Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Měniče frekvence snižují náklady na provoz a údržbu

Pohony s proměnnými otáčkami se v současné době používají ve všech odvětvích moderního průmyslu. K organizacím, které využívají předností moderních asynchronních třífázových motorů napájených z měničů frekvence, patří i společnost Aha Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover v Německu. Instalace soustavy měničů frekvence FR-F 740 od společnosti Mitsubishi Electric vedla k výraznému poklesu provozních výdajů a nákladů na údržbu v čističce odpadních vod. Doba návratnosti investice ve výši 70 000 eur byla dva roky.
 

Charakteristika zařízení

Zmíněná společnost Aha je organizace, která je od roku 2003 zodpovědná za zpracování odpadu v hannoverském regionu. Vznikla fúzí dvou organizací odpovědných do uvedeného roku za zpracování odpadu ve městě Hannover a přilehlém regionu, a to společností Abfallwirtschaftsbetrieb Hannover a Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover GmbH. Nově vzniklá společnost navázala na tradici a výkonnost svých předchůdců. Cílem činnosti jejích asi 1 500 zaměstnanců je chránit životního prostředí bezpečnou, účinnou a hospodárnou likvidací odpadu všeho druhu.
 
V čističce odpadních vod provozované organizací Aha je trvale, 24 hodin denně a 365 dní v roce, v provozu dvanáct čerpadel s rotačním pístem, každé z nich o jmenovitém výkonu 35 m3/h. Těchto dvanáct čerpadel odvádí znečištěnou vodu do nádrží na separaci kalu a odvádí vodu již biologicky vyčištěnou. Ve třetí, poslední fázi je voda vedena přes šest aktivních filtrů s dřevěným uhlím, v nichž jsou absorbovány organické halogenované sloučeniny (Adsorbable Organically Bound Halogens – AOX), které se obtížně rozkládají. Takto upravená voda se přečerpává do závodu pro zpracování komunálních odpadních vod v Hannoveru-Herrenhausenu, kde je smíchána s odpadními vodami z domácností a poté dále zpracovávána.
 

Původní a nový systému pohonu čerpadel

Během prvních měsíců provozu nebyly pohony čerpadel v čističce organizace Aha nijak regulovány. Motory všech dvanácti čerpadel s rotačními písty byly připojeny přímo do hlavního rozvodu a bylo do nich automaticky přiváděno plné napětí z elektrorozvodné sítě, takže čerpadla byla extrémně mechanicky namáhána. Jejich otáčky nebylo možné nijak ovládat, což samozřejmě vedlo k častým poruchám ložisek, problémům s těsněními, trhlinám ve skříních čerpadel i problémům v celém potrubní síti čerpacího systému. Například ložiska rotorů čerpadel musela být měněna za nová každé dva až tři měsíce, přičemž náklady na výměnu jednoho ložiska jsou asi 700 eur. V důsledku rychlého nárůstu tlaku v potrubí při spouštění čerpadel docházelo často k poruchám membrán v systému velmi jemné filtrace.
 
Aby se zamezilo stále se opakujícím uvedeným problémům, bylo v čistírně společnosti Aha posléze nainstalováno dvanáct měničů frekvence Mitsubishi Electric FR-F 740 s celkovým jmenovitým výkonem 66 kW (obr. 1). Měniče instalovala společnost Fritsche Industrievertretungen GmbH, jedna z členských firem sítě Mitsubishi Electric Automation Network. Nové pohony jsou současně prostřednictvím sběrnice Profibus-DP připojeny k centrálnímu řídícímu systému čističky.
 
Ing. Thomas Droth,
obchodní manažer pro střední
a východní Evropu,
Mitsubishi Electric Europe B.V. – o. s.
 
Mitsubishi Electric Europe B.V. – o. s.
Avenir Business Park, Radlická 714/113a
158 00 Praha 5
tel.: 251 551 470
fax: 251 551 471
 
Obr. 1. Sestava dvanácti měničů frekvence Mitsubishi Electric FR-F 740 v systému pohonu čerpadel v čistírně odpadních vod společnosti Aha, Hannover