Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

KRAUS, J. a kol.: Komentář k novele zákona č. 505/1990 Sb.

Automa 3/2001

Ing. Jan Havel, DrSc.

KRAUS, J. a kol.: Komentář k novele zákona č. 505/1990 Sb.
Praha, Tech-Market 2000, 160 str. formátu A5, cena neuvedena.

Obsahem velmi aktuální příručky jsou informace o nové právní úpravě metrologie v ČR. Cílem této rozsáhlé legislativní aktivity bylo umožnit převzetí souboru metrologických směrnic ES v podobě nařízení vlády a vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), odstranit drobné nedostatky zákona, projevivší se v důsledku technického vývoje v oblasti metrologie, a v neposlední řadě také snaha promítnout do legislativy zájmy podnikatelské sféry.

V červenci roku 2000 vstoupil v platnost zákon č. 119/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1999 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v této oblasti, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. Publikace kromě vlastního novelizovaného zákona o metrologii obsahuje původní zákon č. 505/1999 Sb. se všemi změnami. Autoři podrobně komentují charakteristiky hlavních změn. Dále jsou přehledně tabelárně uvedena práva a povinnosti subjektů, tj. MPO, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní a zkušebnictví (ÚNMZ) a Českého metrologického institutu (ČMI), které vyplývají z novely zákona.

Kromě zmíněných informací nalezne čtenář v příručce soubor právních předpisů navazujících na zákon č. 119/2000 Sb., konkrétně:

  • vyhlášku MPO č. 262/2000, týkající se jednotnosti a správnosti měřidel a měření,
  • vyhlášku MPO č. 263/2000, stanovující měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu,
  • vyhlášku MPO č. 264/2000, o základních měřicích jednotkách a jejich označování.

Novým pojetím je nařízení vlády č. 293/2000, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností. Toto nařízení odpovídá harmonizovaným (slučitelným) směrnicím Rady ES podle tzv. nového principu: vlastní požadavky na výrobky jsou omezeny na předem stanovené oblasti aplikace a zbytek je nepovinný, přičemž deklarovanou shodu s evropskými normami plně garantuje výrobce nebo dovozce. V těchto případech je zpravidla stanoven postup posuzování shody, na jehož základě se na výrobek umísťuje značka CE. Tím je zaručen i volný pohyb tohoto zboží ve státech EU.

Všechna citovaná nařízení mají v závěrečné části určité omezení platnosti některých paragrafů, které vstupuje v platnost dnem, kdy vstoupí v platnost smlouvy o přistoupení ČR k EU.

V závěru publikace přináší přehled vyhlášek MPO v oblasti metrologie vydaných a zveřejněných ke dni 31. 11. 2000, seznam státních etalonů ČR (včetně tabulky schválených, vyhlášených a připravovaných etalonů), kapitolu Koncepce metrologického systému ČR a stručný přehled mezinárodních vazeb a spolupráce v metrologii, který příručku uzavírá a dokresluje šíři daného tématu.

Metrologie tvoří spojovací most pro reálnou mezinárodní spolupráci. Otázky přesnosti měření a důvěryhodnosti dosažených a deklarovaných parametrů jednotlivých výrobků jsou klíčovým momentem pro volný pohyb zboží. Průmyslová metrologie tedy bude nutně dále nabývat na významu. Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a o akceptanci průmyslových výrobků (Protokol PECA) má povahu mezinárodní smlouvy, z níž na jedné straně vyplývají určitá oprávnění, ale na straně druhé i povinnosti. Přijetí tohoto protokolu bude znamenat pro některé vybrané výrobky odstranění překážky volného pohybu zboží ještě před přijetím ČR do EU. To je velmi významný stimul pro výrobní sektor a ekonomiku naší země. Proto byl zpracován návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, z tohoto důvodu již je např. ve zmíněné vládní vyhlášce č. 262/2000 Sb. řešena problematika hotově baleného zboží.

Autor a jeho spolupracovníci se aktivně podíleli na přípravě všech zmíněných dokumentů, a jejich komentáře a vysvětlení jsou tedy kvalifikované a zasvěcené. Publikaci lze doporučit všem podnikovým metrologům a vůbec všem, kteří se v dané oblasti (měření, zkoušení, schvalování apod.) pohybují nebo s ní přicházejí do styku.