Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Městská dopravní řídicí ústředna – mozek řízení městského provozu

S rozvojem a stále rostoucí intenzitou do­pravy vzniká potřeba vybavit města vhodný­mi inteligentními systémy pro dohled a její řízení. Monitorování a efektivní řešení do­pravní problematiky města umožňuje např. městská dopravní řídicí ústředna TM-Cent, dodávaná společností AŽD Praha.
 
Tato dopravní ústředna nabízí služby mo­nitorování, dohledu a adaptivního řízení, kte­ré splňují požadavky malých, středních i roz­sáhlých městských aglomerací. Jejím základ­ním principem je komplexní dohled a řízení světelného signalizačního zařízení (SSZ) všech křižovatek pro zajištění plynulosti do­pravy. Nedílnou součástí je i zajištění pre­ference vozidel městské hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému.
 
V souladu se současnými trendy ve vý­voji systémů pro řízení dopravy je dopravní ústředna navržena tak, aby na ni bylo snad­né připojit řadiče s komunikačními protoko­ly OCIT, AŽD nebo CROSS. Je-li třeba pou­žít komunikační protokol jiného výrobce, lze tomu ústřednu přizpůsobit.
 
Pomocí integrace dalších monitorova­cích a detekčních zařízení (např. kamero­vých a parkovacích systémů, detektorů dopravy, dynamického vážení atd.) dokáže doprav­ní ústředna strategicky řídit městský provoz. Současně může poskytovat řidičům dopravní informace prostřednictvím proměnných infor­mačních tabulí.
 
Neopominutelnou výhodou městské do­pravní řídicí ústředny TM-Cent je její adap­tabilita na konkrétní podmínky města a ote­vřenost k lokálním partnerům.
 

Základní technický popis

 
Ústřednu lze provozovat na jednom cent­rálním dispečinku nebo na několika techno­logicky a funkčně plnohodnotných oblastních pracovištích, kterým lze hierarchicky přidělit přístupová práva.
 
Systém je uživatelsky přívětivý a umož­ňuje automaticky zpracovávat získávané úda­je a následně řídit dopravu podle stanovených pravidel. Mapový podklad města dává uživateli názorný přehled o konkrétní situa­ci v reálném čase na daném místě. S ohle­dem na možnost uplatnění systému v zahra­ničí navíc umožňuje vytvářet místní jazyko­vé mutace, aby byl pro obsluhu maximálně srozumitelný.
 
Dopravní logika se řídí pomocí přesně ur­čených dopravních funkcí a parametrů na zá­kladě aktuálních dat získaných v reálném čase i statistických dat. Vstupní dopravní funkce poskytují informace z detektorů a řadičů (po­čty vozidel, obsazenosti, kongesce, využití doby zelené). Výstupní funkce dovolují pře­pínat signální plány, měnit jejich parametry a ovlivňovat jejich dopravní logiku.
 
Městská ústředna sdružuje tři úrovně funkčních parametrů: monitorování v reál­ném čase, operátorské řízení v reálném čase a automatické adaptivní řízení.
 
Úroveň monitorování v reálném čase je vhodná pro sledování provozního stavu kři­žovatek s možností filtrovat skupiny světelné­ho signalizačního zařízení, zobrazovat detail­ní stav provozu ve městě i jednot­livých skupin řadičů a připojených prvků ve výřezech mapy. Podle po­třeby lze dále např. zobrazit inter­aktivní schéma jednotlivých křižo­vatek s vizualizací reálného průbě­hu řízení (signálů, detektorů, jiných vstupů a výstupů) nebo zobrazit výpis událostí v systému (chyby, příkazy ke změně řízení atd.).
 
Úroveň operátorského říze­ní v reálném čase umožňuje zá­sah operátora na základě informací z jednotlivých řadičů v reálném čase (možnost vypínat SSZ do kmita­vé žluté okamžitě nebo podle časo­vého plánu, přepínat plány a jejich vlastnosti). V této úrovni lze udělat změnu režimu provozu křižovatek jednotlivě nebo po skupinách pro upřednostnění vozidel MHD a na­stavovat a spouštět trasy vozidel s právem přednosti v jízdě.
 
Úroveň adaptivního řízení před­stavuje automatickou změnu parame­trů signálních plánů zadaných v jed­notlivých řadičích a jejich přepínání podle aktuální dopravní zátěže.
Ing. Ivana Černá, obchodní úsek pro silniční telematiku,
 
Obr. 1. Mapový podklad města se sledovanými křižovatkami
Obr. 2. Zobrazení detailu křižovatky
Obr. 3. Pásový diagram zobrazení stavu signálních skupin a detektorů dané křižovatky