD na přední straně modulu, který zobra­zuje zadané veličiny a stavy. Přínosem jsou významné finanční úspory v návrhu zapo­jení sestavy, v nákladech na bezpečnostní moduly, v propojovací kabeláži i při vlast­ní instalaci.
­
Obr. 1. Bezpečnostní světelné závěsy EZ-Screen
Obr. 2. DIP přepínače a displej pro nastavení závěsu EZ-Screen
Obr. 3. Podsvícené bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení stroje
Obr. 4. Bezpečnostní řídicí modul SC22-3