Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Konferencia Riadenie v energetike – CPS ’04

číslo 10/2004

Konferencia Riadenie v energetike – CPS ’04

V dňoch 16. až 18. júna 2004 sa na Štrbskom Plese uskutočnila šiesta medzinárodná konferencia Riadenie v energetike – Control of Power Systems ’04. Zúčastnilo sa jej 227 záujemcov zo sedemnásti krajín – 111 zo Slovenska, 72 z Českej republiky, dvanásť z Poľska, sedem z Lotyšska a ďalších 25 z Grécka, Nemecka, Rakúska, Fínska, Rumunska, Bulharska, Ruska, Litvy, Uzbekistanu, Kazachstanu, Ukrajiny, Egypta a USA.

Hlavným organizátorom konferencie bola Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Medzinárodný programový výbor z predložených prác vybral 104 ako prednášky, 24 prác pre posterovú sekciu a 35 prác, ktoré boli zahrnuté do zborníka bez ich prezentácie na uvedenej akci. Na konferencii sa predstavilo trinásť firiem zo Slovenskej republiky a z Českej republiky. Konferencia prebiehala paralelne v dvoch sekciách. V sekcii A odoznelo 44 prednášok v anglickom jazyku a v sekcii B 60 prednášok v slovenčine a v češtine.

V sekcii A boli prezentované tri plenárne prednášky. Prednáška Ing. Andreja Hanzela zo Slovenských elektrární, a. s., bola zameraná na súčasnosť a budúcnosť slovenskej energetiky v kontexte s energetickou politikou štátov EU. Prof. Rainer Hampel, rektor Univerzity aplikovaných vied, Zittau-Gorlitz, Nemecko, zaujímavým spôsobom vysvetlil využitie inteligentných metód riadenia tepelných procesov v energetike. Doc. Tatjana Lomanova z Technickej univerzity Riga, Lotyšsko, svoju prednášku venovala moderným metódam rozvoja ochrán v elektrizačnej sústave.

V sekcii B odozneli dve plenárne prednášky. Prednáška prof. Ing. Františka Janíčka a kol. bola venovaná rozvoju elektrizačnej sústavy SR, uplatneniu moderných systémových prístupov v riadení energetiky a zapojeniu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave do štátnych programov výskumu a vývoja. Prednáška zaujímavým spôsobom konfrontovala nové technologické spôsoby výroby, uplatnenie nových systémových informačných a riadiacich techník s prežitými industriálnymi formami fungovania ekonomiky. Ďalšia plenárna prednáška, prednesená Ing. Andrejom Hanzelom zo Slovenských elektrární, a. s., bola venovaná vysvetleniu novej organizačnej štruktúry slovenskej energetiky, súčasnosti a budúcnosti SE a jej uplatneniu v európskom liberalizovanom trhu s elektrickou energiou.

Prednášky sekcie A boli zamerané na sedem tematických okruhov, v ktorých vynikli najmä ďalej uvedené prednášky:

 1. Návrh regulátorov pre ES: optimalizácia výberu parametrov PSS (Paszek, Pawłowski, Poľsko),

 2. Riadenie tepelných procesov v ES: nové prístupy k riadeniu procesu spaľovania (Hampel a kol., Nemecko),

 3. Meracie a riadiace systémy v energetike: výučba operátorov na počítačových simulátoroch (Neuman a kol., ČR); vzájomné ovplyvňovanie vysokonapäťových paralelných liniek (Kováč a kol., SR); originálna metóda návrhu PSS (Kozáková, SR),

 4. Ekonomická efektívnosť riadenia ES: nové prístupy návrhu globálnej účelovej funkcie pre riadenie elektrizačnej sústavy a metódy ich riešenia (Makarov, USA),

 5. Využitie veternej energie a riadenie kvality v ES: prepojenia veterných elektrární (Klug, SR); skúsenosti s návrhom a uplatnením veterných zdrojov elektrickej energie v praxi (Karlis a kol., Grécko),

 6. Ochrany v elektrizačnej sústave: napäťové vlastnosti veľmi zaťažených vedení (Wilkosz, Sobierajski, Poľsko); ochrana vedení využitím digitálnych ochrán (Smola a kol., SR),

 7. Riadenie elektrizačnej sústavy: nové prístupy k riadeniu ES – adaptívne rozdeľovanie výkonov (Chuvychin a kol., Lotyšsko); využitie metódy risku v riadení procesov (Krokavec, Filasová, SR).

Prednášky sekcie B boli zamerané na týchto osem tematických okruhov:

 1. Riadiace systémy v jadrovej energetike: zaistenie odolnosti jadernej elektrárni voči poruchám v elektrickej sieti (Anděl, Kabálek, Antoš, ČR),

 2. Prevádzka elektrizačnej sústavy: medzinárodná spolupráca SEPS, a. s., v rámci UCTE a ETSO (Šalamonová, Čuntalová, SR),

 3. Regulácia a optimalizácia dodávky tepelnej energie: uplatnenie moderných metód automatizácie pre najväčší fluidný kotol s cirkulujúcou vrstvou spaľujúci biomasu (Markkula, Fínsko; Greš, Rakúsko),

 4. Riadenie elektrizačnej sústavy: skúšky ostrovnej prevádzky blokov č. 5 a 6 v EVO (Heško, K. Heško, SR),

 5. Ochrany v elektrizačných sústavách: digitálne meranie výkonu a energie (Fuchs a kol., SR); zemná rotorová ochrana generátora so statickou budiacou sústavou (Belaň a kol., SR),

 6. Riadenie zdrojov elektrickej energie: optimalizácia napätia v elektrizačnej sústave pomocou genetických algoritmov (Belaň a kol., SR),

 7. Modelovanie ES a návrh PSS: téma rozpadu sústavy (Máslo a kol., SR),

 8. Liberalizácia trhu s elektrickou energiou: evolúcia elektrifikačnej siete smerom k adaptácii na podmienky konkurenčného trhu (Andrášik, SR).

Na konferencii sa jasne ukázala potreba teoretického formulovania globálnych cieľov riadenia elektrizačnej sústavy v súčasnom prostredí liberalizovaného trhu a hľadania metód a prostriedkov realizácie jednotlivých čiastkových kritérií v praxi. Jedine systémový prístup riešenia úloh riadenia elektrizačnej sústavy vo všetkých jej oblastiach môže viesť k plneniu úloh, ktoré požaduje od energetiky spotrebiteľ elektrickej energie. To vyžaduje úzku spoluprácu technológa-energetika s odborníkom z oblasti riadenia. Ďalšie informácie z konferencie CPS ’04 možno nájsť na http://www.kasr.elf.stuba.sk

Hlavným organizátorom siedmej medzinárodnej konferencie Automatizace energetických procesů v roku 2006 bude Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati v Zlíne.

prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.,
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, odborný garant konferencie

Inzerce zpět