Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Metoda FDT rozšířena o protokol CANopen

Organizace FDT Group vydala jako de­vátý v řadě dodatků ke svému standardu metody pro správu provozních přístrojů FDT (Field Device Tool) reflektujících jed­notlivé komunikační protokoly dodatek pro CANopen (protokol vyšších vrstev sběrni­ce CAN). Dodatek je uveřejněn na webové stránce organizace FDT Group, odkud ho lze také stáhnout (http://www.fdtgroup.org).
 
Komunikační sítě s protokolem CANopen se používají v mnoha nejrůznějších oblas­tech, např. v řídicích systémech strojů, lékař­ských přístrojích, terénních a drážních vozi­dlech a námořních elektronických zařízeních, při řízení technických zařízení budov, v ener­getice atd. Dodatek, který umožňuje použít zde všude metodu FDT, obsahuje vedle vlastní specifikace schémata v jazyce XML a příkla­dy potřebné k realizaci modulů DTM (Device Type Manager) pro zařízení s rozhraním CANopen. Specifikace v dodatku určuje způsob, jak v modulech typu DTM použít služby vklá­dání a vyjímání struktur SDO (Service Data Object), služby správy sítě (Network Mana­gement) a nouzové zprávy iniciované zaříze­ním, které obsahuje systém CANopen. Vedle služeb prováděných on-line je v dodatku po­drobně popsán postup při konfigurování sítí CANopen v režimu off-line včetně postupů umožňujících začlenit vstupní a výstupní sig­nály hluboko do vnitřních vrstev vývojových nástrojů založených na metodě FDT. Použitel­nost dodatku byla ověřena realizací vybraných prototypových modulů typu DTM. K certifika­ci modulů DTM pro prostředí CANopen slou­ží tradiční nástroj dtmINSPECTOR.
 
Různé členské firmy organizace FDT Group již s použitím uvedeného dodatku specifikace FDT pro sítě CANopen vyvíjejí některé produkty.
[ARCwire, 2. prosince 2009.]

(sk)