Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Možnost účasti v programu Impact Connected Car

Evropská platforma pro spolupráci klastrů (ECCP) představuje informační hub, který spravuje široké spektrum údajů týkajících se různých evropských programů a iniciativ. Jednou z těchto iniciativ je Innosup, která se soustřeďuje na podporu inovací v malých a středních firmách působících ve vybraných nově vznikajících oborech. Projekt Impact Connected Car (Impacting on the Emerging Connected Car Value Chains), podporovaný touto iniciativou (jako součást programu Horizont 2020), je otevřený nejen velkým korporacím, ale také středním a malým podnikům a výzkumným institucím. Projekt byl zahájen v dubnu letošního roku, v současné době má sedmnáct účastníků (mj. také z České republiky) a je možné se k němu ještě nyní připojit. Projekt bude ukončen v září 2019.

Cílem programu Impact Connected Car je vytvoření řetězce výzkumných institucí, korporací i malých podniků v komunitě Connec­ted Car Open Space. Jde o subjekty zaměřující se jak na samotné automobily, tak na související infrastrukturu, zařízení a silniční komunikace. 

Kdo se již projektu Connected Car účastní

V současnosti je do projektu zapojeno sedmnáct partnerů z různých zemí EU. Jsou mezi nimi jak start-upové firmy, tak i velké akciové společnosti, dále mezinárodní a interdisciplinární klastry komunikující prostřednictvím komunity Connected Car Open Space, kterou pro tento účel vytvořily, stejně jako zástupci regionálních autorit a inovačních center. 

Jaký je cíl projektu Connected Car

Základním cílem je vytvoření skupiny již zmíněných institucí, která bude čítat na 4 000 členů. Snahou je rovněž zainteresovat na 70 subjektů zabývajících se inovacemi (dis­ruptorů) – čtyři partnery na základě případových studií, šest laureátů ocenění „super star“ a 60 malých a středních podniků, které budou moci využívat grantovou podporu spojenou s projektem. Rovněž je záměrem alokovat pro financování projektu dodatečných 2,4 milionu eur z veřejných a soukromých fondů.

V současnosti jsou do projektu zapojeny mj. tyto subjekty:

  • Ferrovial a PSA Group jako představitelé průmyslových podniků,
  • FundingBox (platforma pro start-upy a malé a střední podniky na podporu získávání prostředků z veřejných fondů), ISDI (ekonomická univerzita specializující se na „digitální vzdělávání“ se sídlem v Madridu a Mexico City) nebo iniciativa Mobile World Capital Barcelona coby zástupci poskytovatelů oborových služeb,
  • FIA (Mezinárodní automobilová federace) a FIWARE (komunita v EU zaměřená na vývoj platforem pro tvorbu internetových aplikací), zaštiťující projekt ze strany automobilového a informačního a telekomunikačního průmyslu.

Veřejnost má rovněž přístup k relevantním záznamům a informacím vycházejícím ze Smart Specialisation Platform (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/) – subjektu ovlivňujícího související politická rozhodnutí a poskytujícího regionům EU podporu při navrhování svých strategií pro vlastní specializaci.

Projekt si již může připsat na konto mj. tyto případové studie:

  • Botcar – platforma pro analýzu událostí v dopravě (jakékoliv události typu dopravní nehoda, průjezd blízkého vozidla, poloha čerpací stanice, prudké brzdění, plánování trasy apod.) na základě geografické polohy uživatele, resp. vozidla. Platforma umožňuje přeměnit běžná vozidla v inteligentní navzájem komunikující agenty.
  • HEVO – Hybrid & Electric Vehicle Optimization, je start-up se sídlem v New Yorku, jehož vizí je vývoj celosvětového standardu pro bezdrátové dobíjení baterií automobilů. Konkrétním produktem společnosti je bezdrátová dobíjecí stanice a související mobilní aplikace spolu s telematickou platformou pro vyhledání parkovišť k dobíjení vozů (HEVO Power Network). Více informací na www.hevopower.com.
  • Spiri – dánská start-upová společnost vyvíjející operační systém a technologii konektivity pro automobily se zaměřením na sdílení vozů a koncept spolujízdy. Jedním z vyvíjených produktů společnosti je rovněž ultralehký elektromobil.

Podporu pro rozšíření komunity zainteresovaných subjektů poskytuje patnáct partnerů (Mapfre, Valeo, Bosch, ITS Spain, Faraday a další). 

Otevřené výzvy a finanční podpora

Pro společnosti se statusem malého a středního podniku, resp. start-upové společnosti, je vyčleněna podpora ve výši 2,1 milionu eur a dále až 60 tisíc eur pro příjemce grantů a dalších až 50 tisíc eur pro laureá­ty ocenění. 

Je projekt vhodný pro vás?

Podmínkou pro zapojení do projektu Impact Connected Car je status společnosti coby malého a středního podniku se sídlem v Evropě nebo v jedné ze zemí účastnících se výzvy Horizont 2020. Dalším požadavkem je úroveň technické vyspělosti dosahující stupně TRL7 až TRL9 a současně splnění podmínek výzvy #ICCar. Rovněž je předpokládáno absolvování akceleračního nebo koučinkového programu v oboru obchod, technika nebo podnikání a financování. 

Kde hledat více informací

Další informace jsou přístupné na těchto webových stránkách: http://impactconnectedcar.fundingbox.com/ a také na adrese https://www.clustercollaboration.eu/eu-initiatives/innosup-initiative/cycle nebo také na http://cordis.europa.eu/project/rcn/209162_en.html. Je možné využít přímý kontakt david.seoane@fundingbox.com(David Seonae).

(JH) 

Obr. 1. Vývoj produkce aut (zdroj: OICA, PwC Autofacts)

 

Užitečné internetové odkazy

Impact Connected Car (portál): https://www.clustercollaboration.eu/eu-initiatives/innosup-initiative/connected-car

Impact Connected Car: Mobilize your connected car startup to make an impact (leták): https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/eu_initiatives/impact_connectedcar_onepager_fundingbox_en.pdf

Das vernetzte Auto (článek): http://computerwoche.pageflow.io/connected-car#12873

About us: FIWARE Community (informační webová stránka): https://www.fiware.org/about-us/

Federation Internationale de l´Automobile (webové stránky federace): http://www.fia.com/

Today your transformation begins (reklamní spot univerzity ISDI): http://www.isdi.education/en#slide0