Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 1/2002

Redakční kruh časopisu Automa

Dne 5. září 2001 se v Praze v prostorách vydavatelství FCC Public, s. r. o., konala úvodní schůzka redakčního kruhu časopisu Automa.

Potřeba mít stálý okruh odborných spolupracovníků vyplynula z rozšíření rozsahu časopisu a z postupných změn v jeho obsahové náplni. Proto byla již v roce 2000 zahájena s představiteli kateder a ústavů technických vysokých škol ČR věnujících se oboru technická kybernetika a automatizace jednání o možnostech spolupráce s naším časopisem. Po řadě dílčích jednání, při nichž jsme s potenciálními spolupracovníky jednotlivě diskutovali o záměrech redakce, se v září roku 2001 uskutečnila první schůzka, na níž byl redakční kruh oficiálně ustaven a zahájil svoji činnost.

Automa je odborný časopis, jehož cílem je především popularizovat nové trendy v oboru automatizace a seznamovat čtenáře s novinkami a zajímavými aplikacemi řídicí, automatizační a měřicí techniky a průmyslových informačních technologií. Není vědeckým časopisem určeným pro primární publikaci výsledků výzkumu, ani na pozici takového časopisu neaspiruje. Proto byl zvolen název redakční kruh a nikoliv třeba redakční rada. Role redakčního kruhu spočívá především ve společném vyhledávání vhodných tematických směrů, výběru námětů a vyhledávání perspektivních oblastí automatizace, o kterých by měl časopis pojednávat. Vybrané články samozřejmě budou ve spolupráci s členy redakčního kruhu lektorovány, popř. odborně korigovány.

Co přinese tato změna čtenářům? Jsme přesvědčeni, že rozšíření tematického záběru, zvýšení odborné úrovně časopisu a zkvalitnění jeho náplně. A co přinese redakci? Ještě větší pocit odpovědnosti za odváděnou práci, a to nejen vůči čtenářům (a rovněž inzerentům), ale nyní i vůči členům redakčního kruhu, špičkovým odborníkům v oboru automatizační techniky.

Skutečnost, že členy redakčního kruhu stojícími mimo redakci jsou bez výjimky vysokoškolští pedagogové, také rozhodně neznamená, že časopis Automa slevuje ze svého zaměření na praxi. Chápeme ji především jako projev snahy pomoci odborníkům v praxi a odborníkům ve výzkumu, vývoji a výuce najít prostřednictvím časopisu Automa cesty ke vzájemné oboustranně prospěšné spolupráci.

Dne 11. ledna 2002 se konala druhá schůzka redakčního kruhu časopisu, která byla již plně pracovní. Vedle šéfredaktora časopisu a jeho zástupce v redakčním kruhu časopisu Automa v současné době pracují:

 • doc. Ing. Jiří Cendelín, CSc., katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni;
 • doc. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA, katedra ekonometrie Vysoké školy ekonomické v Praze;
 • doc. Ing. Josef Janeček, CSc., katedra řídicí techniky Fakulty mechatroniky a mezioborových studií TU Liberec;
 • dr. Ing. Dalibor Kačmář, katedra automatizační techniky a řízení Fakulty strojní TU-VŠB Ostrava;
 • doc. Ing. Karel Kadlec, CSc., Ústav fyziky a měřicí techniky Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze;
 • prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Centrum aplikované kybernetiky; FEL ČVUT Praha;
 • prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., katedra kybernetiky FEL ČVUT Praha;
 • doc. Ing. Pavel Nahodil, CSc., katedra kybernetiky FEL ČVUT Praha;
 • prof. Ing. Jaroslav Talácko, CSc., Ústav výrobních strojů a mechanismů FS ČVUT v Praze;
 • prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., Ústav automatizace a měření FEKT VUT Brno.

Ing. Petr Bartošík, Ing. Karel Suchý


S příspěvkem na AUTOS 2002

Konference Automatizace systémů – AUTOS 2002 se bude konat v Praze 22. až 24. dubna 2002. Její základní téma je Automatizace a informační technologie. Do pěti tematických sekcí konference [Automa, 7, 2001, č. 11, s. 2] jsou začátkem ledna přihlášeny mj. tyto referáty:

 • Informační technologie a vztah k automatizačním systémům (J. M. Honzík, VUT Brno);
 • Vzájemné vztahy automatizace a informačních technologií (J. Tůma, ČVUT Praha; P. Vavřín, VUT Brno);
 • Automatizace výroby a uspokojení individuálních potřeb (G. Tomek, V. Vávrová, ČVUT Praha);
 • Projektování automatizovaných řídicích systémů (J. Cendelín, ZČU Plzeň; J. Pliska, I&C Energo);
 • Zkušenosti s realizací automatizačních projektů (J. Vacátko, Škoda Controls);
 • Metody zajišťující spolehlivost řídicích systémů (P. Novák, VŠB- -TU Ostrava);
 • Integrace statistické analýzy do výrobních technologií a datových toků (Kupka, K., TriloByte s. r. o.);
 • Možnosti zlepšení kvality výrobku automatickou kontrolou ve výrobním procesu (V. Svoboda, Prdiset s. r. o.; A. Signer, Kistler, Švýcarsko);
 • Holonické výrobní systémy (P. Vrba, Rockwell Automation s. r. o.);
 • Optimalizace výrobního procesu simulační metodou (V. Hajšman, ZČU Plzeň);
 • Distribuované zpracování obrazů (J. Honec aj., VUT Brno).

Zájemci o aktivní vystoupení (přednesení referátu, prezentace posteru anebo firmy) i pasivní účast na konferenci AUTOS 2002 se mohou obrátit na sekretariát: TERIS 2002, a. s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4, tel.: 02/61 21 03 25, fax: 02/61 21 89 92, e-mail: teris@teris.cz. Posluchači doktorandského studia, kteří aktivně vystoupí, neplatí na konferenci vložné. Podrobnější informace nabízí http://www.teris.cz

(ter)


Informační systémy výroby 2002

Již druhá firemní konference s výstavkou zaměřená na problematiku informačních systémů výroby – MES (Manufacturing Execution Systems) se pod názvem Informační systémy výroby 2002 uskuteční v hotelu Devět Skal na Českomoravské vrchovině 18. a 19. dubna 2002.

Cílem konference je v co nejucelenější formě informovat o současných možnostech budování informačních systémů výroby v podmínkách ČR. Vloni na ní prezentovalo své metodické postupy, produkty a služby 19 firem při celkové účasti 111 odborníků ze 63 společností. Podrobnější údaje lze nalézt ve zprávě o konferenci [Automa, 7, 2002, č. 9, s. 82] a na http://web.quick.cz/adam-ova (v části proběhlo).

Hlavním tématem konference bude i letos jedenáct základních funkcí MES, jak je definuje sdružení MESA International, tj.: (1) Sběr dat z technologické úrovně řízení, (2) Dispečerské řízení výrobních jednotek, (3) Správa dokumentace, (4) Sledování toku materiálu (genealogie výroby), (5) Analýza výkonnosti, (6) Řízení lidských zdrojů, (7) Řízení údržby, (7) Vedení procesu, (9) Řízení kvality procesu, (10) Krátkodobé rozvrhování a (11) Přidělování zdrojů a kapacit. I pro rok 2002 se předpokládá, že účastníky konference budou nejen specialisté na informační systémy, ale především odborníci ostatních profesí, kteří budou v budoucnosti využívat výrobní i obchodní data zpracovávaná v informačních systémech výroby pro svoji vlastní práci.

Zájemci o aktivní vystoupení i pasivní účast získají potřebné informace na http://web.quick.cz/adam-ova, popř. přímým kontaktem: Ing. Petra Adamová – AD&M, tel./fax: 069/691 99 77, mobil 0723 746 160, petra.adamova@seznam.cz

(ed)


Moderní elektronické součástky Brno 2001

Obr. 1.

V kongresovém centru hotelu Holiday Inn v Brně se 13. listopadu 2001 konala již sedmá mezinárodní odborná konference doprovázená výstavou – Moderní elektronické součástky Brno 2001. Pořadateli byli časopis Sdělovací technika a agentura SYMMA. Účastníci konference, kterých bylo přibližně 120, se seznámili s aktuálními trendy, nabídkou a popř. marketingovými postupy v oblasti signálových procesorů (Analog Devices/Amtek spol. s r. o.), součástek pro řízení napájení (ON Semiconductor Czech Design Center), integrovaných obvodů typu Low Voltage CMOS aj. (EM Microelectronic Marin/ASICentrum), programovatelných obvodů Altera a vývoje aplikací s využitím IP funkcí aj. (EBV Elektronik), podpory procesu povrchové montáže (Assembléon/Elso Philips Service s. r. o.), feritových součástek aj. (EPCOS) a dále se sortimentem firmy HT-Eurep Electronics s. r. o. a s původním řešením Web51 jako levným rozhraním pro Ethernet na bázi procesoru Intel x51 (HW Server).

Na závěr konference se uskutečnila asi šedesátiminutová panelová diskuse na téma Elektronická výroba a vývoj v ČR za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury Czechinvest a významných výrobních a vývojových center – společností Celestica, Flextronics, Motorola a ON Semiconductor.

Diskusi moderoval RNDr. Petr Beneš, vydavatel a šéfredaktor časopisu Sdělovací technika. Diskutující i plénum se shodli na tom, že pro elektronickou výrobu v poslední době typický trend přechodu z finální výroby přístrojů a zařízení (OEM) na kontraktační výrobu komponent se v podmínkách ČR plně uplatnil, je zde v podstatě završen a elektronická výroba a vývoj v tomto oboru v ČR jsou plně zapojeny do mezinárodní dělby práce. Podrobné zpravodajství z konference přináší časopis Sdělovací technika ve svém lednovém čísle (ST 1/2002, http://www.stech.cz).

(sk)


Seminář o správě dokumentace v průmyslu

Dne 7. března 2002 se v prostorách hotelu Gustav Mahler v Jihlavě uskuteční celostátní seminář věnovaný problematice správy dat a dokumentace ve výrobních podnicích a v distribučních společnostech (elektřina, plyn, voda, teplo) ve všech jejích hlavních souvislostech. Jmenovitě budou předmětem semináře témata:

 • dokumentace výrobku v jeho předvýrobních etapách (návrh, výkres, konstrukce, projekt);
 • příprava výroby (analýzy, příkazy, rozvrhy, plány);
 • informace z výroby (hlášení poruch – alarmy, zprávy, varování);
 • dokumentování výroby (zprávy, bilance);
 • vazby na okolí podniku (korespondence, objednávky, smlouvy, faktury, reklamace);
 • ekonomická dokumentace (včetně inventur, skladů);
 • internetová řešení pro dané oblasti a technické prostředky (tisk, kopírování, archivace dokumentů).

Konkrétní program, včetně názvů firem a jejich přednášek s anotací atd., bude k dispozici v polovině února. Bližší informace lze získat na http.//web.quick.cz/adam-ova

(ed)


Konference o diagnostice a o automatizaci energetických procesů

V prostorách Academia centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) uspořádá Fakulta technologická UTB ve dnech 21. a 22. května 2002 souběžně dvě tradiční mezinárodní konference – Diagon 2002 a Automatizace energetických procesů 2002. Součástí akce bude výstavka měřicí, diagnostické a automatizační techniky. Přestože budou konference samostatné, nabídnou všem účastníkům vedle příležitosti k oživení dosavadních kontaktů také neobvykle široký prostor k mezioborové výměně informací. Pořadatelé očekávají účast celkem více než 400 odborníků.

TD 2002 – Diagon 2002 technická diagnostika pro 21. století, 25. konference s výstavou Diagon, se letos uskuteční se zaměřením Condition monitoring strojů, zařízení a procesů pro 21. století. Tematicky bude, podobně jako vloni, uspořádána v okruzích Technická diagnostika a Automatizace a technická diagnostika. Podrobnější informace lze získat na http//www.diagon.utb.cz, popř. diagon@utb.cz nebo na tel. 067/364 45, 754 20 26.

Automatizace energetických procesů 2002 (Control of Power & Heating Systems – CP&HS 2002) je již pátým ročníkem akce spolupořádané českými a slovenskými organizacemi střídavě v ČR a na Slovensku počínaje rokem 1995. Jejím hlavním cílem je informovat o metodách a prostředcích vhodných k řízení výroby a dopravy a spotřeby energie, a to z technického pohledu i v širších souvislostech. Zvláštní pozornost bude na konferenci věnována tématu Moderní metody automatického řízení a energetické procesy. Další informace lze získat na http://www.ft.utb.cz/cphs02, popř. cphs02@ft.utb.cz nebo na tel. 067/754 32 18.

(ed)


Eurotherm Drives – měniče pro nové tisíciletí

Obr. 2.

Nová řada 650 měničů frekvence britského výrobce Eurotherm Drives přináší svěží vítr do nabídky těchto výrobků na světovém trhu. Řada je určena pro nominální výkony 0,25 až 1,5 kW (jednofáz.) a 0,37 až 7,5 kW (třífázové). Nabídka analogových i digitálních řídicích vstupů a výstupů a jednoduchá obsluha pomocí přehledného ovládacího panelu umožňují měniče použít pro všechny běžné aplikace. Díky malým rozměrům (jednofázové měniče do 0,75 kW mají výšku jen 137 mm, šířku 73 mm a hloubku 142 mm) je jejich zástavba možná i do relativně malých ovládacích skříní na strojích a dalších zařízeních. Využití nové součástkové základny a maximální unifikace všech typů měničů s sebou nese i výrazné snížení cen.

Pro náročné aplikace a různé druhy řízení, včetně potřeby realizovat PID regulaci a další funkce a nutnosti začlenit přístroj do komunikační sítě, lze využít vyšší řadu měničů 690 plus.

E-THERM, a. s., info@etherm.cz, www.etherm.cz


Mezinárodní statut průmyslovému Ethernetu?

Ve snaze urychlit vývoj standardu sítě Ethernet požádala IEC (International Electrotechnical Commission), aby spolupráce mezi jejím projektovým týmem SC65C, pracujícím na návrhu standardu IEC/ISO 61784, a organizací IAONA (Industrial Automation Open Networking Alliance) dále pokračovala v režimu tzv. kategorie D. Standard IEC/ISO 61784 specifikuje použití sítě podle standardu ISO/IEC 8802-3 (Ethernet) jako fyzické vrstvy např. v profilu Fieldbus Foundation high-speed Ethernet Tři profily ve standardu IEC/ISO 61784 odkazují na standard Ethernet jako na prostředek k realizaci fyzické a linkové vrstvy komunikace; ten přitom dosud nebyl pokládán za zcela vhodný pro průmyslovou komunikaci, neboť v mnoha aplikacích je na závadu jeho neschopnost zajistit určitou dobu odezvy, plynoucí z nedeterministického chování metody CSMA/CD, na které je založen. V současných uspořádáních se často používá spojení kroucenou dvojicí vodičů v topologii typu hvězda s přepínačem uprostřed, což přináší chování sítě blízké deterministickému. Spolupráce v režimu kategorie D mezi IEC a původcem standardu mj. přiznává původci mnohonárodní statut umožňující mu pracovat přímo s IEC a vyhnout se časově náročné proceduře schvalování standardu národními komitéty.

[Intech Online, 5. prosince 2001.]

(sk)


Regulátor vakua IRV

Obr. 3.

Zatímco předchozí typ regulátoru vakua ET203 (SMC) měl jen jedinou velikost, řada IRV má velikosti tři. Při výběru vhodné velikosti je třeba brát ohled na maximální požadovaný průtok a prostorové nároky.

Rozsah regulovaných tlaků je závislý na výstupním tlaku vývěvy a u všech typů je v rozmezí –100 až –1,3 kPa. Výstupní tlak se reguluje otočným knoflíkem, přičemž rozlišení je 0,13 kPa. To umožňuje velmi jemnou regulaci tlaku.

Hmotnost regulátoru je podle provedení 0,12 až 0,7 kg. Průtok je maximálně 150 l/min. Odběr vzduchu z atmosféry je maximálně 1,1 l/min. Provozní teplota je +5 až +60 °C.

Na regulátor je možné namontovat odlučovač vody AMJ. Pro každou velikost lze ze sortimentu SMC vybrat vhodný manometr.

SMC Industrial Automation CZ s. r. o., office@smc.cz, http://www.smc.cz


Konference o Industrial IT

Dne 14. listopadu 2001 se ve švýcarském Dattwilu konala konference nazvaná ABB Technology Day, jejímž tématem byl Industrial IT, koncept, který je určen pro integrované řízení technologií a podniků.

V časopise Automa jsme již konceptu Industrial IT věnovali velkou pozornost. Zájemce o podrobné informace lze odkázat na tyto články:

 • KRANZ, L.: Průmyslové informační technologie – nový způsob myšlení. Roč. 6, 2000, č. 8, s. 30-33.
 • –: Řídicí systémy Control IT. Roč. 7, 2001, č. 6, s. 18-19.
 • UNČOVSKÝ, J. – KŘENA, M.: Jednotné řídicí prostředí Industrial IT. Roč. 7, 2001, č. 9, s. 93-95.

Obr. 4.

Připomeňme proto jen stručně, že základní myšlenkou Industrial IT je seskupit všechna data kolem tzv. objektů, které se účastní výrobních operací. Objekty mohou být např. instalovaná zařízení, roboty, zásobní nádoby, ventily, transformátory, spínače nebo pohony. Stejně tak to mohou být i konečné výrobky, např. automobily, šarže léku nebo dokonce elektrická energie.

Po kliknutí na ikonu objektu se objeví menu, které nabízí možnosti zobrazení různých informací o objektu – schéma, výkres, údaje o údržbě, umístění objektu atd. Tyto informace se nazývají „aspekty“.

Z pohledu uživatele to není nic převratného, podobné zobrazení nabízejí mnohé softwarové systémy. Co je však důležité – aspekty mohou být uloženy na různých platformách v různých počítačích a jejich vazby na daný objekt se udržují automaticky. To významně zjednodušuje celý návrh systému řízení i jeho pozdější modifikace a údržbu.

Pro ABB je Industrial IT strategickou koncepcí. Přestože jde o novou platformu, zaznamenala již velké úspěchy. Společnost ABB uvedla, že do 24. října 2001 dosáhl objem zakázek spojených s Industrial IT 65 milionů amerických dolarů. O jedné z významných aplikací Industrial IT v papírenském průmyslu jsme psali v krátké zprávě v čísle 11 předcházejícího roku (Největší stroj na výrobu papíru, s. 33). Na konferenci byli účastníci seznámeni s dalšími možnostmi aplikací ve všech klíčových odvětvích, kde ABB působí: kromě papírenského průmyslu je to např. energetika a rozvod elektrické energie, chemický a farmaceutický průmysl, sklářství, hutnictví, výroba stavebních hmot, polygrafie, zpracování ropy atd.

Účastníci konference také měli možnost prohlédnout si výzkumné centrum ABB v Dattwilu, jež se kromě Industrial IT věnuje mj. vývoji výkonové elektroniky.

(Bk)


Magnetické snímače pro pneumatické válce

Obr. 5.

Pro snímání polohy pístu ve válci pneumatických pohonů se často používají bezdotykové magnetické snímače, neboť jsou konstrukčně velmi jednoduché a neobsahují žádné součásti, které by podléhaly opotřebení.

Pneumatický válec je obvykle vyroben z neferomagnetického materiálu. Permanentní magnet, nutný ke snímání polohy pístu, bývá zabudován přímo v pístu. Magnetický snímač se montuje na vnější část válce. Výstupní signál je závislý na vzdálenosti pístu od snímače.

Problém je v tom, že pro různé válce je nutné použít různé snímače, jejichž konstrukce závisí na konstrukci pístu a válce. Řešením jsou univerzální snímače. Příkladem může být snímač BMF 305 (Balluff). Vtip konstrukce je v tom, že senzor se neupevňuje přímo na válec, ale na mezikus, tzv. upínací kámen. K dispozici jsou upínací kameny pro tzv. T-drážky, C-drážky, trapézové a jiné drážky, pro profilové válce a mnohé další konstrukční verze. Konstrukce snímače s univerzálním senzorem a upínacím kamenem nejen zmenšuje skladové zásoby distributorů i uživatelů, ale také usnadňuje montáž a případnou výměnu snímače.

Balluff CZ, s. r. o., tel. a fax: 02/81 94 00 99, e-mail: cz@balluff.de, http://www.balluff.cz


regulátory ITV3000

Nové regulátory řady ITV3000 firmy SMC umějí na rozdíl od svých předchůdců, regulátorů ITV2000, prostřednictvím elektrických signálů regulovat tlak spojitě, nikoliv stupňovitě.

Tlak na výstupu je přímo úměrný vstupnímu elektrickému signálu. Vypínací signál umožňuje tlak odpojit, je-li to třeba. Fóliová klávesnice je určena k nastavení regulátoru. Maximální průtok je 400 Nl/min (při výstupním tlaku 0,9 MPa) a vlastní spotřeba vzduchu je ve stabilním stavu velmi malá.

Regulátory ITV3000 mají dva typy výstupů: analogový výstupní signál nebo dvoustavový signál (NPN nebo PNP). K elektrickému připojení jsou k dispozici dva typy konektorů (přímý nebo zahnutý). Displej LED zobrazuje aktuální výstupní tlak a je snadno čitelný. Nastavit nulový bod a rozsah je možné i bez připojení tlakového vzduchu. Regulátor odolává prachu i stříkající vodě (IP65). Teplota média i okolí může být v rozsahu 0 až 50 °C.

SMC Industrial Automation CZ s. r. o., office@smc.cz, http://www.smc.cz


Programování průmyslových robotů ve virtuální realitě

Technický rozvoj počítačových simulačních systémů v kombinaci s jejich příznivou cenou, velkou výkonností a optimalizovanými grafickými kartami pro trojrozměrnou vizualizaci přibližuje obor simulace robotů a jejich nepřímé (off-line) programování i malým podnikům. Simulace poskytují maximální dojem reality. Také přenositelnost programů pořízených simulačními systémy do reálného zařízení se neustále zvětšuje.

Obr. 6.

Pro simulaci lze použít standardní PC s běžným monitorem. Prostorového dojmu se dosahuje změnou místa pozorování a úhlu pohledu, popř. současným znázorněním více pohledů najednou. Dokonalý dojem reálného světa však dávají až stereoskopické projekční systémy nebo náhlavní zobrazovače (head mounted display) pro vizulalizaci a tzv. datové rukavice (data glove) jako interaktivní médium. Obsluha se může volně pohybovat ve virtuálním světě a v tomto prostředí vykonávat potřebné aktivity a úkony.

Systémy virtuální reality (VR) byly až donedávna používány výhradně pro velmi náročné aplikace, protože jejich počítačové a projekční zajištění bylo extrémně nákladné. Německý Ústav pro řízení robotů (Institut für Roboterforschung) ve spolupráci se společností EF-Robotertechnik vyvinul nový simulační systém robotů nazývaný Cosimir/VR, který umožňuje využít cenově přístupnější projekční zařízení ze spotřební oblasti a nechat tak otevřít cestu k využití simulačních postupů v plné šíři a výkonnosti i bez nutnosti velkých investic do vybavení.

Kombinace VR a automatického generování programů dovoluje vytvářet programy i bez fyzické přítomnosti robotů, které budou pro výrobní operace později využity. Obsluha v prvním kroku pracuje se známými nástroji a rutinně vykonává potřebné aktivity. Simulační systém je interpretuje a plánuje nezbytné dílčí operace. Dokáže tak navrhnout i takové postupy, které by manuálně byly těžko proveditelné.

V druhém kroku se vytvořené programy testují s využitím modelů konkrétních robotů, obráběcích strojů a nástrojů. Cílem je zkontrolovat program a upravit jej tak, aby nedocházelo ke kolizím. V této etapě je také možné pomocí simulace určit takt stroje či linky. Po úspěšném testování a optimalizaci jsou programy připraveny pro zavedení do zařízení a reálné použití.

Gustav Holub


Seminář Regulace, řízení a vizualizace procesů 2001

Dne 4. prosince 2001 se v Ostravě uskutečnil již tradiční firemní seminář o regulaci a řízení systémů, tentokrát rozšířený o téma vizualizace při řízení. Tato odborná akce se setkala s velkým zájmem prezentujících se firem i posluchačů z různých oblastí průmyslu. Své aktivity v oboru regulace a řízení představily společnosti AMiT a GMC měřicí technika, oblasti vizualizačních systémů se věnovaly firmy Iconics Europe B.V., Ipesoft, Microsys, Pantek (CS) a VA Tech SAT Praha. Na semináři bylo přítomno osm desítek odborníků z různých odvětví průmyslu i z inženýrských organizací z celé Moravy a Slezska. Po ukončení prezentací pokračovaly diskuse a detailní předvádění produktů konkrétním zájemcům do pozdních odpoledních hodin. Fotoarchiv z akce je možné shlédnout na web.quick.cz/adam-ova (v části proběhlo).

(pa)


Altron výrobcem vlastních motorgenerátorů

Valná hromada akcionářů firem Altron a KVR Technik Hořovice schválila podle očekávání dne 12. prosince 2001 organizační změnu. Firma KVR Technik se pod názvem Progen stala jednou z divizí firmy Altron, jejíž byla dosud dceřinou společností. Nová divize Progen bude nadále vyrábět špičkové motorgenerátory jako součást kompletních řešení záložních napájecích systémů dodávaných firmou Altron. Ta dále vlastní dvě dceřiné společnosti: Altron SK se sídlem v Bratislavě a Altron Polska ve Varšavě. Podle vyjádření představitelů firmy Altron přináší sloučení s KVR Technik především racionalizaci řízení celé skupiny Altron a možnost ovlivňovat výzkum a vývoj v oblasti výroby motorgenerátorů. Akciová společnost Altron nyní bude moci ještě pružněji reagovat na potřeby a požadavky trhu v oblasti záložních zdrojů elektrické energie a jejich systémových řešení pro  nejrůznější obory.

[Tisková zpráva Altron, a. s., prosinec 2001.]

(ed)

Inzerce zpět