Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Metoda EPC v praxi: 2,4 miliardy korun úspor za 20 let

Celých 40 % veškeré vyrobené energie spotřebují budovy. V době, kdy neustále rostou ceny paliv a energií, snižování jejich energetické náročnosti stále nabývá na významu. Řešení nabízí metoda Energy Performance Contracting (EPC). Za dvacet let bylo s použitím metody EPC revitalizováno více než 800 budov. Díky tomu se povedlo ušetřit 2,4 miliardy korun. Tyto výsledky a mnoho dalších informací poskytuje analýza, kterou zpracovala společnost Siemens ve spolupráci se členy Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

 
V loňském roce uběhlo dvacet let od doby, kdy začala být metoda EPC v České republice využívána. Za tuto dobu bylo uskutečněno více než 170 projektů v celkové hodnotě 3 miliardy korun. Snižování energetické náročnosti ale neznamená jen finanční úspory pro provozovatele objektů, nese s sebou také větší ohleduplnost k životnímu prostředí a důraz na trvale udržitelný rozvoj. Jen v České republice uvedená metoda každý rok generuje úsporu ve výši až 21 tisíc tun CO2.
 
„Zákazník do projektu nemusí investovat ani korunu, postačuje zpravidla dobrá vůle a nějaký čas pro přípravu. Přesto zůstává velké množství budov ne zcela energeticky efektivních. Jejich majitelé tak v součtu přicházejí ročně o desítky až stovky milionů korun,“ vysvětluje Radim Kohoutek, ředitel obchodního úseku energetických služeb společnosti Siemens. Nabízí se zde tedy stále velký prostor pro zavádění energeticky úsporných opatření, která jsou ekonomicky návratná, šetří neobnovitelné zdroje energie a snižují emise skleníkových plynů.
 
Metodu EPC plně podporuje i česká legislativa, která ji na základě evropské směrnice 2012/27/EU zakotvila i v českém právním řádu. Její právní úprava byla včleněna do novely zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která nyní prochází schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně.
 
Analýza metody EPC, kterou zpracovala společnost Siemens, shrnuje dvacetiletý vývoj této metody na českém trhu. Autorům se podařilo vysvětlit makro- a mikroekonomické faktory, které využití rekonstrukcí prostřednictvím EPC ovlivňovaly a ovlivňují. Navíc díky rozhovorům s jednotlivými poskytovateli v České republice dokázali vytvořit takřka kompletní databázi všech projektů, které byly na našem území dosud realizovány.
 
 
 

Rozdělení zákazníků z hlediska vlastnictví objektu

Jedním ze základních rozdělení objektů pro využití metody EPC je rozdělení z hlediska majitele objektu, resp. jeho zřizovatele nebo vlastníka:
  • stát (budovy státních organizací, podniky s podílem státu atd.),
  • ministerstva (budovy ministerstev, soudy, fakultní nemocnice, vysoké školy atd.),
  • kraj (budovy ve vlastnictví krajů – školy, zdravotnická zařízení, kulturní domy, lázně, zimní stadiony, bazény, administrativní budovy atd.),
  • města (budovy ve vlastnictví měst – školy, zdravotnická zařízení, kulturní domy, lázně, zimní stadiony, bazény, administrativní budovy atd.),
  • soukromý sektor (objekty v soukromém vlastnictví – výrobní závody, hotely, lázně atd.).
 
Zařízení stejného typu může být zřízeno a vlastněno pokaždé někým jiným. Typickým příkladem jsou zdravotnická zařízení nebo školy. Jejich zřizovatelem může být ministerstvo zdravotnictví, kraj nebo město, ale i soukromá společnost.
 
Na obr. 2 je vidět, jaký podíl na investicích mají jednotliví zřizovatelé či vlastníci objektů. Ale z porovnání počtů projektů se zaručenou úsporou je zřejmé, že kraje zatím realizovaly pouze něco kolem dvaceti projektů, zatímco města téměř sedmdesát projektů.
 
Z toho vyplývá, že projekty realizované kraji jsou z investičního hlediska mnohem větší. Zatím největší projekt se zaručenou úsporou realizoval Moravskoslezský kraj. Jde o soubor třinácti objektů, kde bude pomocí investice téměř 130 milionů korun dosaženo garantované úspory ve výši 23 milionů korun za rok.
 

Co je EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Základní princip metody EPC je v tom, že náklady na úsporná opatření jsou spláceny z dosažených úspor. Dodavatel – poskytovatel energetických služeb – na sebe přitom bere většinu finančních i technických rizik. Úsporná opatření financuje sám nebo s přispěním třetí strany.
 
Průběžné dosahování úspor energie a provozních nákladů je garantováno ustanovením ve smlouvě; smluvně je upravena i situace, kdy úspor není dosaženo. Metoda EPC je obecně vhodná pro objekty, kde lze výrazně snížit spotřebu energie a kde je nutná rozsáhlá rekonstrukce.
 
U organizací financovaných ze státního rozpočtu je nutné projekt zaregistrovat prostřednictvím odborného ministerstva v registru investičních akcí na ministerstvu financí bez nároku na investice ze státního rozpočtu. U organizací financovaných z rozpočtu krajů, měst a obcí je nutné schválit záměr projektu zastupitelstvem kraje, města či obce a po výběru poskytovatele energetických služeb je nutné schválit také návrh smlouvy vítězného uchazeče. Nejsnazší je dojednání smluvního vztahu u soukromých zákazníků, na něž se nevztahují rozpočtová a další legislativní pravidla jako na veřejné organizace (výjimkou jsou soukromé neziskové organizace).
 
Vzorová smlouva (primárně určená pro organizace financované státem, ale použitelná i pro jiné subjekty) a další související dokumenty lze najít na stránkách ministerstva průmyslu: www.mpo.cz/dokument105425.html.
(ed)
 
Obr. 1. Regionální rozložení investic do projektů EPC v letech 1994 až 2014

Obr. 2. Rozdělení zákazníků z hlediska vlastnictví objektu (blíže viz text v rámečku)