Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Metoda FDT schválena jako standard ANSI/ISA

Organizace FDT Group a ISA (Internati­onal Society of Automation) společně ozná­mily, že institut USA pro standardizaci ANSI oficiálně zařadil metodu FDT (Field Device Tool), již dříve mezinárodně přijatou jako IEC 62453 a v USA schválenou příslušným výbo­rem ISA103 (ISA103 Field Device Tools In­terface Comitee), mezi schválené standardy ANSI/ISA platné v USA. Tento úspěch vý­boru ISA103, činného od roku 2006, je po­tvrzením celosvětového významu, který má metoda FDT pro veškerý průmysl tím, že umožňuje začlenit do univerzálního prostředí pro správu životního cyklu automatizačního systému softwarové nástroje spjaté s různý­mi provozními sběrnicemi i libovolnými za­řízeními nebo podsystémy.
 
Metoda FDT podporuje většinu provoz­ních sběrnice používaných při řízení spoji­tých i nespojitých technologických procesů v průmyslu. Výsledkem je, že uživatelé nyní mohou bez omezení volit nejlepší mezi pro­dukty kompatibilními s FDT a jejich tech­nici mohou spravovat inteligentní přístroje v závodě ve výkonném grafickém prostředí s použitím nástrojů usnadňujících konfigu­rování, diagnostiku a údržbu komponent au­tomatizačního systému. Výbor ISA103 bude dále pokračovat v aktualizaci norem ANSI/ISA v souladu s pokračujícím vývojem me­tody FDT a normy IEC 62453 (zavádění ver­ze FDT 2.0, doplnění dalších komunikačních protokolů atd.).
[ARC wire, 24. června 2011.]

(sk)