Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Krátké zprávy

Automa 12/2001

Poděkování

Vážení čtenáři, děkuji všem, kteří odpověděli na anketu uveřejněnou v čísle 9 časopisu Automa. Vaše odpovědi nám umožnily aktualizovat naše představy o tom, pro koho časopis píšeme.

Celkem odpovědělo 135 čtenářů. Co se týče hlavní pracovní náplně, převažují mezi našimi čtenáři pracovníci provozu a údržby (20 %), následovaní vedoucími pracovníky (13 %). Významný je i podíl studentů (10 %) a učitelů (12 %). Rozdělení podle odvětví je:

 • výroba: 33 % (ze dvou třetin jde o výrobu přístrojové, měřicí a řídicí techniky a elektrické, elektronické, výpočetní a komunikační techniky, ostatní výroba, převážně strojírenská, je zahrnuta ve zbývající třetině);

 • zpracovatelský průmysl: 19 % (36 % z toho tvoří chemická výroba);

 • služby: 45 % (největší část tvoří vzdělávací instituce: 35 %, významný je i podíl firem působících v oblasti dodávek energií, plynu a vody: 22 %);

 • 3 % jsme zařadili do kategorie jiné.

Ptali jsme se také na váš názor, zda považujete za užitečné věnovat se obecným problémům automatizace. Většina našich čtenářů (95 %) odpověděla kladně. Druhá otázka se týkala systémů řízení údržby. 70 % čtenářů již o nich někdy slyšelo nebo četlo, 15 % čtenářů se s nimi může setkat ve svém podniku. Poslední otázka se týkala účasti na MSV 2001. 6 % našich čtenářů bylo mezi vystavovateli a 44 % čtenářů veletrh navštívilo. To je dohromady přesně polovina čtenářské obce. Jen 6 % čtenářů nikdy žádné veletrhy nenavštěvuje.

Detailní statistické výsledky průzkumu jsou k dispozici v redakci.

Petr Bartošík


Řízení procesů 2002

Pátá vědeckotechnická konference s mezinárodní účastí Řízení procesů 2002 se uskuteční ve dnech 9. až 12. června 2002 v Koutech nad Desnou, v Hotelu Dlouhé stráně. Pořadatelem je Česká společnost průmyslové chemie při Univerzitě Pardubice ve spolupráci s vybranými vysokoškolskými pracovišti z České republiky, Slovenska a Ruska.

Cílem konference je seznámit širokou odbornou veřejnost, tj. především odborné a vědecké pracovníky z průmyslu, výzkumných ústavů, Akademie věd, projektových a dodavatelských organizací a vysokých a středních škol, s nejnovějšími poznatky z oblasti řízení technologických procesů a napomoci k výměně zkušeností v této oblasti.

Program konference bude mít šest tematických celků:

 • teorie řízení lineárních a nelineárních systémů,
 • modelování a identifikace,
 • inteligentní metody modelování a řízení, robotika,
 • systémová analýza a informační technologie,
 • průmyslové informační systémy, logistika,
 • technické prostředky, měřicí technika a programové produkty.

Jeho součástí bude diskusní kulatý stůl na téma Současné trendy v automatizaci a navazující výchova kvalifikovaných odborníků.

Protože základním záměrem konference je poskytnout prostor široké výměně názorů, bude v jejím programu dána přednost vývěskovým formám prezentace. Programový výbor si vyhrazuje právo vyžádat si nebo vybrat jako plenární přednášky nebo přednášky v sekcích pouze prezentace fundamentálních nebo zevšeobecňujících výzkumných výsledků nebo aplikací v praxi. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.


Konference ICCC 2002

3rd Carpathian Control Conference – ICCC 2002 se uskuteční v Malenovicích v Beskydech ve dnech 27. až 30. května 2002. Pořadateli jsou VŠB – Technická univerzita Ostrava a ČSVTS KAKI Ostrava ve spolupráci s vysokoškolskými pracovišti z Polska a Slovenska.

Cílem konference je podpořit výměnu znalostí a zkušeností v oblasti inženýrských a výrobních disciplín, ve výzkumu a ve výuce v oboru řídicí techniky. Jednací řečí konference je angličtina. Tematické sekce konference budou organizovány jako paralelní s názvy:

 1. Measurement, monitoring and diagnostics.
 2. Identification, modelling and simulation of processes and systems.
 3. Control systems and instrumentation.
 4. Robotics and automation.
 5. Information systems (SCADA/HMI, GIS, MES) an their Internet support.
 6. Engineering application of informatics.
 7. Quality control systems (TQM), production management and industrial logistics.
 8. Engineering education in Control and Computer systems.

Důležité termíny jsou:

 • odeslání předběžné přihlášky a abstraktu příspěvku 30. 1. 2002
 • oznámení o přijetí příspěvku 15. 2. 2002
 • odeslání konečné přihlášky, textu příspěvku a plateb 15. 3. 2002

Podrobné informace poskytuje sekretariát konference na adrese:

Katedra CSI 352
VSB-TU Ostrava
ul. 17. listopadu 15
708 33 Ostrava
tel.: 069/699 12 80
fax: 069/691 61 29
e-mail: iccc@icc-conf.cz
web: http://www.icc-conf.cz

(ed)


Konference firmy Coral o měřicí a regulační technice a telemetrii

Měřicí a regulační technika, patní měřidla teplárenských systémů, automatizovaný sběr dat, telemetrické stanice – to je název a současně výčet témat letošní, v pořadí již páté konference pořádané firmou Coral a jejími partnery pravidelně každý rok v lednu. Konference se bude konat na FEL ČVUT v Praze 2, Karlovo nám. 13, dne 23. ledna 2002. Úvodem přednesou odborníci z katedry řídicí techniky FEL ČVUT přednášku na téma hybridní vytápěcí systémy a jejich regulace. Následně seznámí přítomné se svými řešeními a zkušenostmi v oblastech definovaných v názvu konference společnosti Coral s. r. o., Elektrárny Opatovice a. s., Plzeňská distribuce tepla, a. s., Conel s. r. o., MITE Hradec Králové, s. r. o., Elsaco, Povodí Vltavy, s. p., a Proteco Poděbrady s. r. o. K účasti na konferenci je nutné se předem přihlásit na adrese:

Coral s. r. o.
Veverkova 1631
500 02 Hradec Králové
tel.: 049/581 34 69
fax: 049/581 34 35
coral@coral.cz
www.coral.cz

(ed)


DNV podporuje Eurocontrol 

Det Norske Veritas (DNV) je mezinárodní společnost působící v oblasti řízení rizik a ztrát. Tato společnost uzavřela dohodu s Evropskou organizací pro bezpečnost letecké navigace Eurocontrol o podpoře při definování požadavků na proces výběru softwaru v rámci projektu nového navigačního systému. Systém s pracovním názvem Galileo, jehož dokončení je plánováno na rok 2008, bude integrovat všechny stávající letové režimy s cílem zjednodušit navigaci a zlepšit bezpečnost a spolehlivost letového provozu nad Evropou.

Proces výběru bude založen na špičkových technologiích pro hodnocení softwaru a na mezinárodních standardech a postupech. DNV vypracuje studii, která bude součástí úsilí při vývoji harmonizovaných nástrojů pro testování nových systémů, na jehož konci bude kvalifikovaná podpora jednotného evropského navigačního systému.

(Myr Communication)


Obr. 1.

Převodník signálů tenzometrických snímačů MPST2

Převodník signálů tenzometrických snímačů MPST2 je určen k napájení tenzometrických snímačů a převodu jejich napěťového výstupního signálu 0 až 20 mV na proudový signál 0 až 20 mA (aktivně). Napájecí napětí je 230 V AC nebo 24 V AC, spotřeba 2,7 V·A. Výstupní napětí pro tenzometry je 10 V, proud 140 mA. Převodník má rozměry 70 × 90 × 60 mm. Bližší informace na adrese http://www.microcomp.sro.cz


Inteligentní systémy pro praxi

Na šestém ročníku konference Inteligentní systémy pro praxi se letos 6. a 7. listopadu v Luhačovicích sešli zájemci o problematiku inteligentních systémů a jejich aplikací převážně v průmyslové sféře. Počet účastníků konference oproti loňsku vzrostl ze 60 na 70 při zachování profesní skladby: opět se sešli napůl pracovníci z praxe (z dodavatelských firem i z řad koncových uživatelů), a z vysokých škol, především technických směrů. Sborník obsahuje 37 příspěvků, z nichž 33 bylo předneseno.

Z pohledu aplikací v průmyslu zaujaly především příspěvky Použití pravidlových expertních systémů v diagnostice vysokonapěťových izolací (autor Karel Záliš, FEL ČVUT), Optimalizace řezání profilu pomocí genetického algoritmu (Jaroslav Teda – Jiří Chamrád, Vítkovice CAD/CAM systémy spol. s r. o.), Možnosti a použití technik „Data mining“ a Statistická identifikace zdrojů nekvality (viz také Automa, 7, 2001, č. 7-8; autor obou Karel Kupka, TriloByte spol. s r. o.), Markovovy řetězce pro modelování jakosti výroby montážních celků (Zdeněk Karpíšek – Renata Tomaňová, Fakulta strojního inženýrství VUT) a firemní prezentace komplexního nástroje k řízení dodavatelských řetězců mySAP SCM – strategie, která nekončí u bran vašeho podniku (Peter Marák, SAP ČR Praha).

Z pěti příspěvků inspirovaných prostředím hutní výroby zde zmiňme témata Plánování a sledování výrobního procesu ve válcovnách – automatizovaná kontrola jakosti v prostředí válcoven trub (Pavel Švidrnoch, Ataco spol. s r. o.), Podpora operativního řízení v ocelárnách využitím expertního systému (M. Vrožina aj., VŠB-TU Ostrava) a Modelování ohřívačů větru VP 3 VPO a. s. (Radim Adam, R. T. S. cs spol. s r. o. – Radim Lužný, VPO a. s.).

Přístupům založeným na teorii fuzzy množin a jejich použití k řešení různých problémů praxe byly věnovány např. přednášky Analýza stability fuzzy systémů – přehled metod (Petr Horáček, ProTyS spol. s r. o. – Renata Pytelková, FEL ČVUT), Neurčitost rozhodování s vágními výsledky (Zdeněk Půlpán, Univerzita Hradec Králové), Aplikácia hybridného neuro-fuzzy systému pre optimalizáciu kontinuálného procesu (A. Kachaňák a kol., STU Bratislava), Identifikace fuzzy modelu z dat (Radek Šindelář, CAK FEL ČVUT aj.), vycházející ze zkušeností získaných řešením reálných projektů zpracovávaných v Centru aplikované kybernetiky, a dalších osm příspěvků.

Genetické algoritmy byly tématem celkem pěti příspěvků, včetně již zmíněného příspěvku na téma optimalizace řezání profilu. Zejména zaujal příspěvek Komplexní adaptivní systémy (Pavel Ošmera, Fakulta strojního inženýrství VUT), věnovaný evolučním algoritmům v nejširších souvislostech lidského konání. Přednesen jako poslední byl symbolickou tečkou za právě ukončenou konferencí a současně odrazovým můstkem k náplni příštích setkání na téma inteligentní systémy v praxi.

Také ostatní přednesené příspěvky, které na omezeném prostoru nelze všechny ani vyjmenovat, našly své zaujaté posluchače. Sborník (ISBN 80-238-7812-3; do vyčerpání zásob) a podrobnější informace o letošní konferenci i o plánech na rok 2002 lze získat u pořádající agentury AD&M, tel./fax: 069/691 99 77, petra.adamova@seznam.cz

(sk)


Padla další bariéra

Obr. 2.

Po dvouletém vývoji představil koncern Siemens novou technologii IQ-Sense pro připojení snímačů k řídicím systémům. Poprvé je možné snímače připojit přímo prostřednictvím sběrnice Profibus DP. Parametry a diagnostická data snímačů jsou tak zpřístupněna v rámci celé sběrnice.

Parametry snímače lze nastavovat z řídicího systému, a to manuálně nebo automaticky. Využít lze i funkci samonastavení – teach-in. Nastavení lze kopírovat mezi jednotlivými senzory, a není proto nutné seřizovat každý zvlášť. Další výhodou je, že nastavení, uložené v řídicím systému, lze po výměně snímače snadno okopírovat do nového přístroje a podstatně tak zkrátit dobu výměny.

Využít lze také funkce diagnostiky poruch, jako přerušení vodiče, zkratu, poruchy modulu nebo znečištění snímače (např. u optických senzorů). Tyto informace lze přitom přenášet po témž dvojvodičovém vedení, které je určeno i pro přenos signálu a napájení. Paletu možností doplňuje antiinterferenční funkce, omezující přeslechy mezi snímači, jsou--li přívodní vodiče vedeny blízko sebe. Délka kabelu může být až 50 m a lze použít běžnou dvojlinku, dokonce i bez stínění a splétaných vodičů.

Gustav Holub


Setkání uživatelů řídicích systémů Honeywell

Na osmém výročním setkání, tentokrát v Kroměříži, se ve dnech 1. a 2. listopadu 2001 sešli zástupci uživatelů řídicích systémů dodávaných firmou Honeywell z celé ČR. Na 50 účastníků setkání se seznámilo se současným postavením společnosti Honeywell, s činností její domácí afilace Honeywell s. r. o. a s technickými novinkami firmy.

Po předcházejícím sloučení se společností Allied Signal a poté, co antimonopolní úřad Evropské komise zamítl v polovině roku 2001 sloučení firmy se světovým gigantem General Electric, pokračuje Honeywell v činnosti jako nezávislá společnost v oborech letectví (40 % obratu), průmyslová automatizace a řízení (32 % obratu, divize Home & Building Control – H&BC a Industrial Automation and Control – IAC se sloučily v Automation and Control Solutions ), dopravní a energetické systémy a speciální materiály. U Honeywell s. r. o. bylo největší událostí posledního období sloučení dosud relativně nezávislých divizí průmyslové automatizace (IAC) a techniky budov (H&BC) pod jedno vedení.

V obsáhlé technicky zaměřené části setkání byly prezentovány přednášky (přednáškové bloky):

 • Náhled do budoucna: dlouhodobá strategie rozvoje řídicích systémů firmy, krátkodobý a střednědobý plán vývoje produktů průmyslové automatizace a jejich uvádění na trh.

 • Nové vlastnosti systému PlantScape: na trhu je dlouho očekávaná verze 8400 hybridního řídicího systému PlantScape s plně integrovanou podporou komunikačního standardu Foundation Fieldbus a s mnoha dalšími zajímavými funkcemi.

 • Nové technologie integrované do řídicích systémů Honeywell (blok demonstrací): snímače a akční členy pro Foundation Fieldbus (Plant Scape), zasílání hlášení na standardní pager, optimalizace pro průmyslovou energetiku a teplárenství, simulátor technologie VPLink.

 • Servisní služby Honeywell: aktuální informace o dlouhodobých servisních a migračních programech.

 • Elektronická správa údržby výrobních prostředků: novinky v oblasti @sset.MAX, nová verze systému DocuMint, sledování událostí ve výrobě, ladění regulačních smyček.

 • Integrované systémy Fire & Security: systémy pro ochranu majetku a zdraví a jejich propojení v EBI (Enterprise Buildings Integrator).

 • Internetové technologie a produkty Honeywell: výhody a nevýhody techniky tenkých klientů a její přínos uživatelům.

(sk)


Veletrhy Brno, a. s., nástupcem BVV

Dnem 1. listopadu 2001 nabylo platnosti pravomocné rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 24. října 2001 o fúzi akciových společností Brněnské veletrhy a výstavy (BVV) a Veletrhy Brno. Společnost Veletrhy Brno, a. s., se sídlem v Brně, Výstaviště 1, se stala právním nástupcem zanikající společnosti BVV a ke dni sloučení převzala veškeré její obchodní jmění. Zánik společnosti BVV jejím sloučením se společností Veletrhy Brno, a. s., nemá žádný vliv na dosavadní smluvní vztahy. O zrušení společnosti BVV bez likvidace ke dni 31. 12. 2000 a o jejím sloučení se společností Veletrhy Brno, a. s., rozhodla mimořádná valná hromada společnosti BVV konaná dne 22. 11. 2000. První listopad 2001 je tak dalším v řadě významných mezníků více než sedmdesátileté historie brněnského veletržního areálu, ke kterým patří květen 1928 – otevření areálu při příležitosti Výstavy soudobé kultury v Československu, září 1959 – konání 1. mezinárodního veletrhu, prosinec 1990 – založení akciové společnosti Brněnské veletrhy a výstavy, červenec 1998 – vstup většinového vlastníka Messe Düsseldorf a listopad 1999 – založení společnosti Veletrhy Brno.

[Tisková informace Veletrhy Brno, a. s., listopad 2001.]

(ed)


OPC DX bude mít premiéru na Hannover Messe 2002

Společnost OPC Foundation 11. září 2001 ohlásila, že začíná práce na novém standardu OPC Data Exchange Standart for Ethernet (OPC DX). Se skupinou, která OPC DX vytváří, úzce spolupracují i odborníci ze společností a sdružení ControlNet International, ODVA, Fieldbus Foundation a Profibus International.

O významu nového standardu hovořil 11. září na tiskové konferenci v Houstonu D. Bauman, vedoucí technický inženýr společnosti Procter and Gamble: „Vývoj na trhu automatizace vyústil v tvorbu komunikačních protokolů, které spolu nekomunikují. Automatizované systémy, vyvinuté v posledních několika letech, potřebují pro výměnu dat uvnitř systémů i mezi systémy mnoho různých protokolů. Vývoj standardů pro přenos dat v rámci ethernetových komunikačních protokolů, který OPC Foundation začala, koncovým uživatelům přinese jednoduché řešení problému, s nímž se v praxi často setkávají.“

OPC DX umožní realizovat výměnu dat a spolupráci mezi servery v rámci sítě Ethernet. Bude doplňkem stávající specifikace OPC, kterou používá většina vedoucích automatizačních firem a která je určena pro výměnu dat na řídicí úrovni mezi automaty, inteligentními snímači, akčními členy a HMI.

Tomas Burke, prezident OPC Foundation, považuje za rozhodující, že se vůbec podařilo uzavřít dohodu mezi nejvýznamnějšími společnostmi činnými v oblasti průmyslových komunikačních sběrnic. OPC DX umožní různým dodavatelům automatizační techniky vytvářet softwarové komponenty „plug-and-play“, které lze snadno integrovat do podnikových automatizačních a ekonomických systémů. T. Burke řekl: „Chceme, abychom uměli přenášet data kamkoliv a kdykoliv, nezávisle na použité komunikační technice.“ OPC DX je významným krokem k tomuto strategickému cíli.

První počin, tj. vytvoření široké pracovní skupiny, byl vykonán. Specifikace a vzorový kód budou k dispozici do konce roku 2001. Prototypy zařízení různých dodavatelů budou poprvé vystaveny na veletrhu Hannover Messe na jaře 2002. Do běžné nabídky by se produkty s implementovaným OPC DX měly dostat v třetím čtvrtletí 2002.

(OPC Foundation)


Výstava: Když se z energie stává hmota

CERN, Evropská laboratoř pro jaderný výzkum, je špičkovým světovým pracovištěm v oblasti fyziky elementárních částic. Tato mezinárodní organizace soustřeďuje dvacet členských zemí. Jednou z nich je i Česká republika.

Putovní výstava CERN, nazvaná „Když se z energie stává hmota“, kterou je možné shlédnout do 24. února 2002 v Národním technickém muzeu v Praze (denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin), seznámí návštěvníky s tím, co ví současná fyzika o nejzákladnějších stavebních kamenech hmoty, z nichž se skládá všechno ve vesmíru, o zákonitostech, jimiž se tyto základní „součástky“ řídí.

Výstava je tvořena čtyřmi základními tematickými okruhy. První z nich vymezuje, o co se fyzika částic zajímá. Seznamuje návštěvníky s tím, jak je uspořádána hmota na nejzákladnější úrovni, kterou lidé dokážou zkoumat: se základními „cihlami“ – částicemi nazývanými kvarky a leptony, a „maltou“, která tyto cihly drží pohromadě – čtyřmi typy základních sil.

Druhý okruh je věnován urychlovačům částic a třetí část výstavy je zaměřena na detektory částic – experimentální zařízení, která umožňují zaznamenat, co se při srážkách částic stalo, a tím odhalit, jakými zákonitostmi se částice řídí. V poslední části nazvané „Made in CERN“ mohou návštěvníci získat informace o tom, čím přispěla fyzika částic k rozvoji jiných oborů lidské činnosti mimo základní výzkum. Nejčastěji uváděným příkladem je asi světová síť www, koncept, který prvotně vznikl v CERN a který dnes nachází široké uplatnění. Techniky původně vytvořené pro výzkum částic se však uplatňují i v lékařství, zušlechťování materiálů, ba i v tak odlehlých oblastech, jako je studium uměleckých děl.

Výstavu v Národním technickém muzeu připravil CERN ve spolupráci s Výborem pro spolupráci České republiky s CERN za podpory ČEZ, a. s.

(NTM Praha)


16. Interkama posunuta na únor 2004

Šestnáctý veletrh měřicí a automatizační techniky Interkama v Düsseldorfu se uskuteční až 16. až 20. února 2004. Původní kratší cyklus konání veletrhu, ohlášený v roce 1999 a zdůvodněný potřebou držet krok s vývojem v oboru, přitom předpokládal termín 27. až 31. 10. 2003. O posunutí rozhodly pořádající veletržní společnost Messe Düsseldorf a řídící výbor veletrhu, složený ze zástupců dodavatelů a uživatelů automatizační techniky, především na základě výsledků průzkumu mezi návštěvníky a vystavovateli na veletrhu Interkama 2001 ve dnech 24. až 28. 9. 2001 a doporučení sponzorujících asociací. Oficiální zpráva uvádí jako důvod nezbytnost vyjít vstříc potřebám malých a středních dodavatelů zařízení a komponent i novým vystavovatelům specializovaným v oblasti informačních technologií, údržby a inženýrských služeb z Německa i ze zahraničí. Zejména tito vystavovatelé se údajně jen s obtížemi vyrovnávají s velmi natěsnaným podzimním světovým veletržním kalendářem v oboru, zejména koncem roku 2003. Kromě toho bude nyní Interkama, udržující si postavení vedoucího světového veletrhu techniky pro řízení kontinuálních procesů, prvním automatizačním veletrhem v ročním kalendáři a pořadatelé očekávají, že tím dále posílí svou roli „výkladní skříně“ inovací. Za další důvod je považována potřeba sladit termíny celkem šestnácti předních národních automatizačních veletrhů sdružených, pod taktovkou veletrhu Interkama, v asociaci World Fairs Instrumentation Measurement Automation (World F. I. M. A.).

(sk)


Průmyslové fórum na MSV 2001

Průmyslové fórum 2001 bylo jednou z hojně navštívených akcí odborného doprovodného programu 43. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV 2001). Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně pod touto hlavičkou již tradičně zajišťuje ve spolupráci s BVV, a. s., a Computer Agency, o. p. s., při MSV doprovodná odborná setkání na aktuální témata. Na Průmyslovém fóru 2001 v Kongresovém centru na brněnském výstavišti se dne 27. září sešlo 63 účastníků (40 % státní správa, předsedové představenstev a generální ředitelé; 60 % vedoucí projektů a finanční, obchodní a marketingoví ředitelé). Vyslechli celkem šest přednášek s názvy Podpora průmyslu a podnikání (Ladislav Sokolt, Ministerstvo průmyslu a obchodu – MPO), Fond podpory nehmotných faktorů konkurenceschopnosti v malých a středních podnicích (Ladislav Pírko, Agentura pro rozvoj podnikání), Technologický audit firmy (Jaroslav Chaloupka, BIC), Jakost projektů a projektové řízení (Branislav Lacko, Společnost pro projektové řízení), Projekt implementace ICT v obchodních a marketingových procesech (Jiří Jelínek, Česká marketingová společnost), Projekt integrace ICT v podniku (Robert Krajča, Hewlett-Packard). Na závěr programu se k předneseným tématům uskutečnila asi hodinová panelová diskuse. Účastníci Průmyslového fóra 2001 se nejen seznámili s podpůrnými programy MPO i programy evropskými, ale i dozvěděli, jak projekty napsat a připravit, jak jim vytvořit potřebný komunikační obchodní a marketingový rámec, jak je dobře řídit, a to s nezbytnou podporou informačních a komunikačních technologií. Letošní ročník zahájil novou tradici, v rámci které bude Průmyslové fórum každoročně při MSV informovat o tom, do jakých programů MPO a dalších státních orgánů i soukromých agentur mohou české podnikatelské subjekty vstoupit. A to nejen do programů a projektů národních, ale s blížícím se vstupem ČR do EU také do programů a projektů evropských. Další informace nabízí www.c-agency.cz

[Tisková zpráva Computer agency o. p. s., září 2001.]

(ed)


ABB vedoucím dodavatelem v oblasti SCE

Podle výsledků průzkumu uskutečněného analytickou skupinou ARC Advisory Group (USA) je koncern ABB svým ročním obratem v dané oblasti na prvním místě ve světě mezi společnostmi dodávajícími software a služby pro zajištění chodu dodavatelských řetězců (Supply Chain Execution – SCE). Celosvětově bylo na tomto trhu dosaženo v roce 2000 obratu 2,7 miliardy USD při meziročním nárůstu 17,3 %. Z toho 31 % činí obrat v dílčí oblasti informačních systémů pro výrobu (Collaborative Production Management – CPM neboli Manufacturing Execution Systems – MES) pro odvětví založená na kontinuálních výrobních procesech, ve které zaujímá ABB také vedoucí pozici. Podle zveřejněných zjištění vede ABB v oblasti SCE v regionu zahrnujícím Evropu, Střední východ a Afriku (tzv. EMEA) a v Latinské Americe. Současně je také první mezi firmami dodávajícími produkty společnostem dosahujícím ročního obratu většího než 1 mld. USD (tier 1 – tzv. první vrstva zákazníků).

[Vertacross, srpen 2001.]

(sk)


Veletrh Mach 2002 – uzávěrka přihlášek se blíží

Cílem 1. veletrhu strojírenských technologií Mach, který se uskuteční ve dnech 14. až 16. května 2002 v Pražském veletržním areálu Letňany, je představit současné technologické možnosti strojírenství a prezentovat strojírenské firmy, podniky a organizace z pohledu technologické vybavenosti jejich provozů a výrobků.

Pořádání tohoto veletrhu v Praze podpořilo velké množství podniků a organizací s nejrůznějším zaměřením odpovídajícím výstavní nomenklatuře. Záštitu nad veletrhem převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Mediálními partnery jsou odborná a technicky zaměřená periodika, v čele s hlavním mediálním partnerem, časopisem MM Průmyslové spektrum.

Záměrem veletržní správy Terinvest není připravit další strojírenský veletrh, ale jde o snahu vytvořit odpovídající prostor pro poznání a rozvoj strojírenských technologií ve vazbě na materiály a možnosti jejich zpracování. V souladu s obdobnými trendy v zahraničí jde o vytvoření veletrhu s užším, ale odbornějším zaměřením, který by přispěl k poznání a rozvoji technologických a logistických stránek i hledisek řízení výrobního procesu.

Vzhledem k potřebám menších a středních firem aktivně se zúčastnit této strojírenské akce v Praze přichází veletržní správa Terinvest s velmi zajímavou nabídkou drobných prezentací. Zde se mohou firmy důstojně představit za přijatelných celkových nákladů v hodnotě 9 870 Kč za menší formu a 13 500 Kč za větší formu prezentace. Podobu drobné prezentace však mohou zvolit i firmy, které chtějí např. představit pouze část ze své činnosti. Tento přístup umožní účast nejširšímu možnému spektru firem působících v oboru, ať už jde o výrobce či prodejce, o firmu velkou či malou.

Termín zahájení veletrhu se blíží a s ním i termíny pro podání přihlášky. Uzávěrka byla stanovena na 20. 2. 2002.

(Terinvest)


Databáze firem

Server databaze-firem.cz nabízí rozsáhlou databázi firem v České republice s aktivní e-mailovou adresou. E-mailové oslovení se totiž jeví jako nejlevnější a nejefektivnější při malých, středně velkých i rozsáhlých kampaních spojených s rozesíláním reklamních materiálů.

Data jsou setříděna podle oborů činností, takže uživatel má možnost přesně najít skupinu firem, kterou chce oslovit. Povinné položky databáze jsou název firmy, obor činnosti a e-mail. Může být uveden i telefon a poštovní adresa. Databáze se dodává ve standardních formátech, tj. XLS (Excel), TXT, CVS (text s oddělovači), DBF apod. Veškerý materiál naleznete na http://www.databaze-firem.cz. Nabídky ke spolupráci či dotazy adresujte na: pvales@medeacorp.net

(Medea Corp.)


Nové Cimplicity

Cimplicity® HMI Plant Edition™ firmy GE Fanuc je platforma, jež propojuje výrobní systémy se systémy MES. Má architekturu klient-server a důsledně otevřenou koncepci. Díky tomu je propojení řízení na úrovni strojů a dílen se systémy pro plánování a řízení výroby celého závodu velmi jednoduché. V systému jsou integrovány nástroje pro komunikaci prostřednictvím webu a pro bezdrátové komunikace, takže uživatel může snadno tvořit monitorovací a řídicí aplikace, a to jak pro jeden stroj, tak i pro celou linku nebo závod. Systém obsahuje nový Project Wizard, jenž provádí uživatele instalací a konfigurací aplikace, Web View Broadcast, který umožňuje, aby se na stránku vytvořenou v Cimplicity díval současně neomezený počet uživatelů v rámci intranetu i internetu, Windows Terminal Services Support pro dálkovou správu aplikace po internetu s využitím terminálových služeb firmy Microsoft, vylepšení přístupu k databázi, vylepšené systémy pro přenos dat a další nové funkce.

(IAN)