Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

MSV a automatizace: jak dál?

Automa 3/2001

(Bk)

MSV a automatizace: jak dál?

Obr. 1.

Poločas mezi MSV 2000 a MSV 2001 je podle našeho názoru nejlepší dobou ke zhodnocení minulého ročníku a k pozvání vystavovatelů i návštěvníků na další veletrh. V této souvislosti jsme poprosili manažera MSV 2001 Jiřího Rouska o odpověď na několik otázek.

42. MSV v Brně byl ve znamení automatizace. Pro ilustraci uveďme několik čísel: na MSV 2000 vystavovalo 2 520 firem z 37 zemí, k akci Speciál: automatizace se přihlásilo 596 vystavovatelů (472 domácích, 124 zahraničních). Celková pronajatá výstavní plocha byla 73 857 m2, z toho Speciál: automatizace obsadil 18 773 m2. Návštěvníci (bylo jich 101 158 z 63 zemí) i novináři (736 akreditovaných zástupců médií) orientaci na automatizaci hodnotili kladně. Domníváte se i Vy, že zaměřit MSV na automatizaci bylo správným krokem?

Jsem o tom přesvědčen. Automatizace je pro český průmysl oborem budoucnosti, protože významně zvyšuje produktivitu práce a tím ovlivňuje konkurenceschopnost každého výrobku. Jsem rád, že se nám v loňském roce podařilo brněnskou prezentaci automatizační techniky pozdvihnout na kvalitativně vyšší úroveň. Podstatně se rozšířilo a zkvalitnilo spektrum zahraničních vystavovatelů, a to jak ze strany renomovaných světových výrobců, tak i co se týče firem ze zemí střední a východní Evropy. Poprvé v historii se na MSV představily národní svazy zastřešující elektrotechnický průmysl v Bulharsku, Lotyšsku, Polsku, Maďarsku, Rusku a Španělsku. Také ohlasy domácích i zahraničních návštěvníků byly velmi pozitivní a zdůrazňovaly kvalitu prezentovaných exponátů. Je jistě zajímavé, že z devíti Zlatých medailí udělených exponátům MSV 2000 spadají tři do kategorie řídicí, automatizační a regulační techniky. To vše dokazuje, že důraz na automatizaci byl správným krokem.

Předpokládám, že čtenářům nezůstalo utajeno, že v pořádání podobných „speciálů“ zaměřených na automatizaci budete pokračovat s dvouletou periodou. Je to zřejmě proto, aby se MSV orientovaný na automatizaci nekřížil s akcí, kterou v lichých letech pořádá Messe Düsseldorf (tato veletržní správa je majoritním vlastníkem BVV, a. s.) – s veletrhem Interkama, který je největším veletrhem automatizační techniky ve světě.

Interkama je naším partnerským veletrhem, a právě s jeho podporou jsme vyvinuli nový projekt Automatizace. Dvouletý cyklus, který umožňuje pravidelné střídání Interkamy a Automatizace, je samozřejmě výhodný. V lichých letech se bude konat Interkama a v sudých brněnská Automatizace, která usiluje o to, stát se její obdobou pro trhy střední a východní Evropy. Je však třeba zdůraznit, že ani v letech, kdy se Automatizace jako samostatný projekt při MSV nekoná, na měřicí, řídicí, regulační a automatizační techniku na MSV nezapomínáme. Právě naopak. V nové struktuře MSV jako portálu pro specializované oborové celky samozřejmě mají tyto obory své důležité místo.

Pokud vím, chystáte se svou činnost v oblasti automatizace koordinovat nejen s Interkamou, ale i s jinými veletržními akcemi v rámci World-F.I.M.A., mezinárodního sdružení veletrhů automatizace a měřicí techniky. Je již vše připraveno pro vstup MSV do World-F.I.M.A.? Co členství ve World-F.I.M.A. přinese, kromě koordinace termínů?

Přijetí do tohoto prestižního sdružení, které se týká samostatného projektu Automatizace, by se mělo uskutečnit na zasedání F.I.M.A. v průběhu veletrhu Interkama v září 2001. Členství v této organizaci bezesporu znamená posílení prestiže a popularizaci v celosvětovém měřítku. Věříme, že příznivě ovlivní další zkvalitnění nabídky vystavovatelů a struktury návštěvníků v automatizačních oborech, zejména co se týče zahraničí. Mezi členy tohoto sdružení nyní patří dvanáct významných světových veletrhů automatizační techniky, z nichž sedm se koná v Evropě, dva v Asii a tři v Americe. K základním cílům F.I.M.A. patří propagace nových technologií v automatizaci, zprostředkování komplexních a přesných údajů o členských veletrzích a spolupráce mezi jednotlivými organizátory. Konkrétním přínosem je například koordinace termínů, společná propagace členských veletrhů, výměna zkušeností mezi jednotlivými organizátory atd. Od členství ve F.I.M.A. si tedy slibujeme zejména podstatné zkvalitnění projektu Automatizace, což znamená lepší a kvalitnější služby pro naše klienty, vystavovatele a návštěvníky.

MSV 2001 se koná ve stejném termínu jako Interkama, a mnozí návštěvníci, ale především vystavovatelé se budou muset rozhodnout, kam pojedou: zda do Brna, nebo do Düsseldorfu?

Messe Düsseldorf je naším majoritním vlastníkem, čili je zřejmé, že shodu termínů letošních veletrhů Interkama a MSV nepovažujeme za velkou komplikaci. Návštěvníci mohou bez problémů stihnout oba veletrhy, krátký časový odstup navíc umožní určité bezprostřední srovnání nabídky. Co se týče vystavovatelů, je to otázka jejich priorit, resp. zaměření jejich obchodní politiky. Rád bych v této souvislosti připomenul, že Interkama má ohledně automatizační techniky podstatně širší záběr. Průmyslové, resp. strojírenské procesy představují pouze část její nomenklatury.

Je jasné, že automatizace se prolíná všemi obory, což samozřejmě platí i o strojírenství. Sepětí automatizace a strojírenství neustále zesiluje. Jde tedy o klíčový obor MSV. Podle informací získaných v průběhu posledních osmi ročníků MSV byla na prvním místě zájmu registrovaných odborných návštěvníků ze 42 definovaných oborů nejčastěji uváděna právě řídicí, automatizační a regulační technika. Rostoucí význam tohoto oboru a zájem o něj je důvodem, proč jsme vyprofilovali specializovaný oborový celek Elektronika, automatizace a měřicí technika, který je jedním z devíti základních stavebních kamenů nové struktury MSV.

Dostáváme se k letošnímu, 43. ročníku strojírenského veletrhu. MSV 2001 se má stát portálem devíti specializovaných celků, zaměřených na klíčové oblasti průmyslové výroby, kterými budou:

  • důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika,
  • materiály a komponenty pro strojírenství,
  • pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace,
  • plasty, gumárenství a chemie,
  • obrábění, tváření a povrchové úpravy,
  • energetika a silnoproudá elektrotechnika,
  • elektronika, automatizace a měřicí technika,
  • ekotechnika,
  • výzkum, služby, instituce.
Hlavním tématem má být energetika a silnoproudá elektrotechnika. Proč právě tato oblast a proč právě v roce 2001?

Obory energetika a silnoproudá elektrotechnika vždy patřily k důležitým součástem veletrhu. V loňském roce v nich vystavovalo 10,8 % zúčastněných firem a za hlavní oblast svého zájmu je označilo dokonce 16,8 % veletržních návštěvníků. Letošní zvýraznění oborového celku Energetika a silnoproudá elektrotechnika souvisí s novým energetickým zákonem a připravovanou proměnou českého trhu s energií. Vzhledem k aktuálnosti této problematiky očekáváme, že účast subjektů působících na trhu s energií na MSV bude ještě výraznější. Nové jevy na tomto poli nejen budou obsahem výstavních prezentací energetických firem, ale stanou se i hlavním tématem doprovodného programu odborných konferencí a seminářů. Na veletrhu se tak vytvoří jedinečná odborná platforma, která nabídne komplexní pohled na energetické hospodářství v jeho nových podmínkách. MSV 2001 se pokusí předložit konkrétní odpovědi na všechny aktuální otázky – inovační technologie pro výrobu energie s důrazem na nízkou cenu a vysokou míru ochrany životního prostředí, nové investiční příležitosti spojené s oddělením přenosu energie od výroby a s privatizací distribučních sítí, technologie pro operátora na trhu s energií a jeho regulátora atd.

Současně s MSV 2001 se bude letos konat i 1. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a logistika. Proč se tyto veletrhy konají souběžně?

Rozhodnutí umožnit ucelenou prezentaci dopravy a logistiky v sepětí s MSV vychází z přání našich zákazníků. Mezinárodní veletrh Transport a logistika navazuje na tradici Středoevropských veletrhů logistiky Intrama a Cenetra a je koncipován tak, aby dokázal nabídnout komplexní systémová řešení pro vnitřní i vnější dopravu a manipulaci. Důvodem transformace veletrhů Intrama a Cenetra v nový specializovaný veletrh je především rostoucí význam těchto oborů v kontextu celé ekonomiky. Podstatné kvalitativní změny v poslední době nastaly zejména v oblasti logistiky, která se stále více stává součástí moderního strategického řízení firem. Je také důležitým faktorem úspěchu českých podniků na cestě k větší konkurenceschopnosti. Zásadní význam podle mého názoru má spojení s MSV, který svým značným potenciálem vystavovatelů a návštěvníků z mnoha průmyslových odvětví nabízí pro vystavovatele veletrhu dopravy a logistiky tu nejlepší případnou klientelu. Vždyť právě průmyslové podniky v rostoucí míře hledají komplexní logistická řešení svých problémů. Bienální veletrh Transport a logistika se bude konat souběžně s lichými ročníky MSV, zatímco v sudých letech se jeho náplň stane integrální součástí MSV v podobě specializovaného oborového celku Transport, manipulace, skladování, logistické služby.

28. září, poslední den veletrhu, je svátek sv. Václava. Tento den je zároveň v České republice státním svátkem. Poslední den veletrhu bývá návštěvnost obvykle poněkud slabší. Nebojíte se, že účast v tento sváteční den nebude ani taková, jaká v poslední den veletrhu bývá? Nebo chystáte v souvislosti s tímto svátkem pro návštěvníky a vystavovatele nějaké překvapení?

Veletržní termíny se plánují několik let dopředu, neboť je třeba zohlednit celou řadu různých souvislostí. Celý proces je velmi komplikovaný, faktorů, které je třeba vzít v úvahu, je totiž velké množství. Jak je známo, státní svátek 28. září byl uzákoněn až v druhé polovině roku 2000. Je to sice státem vyhlášený den pracovního klidu, nicméně veletržní život se samozřejmě nezastaví. Naopak se vytvoří časový prostor právě pro ty skupiny návštěvníků, které na důkladnou prohlídku veletrhu nemají v pracovní dny čas. Pátek tedy letos bude ideálním návštěvním dnem pro drobné podnikatele, studenty a širší odbornou veřejnost. Právě pro ně připravujeme na 28. září zajímavý odborný doprovodný program. Také tento den počítáme se zvýhodněným vstupným, abychom co nejvíce usnadnili návštěvu všem, které strojírenské obory zajímají.

Děkuji za rozhovor.