Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Možnosti použití logického modulu LOGO! v průmyslových aplikacích

číslo 6/2003

Možnosti použití logického modulu LOGO! v průmyslových aplikacích

Článek ukazuje na několika příkladech možnosti použití logického modulu LOGO! pro řízení v náročném průmyslovém prostředí. Všechny popsané příklady byly realizovány a uveřejnění informací o nich je možné díky souhlasu firem, pro které byly navrženy. V závěru článku jsou shrnuty výhody a nevýhody při použití logického modulu LOGO! pro řízení průmyslových aplikací.

Obr. 1.

1. Dopravník ve firmě Kostelecké uzeniny, a. s.

Předmětem první aplikace, realizované ve firmě Kostelecké uzeniny, a. s., je zařízení pro přepravu a vyskladňování naplněných přepravek. Pro řízení a kontrolu pohonů je použit logický modul LOGO! 24 a rozšiřující modul DM8 24 s celkem dvanácti digitálními vstupy a osmi tranzistorovými výstupy (Siemens). Přehledové schéma prostorového uspořádání celého zařízení je na obr. 1.

Jako vyhodnocovací jednotka pro přístroje nouzového zastavení je použit bezpečnostní modul Preventa typu XPS-AL (Schneider Electric). Po zapnutí hlavního vypínače rozváděče jsou bezpečnostní modul, hlavní stykač a napájecí napětí 24 V DC pro LOGO! 24 i rozšiřující modul DM8 24 vypnuty. Klidové kontakty všech použitých stykačů jsou zapojeny ve startovacím obvodu bezpečnostního modulu a v případě svaření kontaktů některého ze stykačů znemožňuje rozpojený klidový kontakt nastartování bezpečnostního modulu. Po stisknutí bílého tlačítka SB1 PROVOZ sepne bezpečnostní modul, poté je sepnut hlavní stykač (současně se rozsvítí kontrolka HL3) a současně je přivedeno napětí na moduly LOGO! 24 a DM8 24. Podmínkou pro start bezpečnostního modulu je to, že žádný z přístrojů pro nouzové zastavení není aktivován. Z předchozího popisu je zřejmé, že LOGO! nezajišťuje bezpečnostní funkce, ale pouze je monitoruje.

Tab. 1. Přiřazení vstupů a výstupů logického modulu LOGO! 24 a rozšiřujícího modulu DM8 24 – aplikace 1

Ozn. Význam H L
Vstupy
I1 zpětné hlášení od pomocných kontaktů o sepnutí stykačů KM1, KM2, KM3, KM4 a KM5 stykač sepnut stykač rozepnut
I2 příprava zapnutí spouštěče motorů QF1, QF2, QF3, QF4 a QF5 jističe OK jističe vypnuty
I3 tlačítko SB2 VYPNOUT automatický režim tlačítko nestisknuto tlačítko stisknuto
I4 tlačítko SB3 ZAPNOUT automatický režim tlačítko stisknuto tlačítko nestisknuto
I5 zpětné hlášení od pomocného kontaktu o sepnutí hlavního stykače po zapnutí bezpečnostního modulu stykač sepnut stykač rozepnut
I6 informace od optického snímače BQL3 o přítomnosti přepravky přepravka není detekována přepravka je detekována
I7 – I12 rezerva    
Výstupy
Q1 stykač pohonu KM1 stykač sepnout stykač rozepnout
Q2 stykač pohonu KM2 stykač sepnout stykač rozepnout
Q3 stykač pohonu KM3 stykač sepnout stykač rozepnout
Q4 stykač pohonu KM4 stykač sepnout stykač rozepnout
Q5 stykač pohonu KM5 stykač sepnout stykač rozepnout
Q6 výstup pro houkačku houkačka houká houkačka nehouká
Q7 kontrolka HL1 PORUCHA svítí nesvítí
Q8 kontrolka HL2 ZAPNUTO svítí nesvítí

Obr. 2.

Automatický cyklus zařízení se spouští tlačítkem SB3 ZAPNOUT (vstup I4). Zapnutí automatického cyklu rozsvícením signalizuje kontrolka HL2 ZAPNUTO (výstup Q8). Automatický cyklus je možné kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka SB2 VYPNOUT (vstup I3). V tomto případě jsou programově vypnuty všechny výstupy.

Přehledové schéma řídicího programu je na obr. 2. Přiřazení vstupů a výstupů logického modulu LOGO! 24 a rozšiřujícího modulu DM8 24 je v tab. 1.

Z obr. 2 je zřejmé, že musejí být splněny dvě podmínky, aby mohly být spuštěny výstupy:

  1. Na výstupu bloku B02 (samodržné relé) musí být úroveň H (logická jednička). Tato úroveň je nastavena na výstupu tohoto bloku pouze při spuštění programu prostřednictvím bloku B01 (impulsní relé), který generuje impuls délky 1 s. Na výstupu bloku B02 se objeví úroveň L (logická nula), není-li zpětné hlášení od pomocného kontaktu o sepnutí hlavního stykače (vstup I5) nebo nejsou-li zapnuty spouštěče motorů (vstup I2).

  2. Na výstupu bloku B05 (samodržné relé) musí být úroveň H. Tato úroveň je nastavena na výstupu tohoto bloku při stisku tlačítka SB3 ZAPNOUT (vstup I4). Na výstupu bloku B04 se objeví úroveň L, je-li stisknuto tlačítko SB2 VYPNOUT (vstup I3).

Obr. 3.

Při splnění těchto dvou podmínek je nastaven výstup Q8 (kontrolka HL2 ZAPNUTO), na dobu 1 s je spuštěn výstup Q6 (houkačka) prostřednictvím bloků B07 (impulsní relé) a B19 (NAND – negovaný logický součin) a po 5 s (blok B06 – zpožděné zapnutí) je vše připraveno k vlastnímu spuštění výstupů Q1 až Q5 (na výstupu bloku B06 je nastavena úroveň H).

Není-li signalizováno zaplnění linky optickým snímačem BQL1 (vstup I6), jsou spuštěny výstupy Q1 až Q5 (bloky B12 a B16). Zapnutí stykačů těchto pohonů je kontrolováno pomocí zpětného hlášení od pomocných kontaktů těchto stykačů (bloky B13, B14 a B15). Nedojde-li k sepnutí stykačů ve stanovené době (1 s), jsou tyto výstupy vypnuty a signalizována porucha kontrolkou HL1 PORUCHA (výstup Q7, blok B20). Je-li signalizováno zaplnění linky optickým snímačem BQL1, jsou výstupy Q1 až Q5 po 5 s (blok B09) vypnuty a znovu zapnuty 5 s po vyprázdnění linky (blok B10).

Porucha je signalizována také tehdy, není-li vybaveno zpětné hlášení od pomocného kontaktu o sepnutí hlavního stykače (vstup I5) nebo nejsou-li zapnuty spouštěče motorů (vstup I2). Tato funkce je zajištěna blokem B20.

Obr. 4.

Na obr. 3 je zachycena skutečná realizace.

2. Dopravník ve firmě Vysočina Hodice, a. s.

Druhou aplikací, realizovanou ve firmě Vysočina Hodice, a. s., je zařízení pro přepravu, vážení a vyskladňování naplněných přepravek. Pro řízení a kontrolu pohonů je použit logický modul LOGO! 24 a rozšiřující moduly DM8 24 s celkem dvaceti digitálními vstupy a šestnácti tranzistorovými výstupy. Přehledové schéma prostorového uspořádání celého zařízení je na obr. 4.

Jako vyhodnocovací jednotka pro přístroje nouzového zastavení je opět použit bezpečnostní modul Preventa XPS-AL. Zapnutí a spuštění automatického provozu je obdobné jako u aplikace 1, pouze označení vstupů a výstupů je pro větší počet dopravníků a složitější aplikaci odlišné (tab. 2). Vážení naplněné přepravky a přesun odvážené přepravky řetězovým dopravníkem a výtahem jsou zajištěny autonomními řídicími systémy uvedených zařízení, se kterými řídicí program v LOGO! komunikuje prostřednictvím vstupů (I11, I12) a výstupů (Q5, Q10). Přehledové schéma programu v LOGO! je složitější než u aplikace 1 – viz obr. 5. Přiřazení vstupů a výstupů logického modulu LOGO! 24 a rozšiřujících modulů DM8 24 je v tab. 2.

Tab. 2. Přiřazení vstupů a výstupů logického modulu LOGO! 24 a rozšiřujícího modulu DM8 24 – aplikace 2

Ozn. Význam H L
Vstupy
I1 zpětné hlášení od pomocného kontaktu o sepnutí hlavního stykače po zapnutí bezpečnostního modulu stykač sepnut stykač rozepnut
I2 tlačítko SB2 VYPNOUT automatický režim tlačítko nestisknuto tlačítko stisknuto
I3 tlačítko SB3 ZAPNOUT automatický režim tlačítko stisknuto tlačítko nestisknuto
I4 informace od optického snímače BQL1 o přítomnosti přepravky přepravka není detekována přepravka je detekována
I5 informace od optického snímače BQL2 o přítomnosti přepravky přepravka není detekována přepravka je detekována
I6 informace od optického snímače BQL3 o přítomnosti přepravky přepravka není detekována přepravka je detekována
I7 informace od optického snímače BQL4 o přítomnosti přepravky přepravka není detekována přepravka je detekována
I8 informace od optického snímače BQL5 o přítomnosti přepravky přepravka není detekována přepravka je detekována
I9 tlačítko SB4 ZASTAVIT PŘESUN tlačítko nestisknuto tlačítko stisknuto
I10 tlačítko SB5 SPUSTIT PŘESUN tlačítko stisknuto tlačítko nestisknuto
I11 informace od váhy o odvážení odváženo neodváženo
I12 informace od výtahu a řetězového dopravníku (volno) volný výtah není volný výtah
I13 zpětné hlášení od pomocných kontaktů o sepnutí stykačů KM5, KM6, KM7 a KM8 stykače sepnuty stykače rozepnuty
I14 zpětné hlášení od pomocného kontaktu o sepnutí stykače KM1 stykač sepnut stykač rozepnut
I15 zpětné hlášení od pomocných kontaktů o sepnutí stykačů KM2 a KM3 stykače sepnuty stykače rozepnuty
I16 zpětné hlášení od pomocného kontaktu o sepnutí stykače KM4 stykač sepnut stykač rozepnut
I17 příprava zapnutí spouštěčů motorů QF1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6, QF7 a QF8 jističe OK jističe vypnuty
I18 – I20 rezerva    
Výstupy
Q1 stykač pohonu KM1 stykač sepnout stykač rozepnout
Q2 stykač pohonu KM2 stykač sepnout stykač rozepnout
Q3 stykač pohonu KM3 stykač sepnout stykač rozepnout
Q4 stykač pohonu KM4 stykač sepnout stykač rozepnout
Q5 informace pro výtah (zapnout výtah a řetězový dopravník) stykač sepnout stykač rozepnout
Q6 stykač pohonu KM5 stykač sepnout stykač rozepnout
Q7 stykač pohonu KM6 stykač sepnout stykač rozepnout
Q8 stykač pohonu KM7 stykač sepnout stykač rozepnout
Q9 stykač pohonu KM8 stykač sepnout stykač rozepnout
Q10 informace pro váhu (je připravena naplněná přepravka k vážení) je povoleno vážení není povoleno vážení
Q11 kontrolka HL1 PORUCHA svítí nesvítí
Q12 kontrolka HL2 PŘÍPRAVA POVOLENA svítí nesvítí
Q13 kontrolka HL3 PŘÍPRAVA ZAKÁZÁNA svítí nesvítí
Q14 výstup pro houkačku houkačka houká houkačka nehouká
Q15 kontrolka HL5 ZAPNUTO svítí nesvítí
Q16 rezerva    

Obr. 5.

Aby mohly být spuštěny výstupy, musí být splněny dvě podmínky:

  1. Na výstupu bloku B02 (samodržné relé) musí být úroveň H. Tato úroveň je nastavena na výstupu tohoto bloku pouze při spuštění programu prostřednictvím bloku B31 (impulsní relé), který generuje impuls délky 1 s. Na výstupu bloku B02 se objeví úroveň L, není-li vybaveno zpětné hlášení od pomocného kontaktu o sepnutí hlavního stykače (vstup I1) nebo nejsou-li zapnuty spouštěče motorů (vstup I17).

  2. Na výstupu bloku B04 (samodržné relé) musí být úroveň H. Tato úroveň je nastavena na výstupu tohoto bloku při stisku tlačítka SB3 ZAPNOUT (vstup I4), na výstupu bloku B04 se objeví úroveň L, je-li stisknuto tlačítko SB2 VYPNOUT (vstup I3).

Při splnění předchozích dvou podmínek je aktivován výstup Q15 (kontrolka HL5 ZAPNUTO), na dobu 1 s je spuštěn výstup Q14 (houkačka) prostřednictvím bloku B06 (impulsní relé) a po 5 s (blok B05 – zpožděné zapnutí) je vše připraveno ke spuštění výstupu Q1 (na výstupu bloku B03 je nastavena úroveň L).

Výstup Q1 (dopravník č.1) je spuštěn:

  1. Je-li přepravka umístěna na začátek dopravníku (signalizace optickým snímačem BQL1 – vstup I4), není-li tento dopravník již zaplněn (signalizace optickým snímačem BQL2 – vstup I5) a není-li současně spuštěno vyklízení tohoto dopravníku. V tomto případě je dopravník spuštěn po dobu detekce přepravky optickým snímačem BQL1 a vypnut se zpožděním 0,5 s (zajištěno blokem B13 a B54) nebo při detekci přepravky optickým snímačem BQL2 (zajištěno blokem B54, OR – logický součet). Ovládání dopravníku je zajištěno také bloky B14 (NOR – negovaný logický součet), B12 (samodržné relé) a B08 (NOR – negovaný logický součet).

  2. Je-li stisknuto tlačítko SB5 SPUSTIT PŘESUN (vstup I10), za předpokladu, že není zaplněna celá linka (signalizace optickým snímačem BQL5 – vstup I8). V tomto případě je dopravník spuštěn, dokud nedojde ke stisku tlačítka SB4 ZASTAVIT PŘESUN (vstup I9) nebo není detekována přepravka optickým snímačem BQL3 (vstup I6). Ovládání dopravníku je v tomto případě zajištěno bloky B16 (OR – logický součet), B30 (AND – logický součin) a B17 (samodržné relé). Vyklízení dopravníku je signalizováno kontrolkou HL3 PŘÍPRAVA ZAKÁZÁNA (výstup Q13). V opačném případě je kontrolkou HL2 PŘÍPRAVA POVOLENA (výstup Q12) signalizována možnost zaplňování dopravníku.

Po vlastním spuštění výstupu Q1 je pomocí zpětného hlášení od pomocného kontaktu stykače provedena kontrola, že skutečně nastalo sepnutí stykače. Hlášení je zajištěno bloky B10 (samodržné relé) a B09 (zpožděné zapnutí). Nedojde-li k sepnutí stykače ve stanoveném čase, je tento výstup vypnut a signalizována porucha kontrolkou HL1 PORUCHA (výstup Q11, blok B48).

Jsou-li splněny první dvě podmínky pro spuštění výstupů a není-li signalizováno zaplnění linky optickým snímačem BQL5 (vstup I8), jsou spuštěny výstupy Q2 a Q3 (blok B32), výstup Q4 (blok B33) a výstupy Q5 až Q9 (bloky B21 a B22). Zapnutí stykačů těchto pohonů je opět kontrolováno pomocí zpětného hlášení od pomocných kontaktů těchto stykačů (bloky B23, B24 a B25 pro výstupy Q5 až Q9, bloky B34, B36 a B38 pro výstupy Q2 až Q3 a bloky B35, B37 a B39 pro výstup Q4). Nesepnou-li stykače, jsou vypnuty tyto výstupy a signalizována porucha kontrolkou HL1 PORUCHA (výstup Q11, bloky B49 a B48). Je-li signalizováno zaplnění linky optickým snímačem BQL5, jsou výstupy Q2 až Q9 po 5 s (blok B27) vypnuty a opětovně zapnuty 15 s po vyprázdnění linky (blok B28).

Je-li detekována přepravka optickým snímačem BQL4 (vstup I7), je vypnut výstup Q4 (zajištěno bloky B50, B40, B41 a B42) a současně je generován signál pro váhu (nastaven výstup Q10 – blok B11), dokud je přepravka detekována optickým snímačem BQL4. Po odvážení je vydán signál o odvážení (vstup I11), a je-li volný řetězový dopravník a výtah (vstup I12), je opětovně spuštěn výstup Q4 (zajištěno bloky B47, B41, B42 a B43). Je-li při vážení detekována přepravka optickým snímačem BQL3 (vstup I6), jsou vypnuty výstupy Q2 a Q3 (zajištěno blokem B45). Výstupy Q2 a Q3 jsou opět zapnuty, když odvážená přepravka není detekována optickým snímačem BQL4 (zajištěno bloky B15, B44 a B45).

Porucha je signalizována, není-li vybaveno zpětné hlášení od pomocného kontaktu o sepnutí hlavního stykače (vstup I1) nebo nejsou-li zapnuty spouštěče motorů (vstup I17). Tato funkce je zajištěna blokem B48.

3. Příčný pás a klapka odhlinění ve firmě Lomy Mořina

Jako třetí aplikaci, realizovanou ve firmě Lomy Mořina, jsem vybral zařízení příčného pásu a klapky odhlinění. Pro řízení a kontrolu pohonů byl použit logický modul SIPLUS 24RCL s dvanácti digitálními vstupy a osmi reléovými výstupy. Zjednodušené přehledové schéma prostorového uspořádání celého zařízení je na obr. 6.

Obr. 6.

Jako vyhodnocovací jednotka pro přístroje nouzového zastavení je použit bezpečnostní modul Preventa typu XPS-AL. Po zapnutí hlavního vypínače rozváděče svítí modrá kontrolka HL1 NOUZOVÉ ZASTAVENÍ (výstup Q5), bezpečnostní modul je vypnutý a je odpojeno napájecí napětí 24 V DC pro výstupy, na které jsou připojeny stykače KM1, KM2 a KM3. Klidové kontakty všech použitých stykačů jsou zapojeny ve startovacím obvodu bezpečnostního modulu a v případě svaření kontaktů některého ze stykačů znemožňuje rozpojený klidový kontakt, stejně jako v předchozích příkladech aplikací, nastartování bezpečnostního modulu. Po stisknutí modrého tlačítka SB1 RESET sepne bezpečnostní modul a je přivedeno napájecí napětí na výstupy logické jednotky pro spínání stykačů KM1, KM2 a KM3. Podmínkou pro start bezpečnostního modulu je, že žádný z přístrojů pro nouzové zastavení (hřibová tlačítka, lankový vypínač) není aktivován. Logický modul SIPLUS 24RCL ani zde nezajišťuje bezpečnostní funkce, ale pouze je monitoruje.

Pro řízení a kontrolu pohonů M1 a M2 je použita logická jednotka SIPLUS 24RCL. Na vstup I1 je připojeno napětí, spínané bezpečnostním modulem pro nouzové zastavení. Chybí-li napětí na vstupu I1, je signalizováno nouzové zastavení (HL1) a všechny výstupy jsou programově vypnuty. Na vstup I2 je přivedeno napětí přes pomocný kontakt jističe s ochranou QF1. Chybí-li napětí na I2, je signalizována porucha (HL2 – výstup Q6) a výstup pro stykač KM1 je programově vypnut. Sepnutí stykače KM1 je kontrolováno zpětným hlášením na vstupu I3. Nesepne-li stykač po aktivování výstupu Q1 v nastaveném čase, je signalizována porucha a výstup je programově vypnut. Na vstup I4 jsou přivedeny napěťové impulsy s pravidelnou střídou od indukčního snímače SR1, který hlídá otáčení válce pásu (přetržení pásu). Pokud se napěťová úroveň vstupu I4 v nastaveném čase nezmění, je signalizována porucha a stykač KM1 je programově vypnut. Na vstup I5 je přivedeno napětí přes pomocný kontakt jističe (pro topení klapky) a pomocný kontakt jističe s ochranou QF2 (pro motor klapky). Chybí-li napětí na vstupu, je signalizována porucha a výstupy pro stykače KM2 a KM3 jsou programově vypnuty.

Automatický cyklus zařízení se spouští tlačítkem SB3 SPUSTIT (vstup I11) za předpokladu, že klapka je v poloze zastaveno (signalizováno trvalým svitem kontrolky HL3 ZASTAVOVÁNÍ – výstup Q7). Po stisknutí tlačítka SB3 SPUSTIT zhasne kontrolka HL3 a začne přerušovaně svítit kontrolka HL4 SPOUŠTĚNÍ (výstup Q8). Je sepnut stykač KM3 (otevírat) a stykač KM1 (pás). Po sepnutí vypínače polohy SQ3 (otevřeno – vstup I8) přejde kontrolka HL4 do plného svitu a stykač KM3 je programově vypnut. Po stisknutí tlačítka SB2 ZASTAVIT (vstup I10) sepne stykač KM2 (zavírat), zhasne kontrolka HL4 a začne přerušovaně svítit kontrolka HL3. Po sepnutí vypínače polohy SQ4 (zavřeno – vstup I6) přejde kontrolka HL3 do trvalého svitu, stykače KM1 a KM2 jsou programově vypnuty a zařízení je připraveno k zahájení nového cyklu.

Rozepne-li během spouštění vypínač momentu SQ1 (vstup I9), je vypnut stykač KM3 i stykač KM1, je signalizována porucha kontrolkou HL2 a kontrolky HL3 a HL4 trvale svítí. Nový start zařízení je možný až po uvedení do výchozího stavu, tj. po stisknutí tlačítka SB2 ZASTAVIT, kdy sepne stykač KM2, začne přerušovaně svítit kontrolka HL3 a po sepnutí vypínače polohy SQ4 přejde do trvalého svitu. V případě, že při zastavování klapky rozepne vypínač momentu SQ2 (vstup I7), je stykač KM2 programově vypnut, je signalizována porucha a trvale svítí HL3 a HL4. V tomto případě je nutné přivolat pracovníka údržby, aby zjistil a odstranil příčinu přetěžování pohonného mechanismu klapky.

Tlačítko SB4 PŘERUŠIT (vstup I12) je určeno výhradně pro servisní účely, např. seřizování klapky. Je-li stisknuto během otevírání nebo zavírání klapky, je programově vypnut stykač KM3 nebo KM2. Stykač KM1 není tlačítkem SB4 ovlivňován. Pás je možné spustit jen zahájením automatického cyklu z výchozí polohy (zastaveno), z čehož vyplývá, že pokud je během automatického cyklu aktivována funkce nouzového zastavení, je nutné (po zapnutí bezpečnostního modulu tlačítkem RESET) uvést zařízení do výchozího stavu.

Obr. 7.

Přiřazení vstupů a výstupů logického modulu SIPLUS 24RCL je v tab. 3. Pro představu uvedu na obr. 7 přehledové schéma programu v logické jednotce SIPLUS 24RCL, ale s ohledem na značnou složitost zde nebudu uvádět podrobnosti. V případě zájmu o detaily aplikace je možné mě kontaktovat na e-mailové adrese, která je uvedena v závěru příspěvku. Fotografie vlastní realizace je na obr. 8.

Tab. 3. Přiřazení vstupů a výstupů logického modulu SIPLUS 24 RCL – aplikace 3

Ozn. Význam H L
Vstupy
I1 nouzové zastavení není nouzové zastavení je nouzové zastavení
I2 příprava zapnutí pohonu pásu jistič OK jistič vypnut
I3 zpětné hlášení od stykače pásu stykač sepnut stykač rozepnut
I4 impulsy od hlídače otáčení střídá se H, L, H…  
I5 příprava zapnutí pohonu a topení klapky jističe OK jističe vypnuty
I6 vypínač polohy SQ4 je dosaženo polohy zavřeno není dosaženo polohy zavřeno
I7 vypínač momentu SQ2 moment nebyl překročen moment byl překročen (při zavírání)
I8 vypínač polohy SQ3 je dosaženo polohy otevřeno není dosaženo polohy otevřeno
I9 vypínač momentu SQ1 moment nebyl překročen moment byl překročen (při otevírání)
I10 tlačítko SB2 ZASTAVIT tlačítko stisknuto tlačítko nestisknuto
I11 tlačítko SB3 SPUSTIT tlačítko stisknuto tlačítko nestisknuto
I12 tlačítko SB4 PŘERUŠIT tlačítko stisknuto tlačítko nestisknuto
Výstupy
Q1 stykač pásu KM1 stykač sepnout stykač rozepnout
Q2 stykač klapky KM2 ZAVÍRAT stykač sepnout stykač rozepnout
Q3 stykač klapky KM3 OTEVÍRAT stykač sepnout stykač rozepnout
Q4 rezerva    
Q5 kontrolka HL1 NOUZOVÉ ZASTAVENÍ svítí nesvítí
Q6 kontrolka HL2 PORUCHA svítí nesvítí
Q7 kontrolka HL3 ZASTAVOVÁNÍ svítí nesvítí
Q8 kontrolka HL4 SPOUŠTĚNÍ svítí nesvítí

4. Závěr

Zatímco v prvním příkladu je uvedena typická aplikace, umožňující využití všech výhod logického modulu LOGO! bez jakýchkoliv omezení, druhý a třetí příklad reprezentují na první pohled velmi jednoduše vypadající aplikace, u nichž je však poměrně náročné navržení vlastního řídicího programu.

Obr. 8.

U aplikací ve druhém a třetím příkladu byl sice na logickém modulu LOGO! k dispozici dostatečný počet vstupů a výstupů, konečné řešení však bylo omezeno počtem programových bloků logických funkcí potřebných pro sestavení řídicího programu. Na tuto skutečnost je nutné dávat pozor již při počátečním návrhu přístrojové sestavy, jinak mohou při vlastní realizaci a oživování vznikat problémy, např. při potřebě zakomponovat další funkce, se kterými se při počátečním návrhu nepočítalo. Vznikne-li taková situace a systém je navržen „na doraz“, je nutné některé funkce drasticky minimalizovat. Jistě není vhodné navrhovat zbytečně předimenzované systémy, ale s určitou rezervou se pracovat musí.

Nespornými přednostmi logického modulu LOGO! jsou především nízká cena vlastního přístroje a rozšiřujících modulů ve srovnání s klasickými programovatelnými automaty (např. SIMATIC), relativně jednoduchý způsob návrhu řídicího programu a velmi efektivní možnost simulace chodu programu. Při porovnání logických modulů, které jsou opatřeny polovodičovými výstupy, s přístroji, které mají výstupy reléové, je zřejmý výrazný rozdíl zejména ve vztahu k bezpečnostní funkci nouzového zastavení. U logických modulů LOGO! s reléovými výstupy lze, díky nezávislému napájení výstupů a vlastního přístroje, signalizovat aktivaci nouzového zastavení, což u logických modulů LOGO! s polovodičovými výstupy není možné, protože napájení výstupů je interně odvozeno z napájení celého přístroje. Přístroje s polovodičovými výstupy je sice možné doplnit relé s nezávislým napájením, konečná cena celého zařízení se ovšem zvyšuje. V případech, kdy četnost spínání na výstupech logického modulu není příliš vysoká, je proto vhodné upřednostnit použití přístrojů s reléovými výstupy.

Na základě svých několikaletých zkušeností s používáním logických modulů LOGO! v praxi mohu potvrdit vysokou provozní spolehlivost jak základních přístrojů, tak rozšiřujících modulů, a jejich využití v úlohách malé průmyslové automatizace proto mohu jenom doporučit.

Ing. Martin Hlinovský,
katedra řídicí techniky Praha ČVUT, FEL
(hlinovsm@fel.cvut.cz)

Inzerce zpět