Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 12/2003

Spojení Modbus Organization a IDA Group

Dne 15. října 2003 oznámily společnosti Modbus Organization a IDA Group, že se jejich členové po roce úspěšné spolupráce dohodli na spojení obou organizací. Vznik nové organizace, Modbus-IDA, vyjadřuje jejich společné cíle a vize budoucnosti průmyslových komunikací a automatizace.

Připomeňme, že Modbus je nejběžnější ethernetový protokol v průmyslové automatizaci používaný pro komunikaci mezi provozními přístroji v mnoha aplikacích. Právě Modbus, jako součást standardu IDA, je základním prvkem vize distribuované automatizace, společné členům obou původních sdružení.

Organizace Modbus-IDA bude pokračovat v práci svých předchůdců, tj. v prosazování internetových technologií k integraci komunikačních a webových služeb v průmyslu, ve zvyšování interoperability provozních přístrojů a řídicích systémů a zvyšování bezpečnosti komunikace v průmyslu. V činnosti zůstanou jak pracovní skupiny IDA, tak společné projekty s dalšími organizacemi (ODVA, IAONA, PNO). Bližší informace lze najít na webové stránce nové organizace http://www.modbus-ida.org

(ed)


Setkání uživatelů řídicích systémů Honeywell

Již tradičně v Litomyšli se ve dnech 5. a 6. listopadu 2003 sešli uživatelé řídicích systémů Honeywell. Cílem setkání nebyla jen výměna zkušeností a diskuse uživatelů s techniky firmy Honeywell, ale i představení několika nových produktů.

Zajímavou novinkou je např. hybridní řídicí systém HC900. Hybridní systémy, které dokážou vykonávat funkce logického řízení i spojité regulace, přišly na trh automatizační techniky poměrně nedávno, ale uživatelé již objevují jejich nesporné přednosti. HC900 je navíc modulární a má široké komunikační schopnosti. K dispozici pro něj jsou i operátorská rozhraní v několika provedeních a jednotný konfigurační a programovací software.

Hlavní prezentací prvního dne akce byla přednáška zahraničních hostů, Jean-Marie Allieta a Yolandy Vermeirenové, o systému Experion PKS, doplněná názornými ukázkami. Určení tohoto systému je víceméně jasné už z titulku článku, jímž byl Experion PKS představen v časopise Automa číslo 6/2002: Integrální řešení pro řízení výrobních jednotek. Experion PKS je moderní cenově efektivní řešení pro rozsáhlé projekty řízení výrobních jednotek s úzkou návazností na systémy třídy MIS a ERP.

V druhém dni byly představeny aktivity pražské vývojové laboratoře v oblasti pokročilého řízení, přehled provozních přístrojů a nová řešení pro zabezpečení a správu budov.

(Bk)


Aliance společností Invensys a Microsoft

Společnosti Microsoft a Invensys oznámily 28. října 2003 na veletrhu ISA Expo 2003 v Houstonu (USA) uzavření dohody o vzájemné spolupráci. Zástupci obou firem zde konstatovali, že nově vytvořená aliance významně urychlí vývoj programových produktů na platformě Archestra firmy Invensys a s využitím softwarových prostředků společnosti Microsoft. Tyto produkty umožní řídícím pracovníkům výrobních podniků v reálném čase sledovat vlastní výrobu i celé dodavatelské řetězce.

Společnost Invensys používá programové prostředky společnosti Microsoft jako základ svých řešení již dlouhou dobu. V rámci nové aliance je však ještě těsněji začlení do svých vývojových vizí. Microsoft pomůže společnosti Invensys urychlit vývoj nových nástrojů pro zvyšování produktivity výroby a zákaznických řešení pro různá odvětví průmyslu, především pro energetiku, energetické rozvodné sítě, potravinářství, organickou chemii a farmaceutický průmysl.

Nejdůležitějším prvkem spolupráce v rámci aliance bude navázání silnějších vazeb mezi architekturou Archestra, programovými produkty Microsoft .NET a operačním systémem Microsoft Windows Server.

Architektura Archestra je univerzální platforma pro průmyslová automatizační řešení a lze ji využít i ve spolupráci s dalšími podnikovými řídicími a informačními systémy. Microsoft .NET usnadní začlenění produktů vyvinutých na této platformě do všech úrovní řízení podniku.

Hlavním cílem aliance bude vytvořit prostředí pro snadnou a účinnou spolupráci všech podnikových systémů řízení výroby, od systémů řízení podniku (ERP – Enterprise Resource Planning) a skladového hospodářství až po systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management). Kromě toho budou techničtí pracovníci společností Invensys a Microsoft spolupracovat při integraci platformy Archestra také na „dolních„ úrovních řízení, aby systémy Invensys splňovaly kritéria pro použití i v náročných průmyslových aplikacích.

(ed)


OPC Foundation, ISA a MIMOSA se dohodly na spolupráci

Společnosti ISA (Instrumentation Systems and Automation Society), MIMOSA (An Operations and Maintenance Open Systems Alliance) a OPC Foundation oznámily 22. října 2003 na veletrhu ISA Expo v Houstonu (USA), že se dohodly na vytvoření společné pracovní skupiny (Joint Working Group), která bude koordinovat jejich vývojové práce na otevřených a interoperabilních řešeních pro všechny úrovně řízení výroby, od provozní po ekonomicko-manažerskou. Cílem je zjednodušit vývoj takových technických a programových prostředků a systémů pro provoz a údržbu (O&M, Operations and Maintenance), které mají schopnost spolupracovat navzájem i s ostatními částmi řídicí a informační soustavy podniku. Společné úsilí bude směrováno k vytvoření standardů a rozhraní pro informační systémy pro výrobu (MES, Manufacturing Execution System), datové sklady provozních záznamů (Operations Data Historians), rozhraní obsluhy se strojem (HMI, Human Machine Interface), systémy řízení podniku (ERP, Enterprise Resource Planning), systém pro správu podnikových hmotných prostředků (EAM, Enterprise Asset Management) a systémy řízení údržby podle stavu (CBM, Condition Based Maintenance). Prospěch z uzavření dohody mohou očekávat výrobci, integrátoři i koneční uživatelé všech uvedených systémů.

Společnosti OPC Foundation a MIMOSA formalizovaly spolupráci tím, že na veletrhu ISA Expo 2003 oficiálně představily svoji společnou iniciativu OpenO&M. ISA do jejich spolupráce přináší především aktivity svého výboru SP95 v oblasti tvorby normy S95 Enterprise Control System Integration. Stručně řečeno, všem třem organizacím jde o přeměnu dat z výroby na užitečné informace, které odpoví na otázky řídících pracovníků ve všech úrovních řízení výroby. MIMOSA a ISA stanovují, co má být do této transformace zahrnuto (definují pojmy, modely a informační toky ve výrobě), OPC Foundation se stará o to, jakými prostředky tuto transformaci v praxi realizovat.

(ed)


Měření průtoku spalin

Měření kompenzovaného průtoku spalin v komínech elektráren, tepláren a cementáren je dnes stále důležitější a spolu s analýzou složení spalin umožňuje udržovat úrovně emisí v zákonem stanovených mezích.

Obr. 1.

Měření průtoku horkého, chemicky agresivního a často abrazivního média není snadné. Senzory na kalorimetrickém principu mají krátkou životnost a ostatní měřicí principy, které nezahrnují celý průřez komína, dávají velmi zkreslené výsledky.

Pro uspokojení potřeb různých uživatelů firma Torbar Flowmeters Ltd. vyrábí a dodává měřicí systémy, které snímají rychlost, teplotu a statický tlak a vypočítávají okamžitý normovaný objemový nebo hmotnostní průtok. V případě spalin s obsahem tuhých částic navíc zajišťují automatické odstraňování nánosů a kondenzátu v sondě ve zvolených intervalech.

Primárním prvkem je rychlostní sonda Torbar velmi odolné konstrukce, jejíž důmyslné řešení zajišťuje deklarovanou přesnost měření průměrováním rychlostního pole v celém průřezu. V porovnání s podobnými sondami (annubary) však vyniká delší dobou života a příznivější cenou. Sondy mohou měřit spaliny do teploty 1 200 °C, tlaku 1,6 MPa a rychlosti 50 m/s s přesností ±3 % z aktuální hodnoty v komínech o průměru až 10 m. Výpočet průtoku se uskutečňuje v několikaparametrovém (multivariable) převodníku Foxboro IMV30, konfigurovaném prostřednictvím komunikátoru HART nebo osobního počítače. K dispozici jsou vedle normovaného průtoku i hodnoty tlaku a teploty spalin ve formě analogových signálů 4 až 20 mA nebo digitální v protokolu Modbus.

Čisticí jednotka Torbar v zadaných intervalech automaticky profukuje sondu tlakovým vzduchem při šetrném odpojení vstupů převodníku.

Měřicí systém je dodáván se vším, co k funkci potřebuje, naprogramovaný a včetně impulsního potrubí, ventilů, šroubení a návarků z korozivzdorné oceli. Systémy Torbar měří průtok spalin nejen např. v Cementárně Radotín, ale v nejmenším provedení i tok výfukových plynů ze zkušebního vozidla Ford.

ITEX EUROCONN s. r. o., tel.: 603 508 293, fax: 549 249 280, http://www.itex-euroconn.cz


CiA a 1394automation sjednocují profily zařízení pro CANopen a FireWire

Spolek 1394automation e. V. a CAN in Automation (CiA), mezinárodní sdružení uživatelů a výrobců zainteresovaných na sběrnici CAN, se dohodly na použití profilů zařízení podle protokolu CANopen v sítích FireWire (IEEE 1394) pro automatizační techniku. Členové 1394automation nadefinují komunikační profil funkčně kompatibilní s CiA DS 301/EN 50325-4 (CANopen). Společná pracovní skupina by pak měla předložit první výsledky své práce v době konání strojírenského veletrhu v Hannoveru na jaře roku 2004. Uživatelům v průmyslu přináší tato spolupráce funkční interoperabilitu mezi zařízeními pro CANopen a FireWire, a to v obou směrech. Nejen že by měly být identické formáty dat, ale funkčně kompatibilní budou i komunikační služby.

„Rodinu profilů pro CANopen tvoří obecně použitelné profily zařízení pro moduly vstupů/výstupů, elektrické a hydraulické pohony a kodéry. Dále jsou profily zařízení definovány pro protlačovací lisy, tkalcovské stavy, zpětnovazební regulátory a snímače (např. sklonoměry),„ říká výkonný ředitel CiA Holger Zelwanger. „Z těchto důvodů je protokol CANopen často používán, zejména v sériově vyráběných strojích. „Sběrnice CAN však není vhodná tam, kde je nutná větší rychlost přenosu (maximum 1 Mb/s). Je tomu tak např. v případě řízení pohybu, zpracování obrazové informace a některých měření.

„Standardizovaných profilů zařízení pro CANopen existuje již skutečně velmi mnoho. Znovu je objevovat pro FireWire by nebylo rozumné,„ podotýká Jürgen Gorka, člen představenstva 1394automation e. V. a manažer produktu u firmy Wago, a dodává: „Mnozí z našich členů jsou již s protokolem CANopen obeznámeni a podporují ho ve svých výrobcích. Otevřené profily zařízení tak jsou klíčovým faktorem očekávaného úspěchu FireWire v průmyslu.„
[Tisková informace CIA, 19. listopadu 2003.]

(kp)


PLCopen rozšiřuje knihovnu funkčních bloků pro řízení pohybu

Nezávislá organizace PLCopen, podporující mezinárodní normu IEC 61131-3 pro programování průmyslových řídicích systémů (v České republice jí odpovídá ČSN EN 61131-3 Programovatelné řídicí jednotky, část 3 – Programovací jazyky), oznámila při příležitosti veletrhu SPS/IPC/Drives 2003 v Norimberku způsob, jakým bude dále aktualizována specifikace její standardní knihovny funkčních bloků pro řízení pohybu. Nynější standard, vydaný v roce 2001 (PLCopen Function Blocks for Motion Control, popř. PLCopen Motion Control Library, viz Automa č. 3/2003, str. 24–25: Jazyk funkčních bloků ke standardizaci řízení pohybu, obsahuje mj. definice funkčních bloků pro řízení jediné osy a pro koordinované řízení několika os, stavový diagram a příklady použití funkčních bloků při programování. Již při jeho vydání se předpokládalo, že bude třeba postupně definovat další funkce. Zatím vydaná Part 1 standardu tudíž nyní představuje základ řady celkem tří na sebe navazujících specifikací, kterými jsou:

 • Part 1: PLCopen Function Blocks for Motion Control (listopad 2001),
 • Part 2: PLCopen Motion Control Extensions (rozšíření výchozí specifikace, prosinec 2003),
 • Part 3: PLCopen Motion Control User Guidelines (příručka pro uživatele, leden 2004).

Oba doplňky, tj. Part 2 i Part 3, nejsou samostatnými dokumenty. Platí a jsou smysluplné pouze spolu s Part 1 (Part 2 např. obsahuje doplňky do stavového diagram, ale jsou zde uvedeny pouze přidané přechody). První z nich, Part 2 – Extensions, bude zveřejněn v předběžné podobě jako Version 0.99 – Release for Comments ještě v prosinci 2003. Připomínky uživatelů i dodavatelů, kteří se na tvorbě standardu dosud nepodíleli, budou vzaty v úvahu při zpracovávání konečného dokumentu (vyjde jako Version 1.0). Druhý doplněk, Part 3, bude specifikací relativně otevřenou, pravidelně aktualizovanou a přinášející např. nové příklady použití nebo doplňková specifická témata.

Uvedené dokumenty PLCopen lze v elektronické podobě ve formátu *.pdf bezplatně stáhnout z webových stránek organizace PLCopen na adrese http://www.plcopen.org
[Tisková informace PLCopen, 26. listopadu 2003.]

(kp)


Konference Riadenie v energetike – CPS ’04

V hotelu Baník na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách se ve dnech 16. až 18. června 2004 uskuteční již šestá mezinárodní konference Riadenie v energetike – Control of Power Systems – CPS ’04. Organizátory jsou Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě, Slovenské elektrárne, a. s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., České energetické závody, a. s., a Fakulta technologická Univerzity T. Bati ve Zlíně.

Konference se koná od roku 1994 každé dva roky střídavě v ČR a SR. Jejím hlavním cílem je umožnit výměnu informací a zkušeností v oblasti provozu a řízení elektroenergetických a tepelných systémů a navázání, popř. prohloubení spolupráce mezi odborníky v oblasti energetiky a členy výzkumné a akademické obce. Hlavní tematické okruhy nadcházejícího ročníku konference jsou:

 • provozní zkušenosti z výroby, přenosu a spotřeby elektrické energie,
 • provoz a řízení jaderných elektráren,
 • provoz distribučních sítí,
 • informatika v energetice,
 • použití moderních metod teorie řízení v energetice,
 • výzkumné a vývojové programy v energetice,
 • dispečerské systémy pro řízení a sledování energetických soustav,
 • optimalizace provozu zdrojů elektrické a tepelné energie,
 • řízení teplárenských soustav,
 • zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti energetických zařízení,
 • netradiční zdroje energie,
 • komplexní řízení energetického hospodářství středních a velkých odběratelů energií,
 • provozní zkušenosti ze spolupráce se systémem UCPTE,
 • měření a diagnostika v energetice,
 • ekonomické a ekologické aspekty energetiky.

Jednání konference se uskuteční paralelně ve dvou blocích, a to v angličtině (blok přednášek převážně teoretického charakteru) a ve slovenštině, češtině a ruštině (blok přednášek se zaměřením převážně na praxi).

Uzávěrka přihlášek příspěvků je 15. ledna 2004. Všechny informace o konferenci budou postupně zveřejňovány na webové stránce http://www.kasr.elf.stuba.sk/cps04. Kontaktní adresa je cps@kasr.elf.stuba.sk

(ed)


Hospodářské výsledky a významné projekty ABB

Nosné divize společnosti ABB, Power Technologies a Automation Technologies, vykázaly za třetí čtvrtletí 2003 uspokojivé výsledky. Zisk před zdaněním obou divizí vzrostl o 16 a 28 %. Společnost ABB podepsala předběžnou dohodu o prodeji činností v divizi Oil, Gas and Petrochemicals a oznámila tříbodový program na posílení finanční základny společnosti: vydání akcií za přibližně 2,5 miliardy dolarů, otevření úvěru ve výši 1 milionu dolarů a vydání dluhopisů za přibližně 750 milionů dolarů.

Obr. 1.

Příslibem pokračování růstu zisku je nárůst objemu objednávek z Asie (především Číny a Indie) a Středního východu. K velkým projektům patří např. budování průmyslové telekomunikační sítě pro soustavu ropovodů a plynovodů na Sachalinu (Rusko) dlouhou 800 km. Jiným velkým projektem je dodávka automatizovaného systému řízení pro petrochemickou společnost Greater Nile Petroleum Operating Company v Hegligu v Súdánu, zahrnujícího řídicí techniku i komunikační infrastukturu a systém SCADA s výhledovým rozšířením o systém pro správu a údržbu hmotných prostředků. Uplatňuje se v něm koncepce Industrial IT (Control IT, Inform IT a v budoucnu také Optimize IT). Součástí jsou i bezpečnostní systémy a ochranné bariéry pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Třetím příkladem významných projektů je modernizace řídicího systému závodu na výrobu chemických polotovarů společnosti Invista v Clevelandu (Velká Británie). Jde již o sedmý závod této firmy, který bude modernizován společností ABB. Zákazník na modernizaci oceňuje především přínos vedoucí ke zvýšení produktivity výroby, ale i bezpečnosti chemického provozu.

Hospodářské výsledky ABB v České republice se také vyvíjejí poměrně příznivě. I zde vykázaly obě klíčové divize nárůst zisku před zdaněním, nárůst objemu zakázek i pozitivní rozdíl příjmů a výdajů v hotovosti. V souvislosti s naší republikou je nutné se zmínit také o robotice od ABB (viz obr.). Strojírenská výroba a v ní především automobilový průmysl s technologiemi svařování, tváření, slévárenství a povrchových úprav, tradiční obory našeho hospodářství, jsou pro tuto techniku hlavními cílovými obory. Není divu, že právě v České republice vznikla centrála robotiky ABB pro země střední a východní Evropy.

(Bk)


Zlatá medaile na veletrhu Aquatherm regulátorům Synco 700

Divize Technologie budov společnosti Siemens získala v desátém ročníku veletrhu Aquatherm v Praze zlatou medaili – oceněným výrobkem se stala řada univerzálních regulátorů Synco 700.

Modulová řada univerzálních regulátorů Synco 700 je určena k řízení a regulaci vytápění, vzduchotechniky a klimatizace. Jednotlivé moduly se snadno připojují na ovládaná zařízení (jako např. čerpadla, kotle, čidla nebo ventilátory a klimatizační jednotky). Moduly mohou ovládat jednotlivá zařízení autonomně nebo mohou být propojeny do sítí, ovládány z centrální ovládací jednotky a celý systém může být zároveň monitorován pomocí centrálního počítače.

Výhodou modulové řady Synco 700 je především snadná montáž a uvedení celého řídicího systému do provozu. Regulátory obsahují předem naprogramované aplikace, které se při jejich zprovozňování pouze parametrizují. To výrazným způsobem snižuje náklady na uvedení celého systému do provozu.

Bližší informace o regulátorech Sinco lze najít na webové adrese http://www.landisstaefa.com

(Siemens)


HC Moeller Pardubice

Titulek tentokrát neoznamuje nový produkt společnosti Moeller, významného dodavatele přístrojů pro domovní elektroinstalace, pro průmyslovou automatizaci a zařízení pro energetiku, která ve své oblasti patří mezi nejvýznamnější firmy na trhu. Odráží skutečnost, že pardubický hokejový klub v Praze podepsal smlouvu se svým novým generálním partnerem, jímž je společnost Moeller Elektrotechnika, s. r. o. Současně s podpisem smlouvy se změnil i název klubu na HC Moeller Pardubice. Pro klub je podpis tohoto dlouhodobého kontraktu významným krokem k zajištění finanční stability a postavení mezi nejsilnějšími hokejovými kluby nejen u nás, ale i v Evropě. Společnost Moeller Elektrotechnika, s. r. o., již víceletého partnera pardubického klubu, vedla k výraznějšímu vstupu do reklamních aktivit v návaznosti na extraligový hokej nejen dlouhodobá špičková sportovní výkonnost mužstva a ojedinělý divácký zájem o hokej v Pardubicích, ale i nadstandardní zázemí pardubické Duhové arény, které je garancí důstojného a atraktivního prostředí pro obchodní aktivity společnosti Moeller. Další informace lze získat na adresách http://www.hcpce.cz a http://www.moeller-cz.com, popř. l.brcak@moeller-cz.com
[Tisková informace Moeller Elektrotechnika s. r. o.]

(ed)


PLCopen vydává schémata XML pro IEC 61131-3

Od té doby, co byla vydána norma IEC 61131-3, definující jazyky pro programování průmyslových řídicích systémů, volají uživatelé po možnosti přenášet programy, knihovny a projekty mezi různými vývojovými prostředími. Ačkoliv to původně nebylo cílem, vzala si nezávislá organizace PLCopen, pečující o normu IEC 61131-3, za svůj i tento úkol. Norma IEC 61131-3 se věnuje prostředí pro vývoj programů, což je ovšem jen část celkového řešení. Protože vcelku jde o celou řadu podpůrných nástrojů (síťové a ladicí, simulační, pro tvorbu dokumentace atd.), PLCopen se před několika lety rozhodla vytvořit pro ně společné rozhraní. Byla ustavena pracovní skupina s označením Technical Committee 6 for XML (eXtended Markup Language), krátce TC6, která na základě tzv. schémat XML definovala otevřené rozhraní mezi nejrůznějšími softwarovými nástroji umožňující přenášet relevantní data mezi různými platformami. Tato data mohou být textová i grafická. Definice pokrývá:

 • programovací jazyky textové (IL, ST), grafické (LD, FBD) i jazyk SFC podle IEC 61131-3,
 • grafické informace (např. o poloze bloků a vedení spojů),
 • poznámky,
 • programové organizační jednotky: funkce a funkční bloky, programy (odvozené uživatelem),
 • typy dat (odvozené uživatelem),
 • údaje z projektu (vrstvená struktura),
 • popis přiřazení.

Schémata XML definovaná PLCopen budou zveřejněna v prosinci 2003 jako Version 0.99 – Release for Comments. Došlé připomínky uživatelů i dodavatelů budou vzaty v úvahu při tvorbě konečné výchozí verze dokumentu, která bude vydána jako Version 1.0. Další informace lze nalézt na http://www.plcopen.org
[Tisková informace PLCopen, 26. listopadu 2003.]

(kp)

Inzerce zpět