Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Malá úvaha o telematice

Automa 5/2000

(Bk)

Malá úvaha o telematice

Obr. 1.

Podnětem pro napsání této úvahy byl zážitek z pražské hromadné dopravy. Potřeboval jsem se dostat z Lehovce na Bohdalec. Jízdní řád MHD na internetu mi vybral jako optimální trasu spojení autobusem se dvěma přestupy. Uvěřil jsem poskytnutým informacím a vyrazil na cestu, které měla trvat přibližně padesát minut. Ovšem již po pár minutách jízdy přišly první problémy. Kolem místa, kde se udržovala vozovka, se jelo několik dlouhých minut krokem. Další zdržení představovala křižovatka, na níž nefungovala světelná signalizace. Jahůdkou na dortu byla „jízda přískokem“ v Průmyslové ulici, jejíž příčinou byla drobná dopravní nehoda. Cesta se tak z plánovaných padesáti minut protáhla na dvojnásobek. Kdybych to byl býval věděl, zvolil bych cestu tramvají, jež sice byla podle počítače o deset minut delší, ale ve skutečnosti o tři čtvrtě hodiny kratší – vyhnutím se dopravním zácpám bych se tedy na místo dostal o téměř tři čtvrtě hodiny dříve. Kdybych to byl býval věděl…

Aby cestující věděl, tj. aby měl aktuální informace o dopravní situaci, to je jeden z úkolů dopravní telematiky.

Co je to telematický systém? Definice říká, že je to distribuovaný informační systém, jehož složky jsou propojeny inteligentním telekomunikačním prostředím [1]. Z toho vyplývá, že telematické systémy jsou vhodné především pro sběr informací z velmi rozsáhlých území. Dopravní systémy jsou klasickým příkladem systémů, v nichž lze telematiku výhodně použít.

Telematika a MHD
Co může rozvoj telematiky přinést cestujícím v městské hromadné dopravě, jsem již naznačil. Zajistí jim aktuální informace a pomůže vybrat optimální trasu nejen podle jízdního řádu, ale i na základě momentální dopravní situace. Dá jim zprávy o výlukách a jiných dopravních omezeních.

Jak se cestující ke zprávám dostane? Počítá se především s využitím internetu. Cestující bude moci svou cestu plánovat doma nebo v kanceláři, ale bude mít k dispozici také uživatelsky přívětivé terminály s jednoduchým intuitivním ovládáním přímo na zastávkách MHD. Využít bude moci také mobilní telefony a komunikátory podporující WAP.

Obr. 2.

Časem se tedy na zastávce MHD setkáme nejen s papírovým jízdním řádem, ale také s tabulí, na níž budou informace o plánovaných příjezdech nejbližších spojů a jejich zpožděních vypsány tak, jak je to běžné na nádražích nebo letištích, a s terminálem, na němž si bude cestující moci vyhledat optimální trasu do zvolené zastávky. Myslíte si, že je to vzdálená budoucnost? Nikoliv. Na systému pro informování cestujících na železničních a autobusových nádražích a zastávkách MHD pracuje v rámci projektu EU-SPIRIT již od roku 1998 řešitelské konsorcium firem DB AG, Alcatel a Siemens.

Aplikace telematického systému však může být cestujícím užitečná i jinak, a to k automatické úhradě jízdného. Kdo hodně cestuje, jistě mnohokrát zažil situaci, kdy přijede do cizího města, potřebuje jízdenku na MHD a neví ani kde by si ji mohl koupit, ani kolik by za ni měl zaplatit. Drobné do automatu nebo pro řidiče nemá, na stánku s novinami je obvyklý nápis „jízdenky nevedeme!“ a číst složitý přehled pásem, v němž se stěží vyznají i místní obyvatelé, nemá čas. Této situace zhusta využívají revizoři. Specialitou je to např. v Brně v době konání veletrhů. Loni při jedné návštěvě Brna mě na trase mezi hlavním nádražím a Výstavištěm kontrolovali dokonce třikrát.

Jednotný systém čipových kart by cestujícím situaci značně ulehčil. Kdyby byly karty bezkontaktní, ani by se tím nástup a výstup cestujících nezdržel. Stačilo by projít dveřmi nebo turniketem a systém by automaticky detekoval nástup i výstup a podle toho spočítal jízdné a odečetl jej od předplacené částky na kartě. Navíc by takový systém dával dispečerovi aktuální přehled o vytíženosti jednotlivých linek a dovolil by mu podle potřeby zavést posilové spoje. Tento systém je však teprve v počátcích a naráží na mnoho technických, finančních i administrativních obtíží.

Existuje ještě jeden způsob, jak platbu jízdného za MHD zjednodušit: poplatky zrušit. Tato metoda se skutečně používá, ale pouze tehdy, kdy by individuální doprava způsobila značné problémy, např. při významných kulturních akcích, sportovních utkáních atd.

Telematika a silniční doprava
Vraťme se však zpět k telematice. Telematické systémy nevyužívá jen městská hromadná doprava, ale i doprava individuální. Důležité jsou tyto systémy především na dálnicích, v tunelech, na hraničních přechodech a v městském provozu. Informace o dopravní situaci jsou potřebné pro dopravní dispečink, který může podle intenzity provozu upravovat intervaly světelných signálů na křižovatkách, odklánět dopravu z problematických míst apod. Tuto činnost dokonce nemusí vykonávat přímo dispečer, ale automatizovaný expertní systém.

Údaje o dopravní situaci by měly být přístupné nejen dopravnímu dispečinku, ale i řidičům. Existuje několik cest, jak řidičům informace předat. Jsou to především proměnné dopravní značky, dopravní hlášení v rozhlase, bezdrátový rádiový přenos (využívaný především profesionálními řidiči: policií, záchrannou službou, taxislužbou, MHD) a přenos pomocí internetu a sítě GSM. Odborníci intenzivně vypracovávají koncepci, jejímž cílem je sjednotit formáty dopravních informací a vytvořit standard, který bude umět zpracovat většina mobilních přijímačů a palubních počítačů, nezávisle na poskytovateli informace. Palubní počítače mohou obdržené informace využít v kombinaci s digitální mapou a GPS pro plánování cesty při automatické navigaci.

V individuální silniční dopravě se však chystá jedna aplikace, z níž řidiči velkou radost mít nebudou. Je to automatické vybírání mýtného. Mýtné se vybírá na silnicích v mnoha zemích Evropy. Země EU navrhují zavést jednotný celoevropský systém vybírání mýtného, jehož úkolem bude regulovat a omezovat přepravu nákladů po silnici a individuální automobilovou dopravu. Protože ČR se také připravuje ke vstupu do EU, bude se vybírání mýtného, bude-li návrh přijat, týkat také řidičů na našich silnicích. Z oken automobilů sice zmizí dálniční nálepky, ale do kabiny přibude zařízení, do nějž se bude vkládat čipová karta. Při průjezdu automobilu bodem vybírání mýtného systém instalovaný na silnici nejprve pomocí indukčního snímače zaregistruje projíždějící automobil a vyzve jej ke komunikaci. Odpoví-li zařízení v automobilu na výzvu náležitým způsobem, odečte se od předplacené částky na kartě příslušný poplatek. V opačném případě se aktivuje kamerový systém, který sejme obraz projíždějícího automobilu a předá jej dopravní policii.

Automatické vybírání mýta zjednoduší vybírání silničních poplatků. Jako vedlejší efekt umožní sledovat vytíženost jednotlivých komunikací. Předpokládá se, že mýtné se bude lišit nejen podle druhu vozidla, ale i podle denní doby nebo dne v týdnu a poplatky budou rozděleny na „silný provoz“ a „slabý provoz“, podobně jako telekomunikační poplatky.

Dopravní telematika je obor, který se v poslední době rychle rozvíjí. Na řešení technických prostředků pro dopravní telematiku se podílejí mnohé významné firmy: Alcatel, Bosch, Siemens atd. Inteligentní přijímače dopravních informací a palubní počítače přestávají být luxusem a začíná je využívat široký okruh profesionálních i amatérských řidičů.

Telematické dopravní systémy jsou nástrojem pro operativní řízení dopravy i pro dlouhodobé plánování a uplatňování státní dopravní politiky. Z internacionálního charakteru dopravy vyplývá i nutnost sjednocovat standardy dopravních informací do jednotného systému přístupného všem uživatelům. Lze tedy očekávat vývoj technických prostředků, ale i mezinárodní standardizace.

Literatura:

[1] PŘIBYL, P. – SVÍTEK, M.: Aplikace telematiky v zemích EU – přehled projektů.

[2] SVÍTEK, M. – VLČEK, M. – KOPECKÝ, F.: Telematika jako nástroj provádění aktivní dopravní politiky.

[3] SVÍTEK, M.: Elektronické vybírání poplatků za použití dopravních služeb.

Všechny texty jsou přístupné na webu: http://www.telmatika.cz