Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Měření polohy hladiny – rozhraní kapalných médií

číslo 8-9/2002

Měření polohy hladiny – rozhraní kapalných médií

Švýcarská společnost Aquasant Messtechnik AG nabízí již od roku 1982 měřicí systémy nejvyšší kvality pro použití v chemickém a farmaceutickém průmyslu a nověji také systémy pro řízení výroby a ochranu životního prostředí. Od roku 1996 používá certifikovaný systém řízení jakosti podle ISO 9001.

Poté, co letos navázala spolupráci se společností Level Instruments spol. s r. o., jsou výrobky firmy Aquasant dostupné i v ČR a SR.

Z důvodu neustálého růstu požadavků na automatizaci a bezpečnost technologických procesů byla firmou Aquasant vyvinuta specifická řada elektrooptických, kapacitních a jiných měřicích systémů. Mezi nimi je i univerzální měřicí a řídicí systém QTI 800 K pro měření polohy rozhraní dvou kapalných médií.

Určení systému QTI 800
Měřicí systém QTI 800 K je určen pro měření polohy rozhraní mezi kapalnými médii v separátorech a pro separaci médií při stáčení ve farmaceutických a petrochemických provozech. Je schopen stanovit, kde se v nádobě nachází rozhraní dvou kapalin, zajistit přesné a spolehlivé oddělení médií při stáčení, a navíc i oddělit emulzi vzniklou při jejich styku.

Prvky měřicího systému
Tyčová sonda pro měření polohy hladiny rozhraní, analytická tyčová sonda a průtočná sonda jsou v kompaktním, popř. odděleném provedení (připojené k vyhodnocovací elektronice MTI koaxiálním kabelem). Instalují se na nádrži (tyčová sonda) nebo v potrubním řadu (průtočná sonda). Části přicházející do styku s médii jsou vyrobeny z teflonu (PTFE), který se vyznačuje velkou chemickou odolností. Elektronika MTI je stíněnou dvoulinkou připojena k univerzálnímu měřicímu a řídicímu systému QTI 800 K.

Princip měření
Systém kontinuálně měří impedanci rozhraní tyčovou sondou, která dává signál, jenž je přímo úměrný výšce rozhraní médií, pohybujícího se podél sondy, vůči referenčnímu bodu.

Princip je ten, že hodnota impedance reprezentuje chemické a fyzikální vlastnosti média (pokládané za konstantní) a délku, ve které médium smáčí aktivní část sondy. Impedance se tedy mění podle toho, jak se rozhraní médií pohybuje podél sondy. Změny impedance jsou elektronikou MTI okamžitě převáděny na normovaný výstupní signál, posílaný k digitálnímu zpracování do univerzálního mikroprocesorového systému QTI 800 K. Tento signál může reprezentovat poměrnou (v procentech), popř. absolutní (v milimetrech) polohu rozhraní. Pohyb rozhraní z 0 na 100 % (např. o 300 mm) je takto převáděn na výstupní signál 4 až 20 mA.

Jednoduchá obsluha
Nastavování systému je jednoduché. Spočívá v samostatném změření impedance jednotlivých médií, jejichž rozhraní má být sledováno, a to pouhým uložením sondou naměřené hodnoty do vyhodnocovací jednotky. Tato referenční měření musí být prováděna při stejné hloubce ponoru sondy (nejlépe s ponořenou celou aktivní částí sondy).

Do systému lze zadat (naprogramovat) až devět různých řad parametrů (dvojic médií). Mezi dvěma nastaveními pro měření polohy dvou různých rozhraní, např. voda-toluen nebo metylchlorid-voda, lze potom přepínat externím reléovým kontaktem.

K naprogramování (zadání parametrů) jednotlivého měření rozhraní je zapotřebí zadat vždy čtyři hodnoty, které se získají statickým změřením vlastností médií, jejichž rozhraní má být sledováno.

V případě průtočné sondy není účelem měřit výšku hladiny, ale stanovit, které médium sondou právě protéká. Je-li to zadáno při konfigurování přístroje, je signalizován také stav vyprázdněného potrubí (průtočné sondy).

(Level Instruments)

Výhradní dovozce pro ČR a SR
Level Instruments spol. s r. o.

Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské hory
tel.: 069/662 26 18, 662 28 84
tel./fax: 069/662 06 18
hot line: 0602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět