Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Konference Project Management – PRONT 03

číslo 7/2004

Konference Project Management – PRONT 03

V Praze se 6. kvěna 2004 uskutečnila již třetí konference o řízení projektů – PRONT 03. Její motto Manažer projektu: kvalifikovaný odborník a profesionál se organizátorům z plzeňského Sdružení EVIDA a přednášejícím podařilo bezezbytku naplnit. Konference byla poprvé organizována se zvláštním zřetelem nikoliv jen na propagaci a podporu základní certifikace specialistů – projektových manažerů, ale také na jejich recertifikaci. Na programu konference, které se zúčastnilo asi 35 zájemců o danou problematiku z různých oblastí, byly dvě přehledové vyzvané přednášky a tři bloky referátů.

Pozvanými přednášejícími byli Ing. F. Šmída (Preciosa, Jablonec nad Nisou), který ve svém vystoupení zdůvodnil a na příkladech ze své praxe demonstroval nutnost propojit strategické řízení firmy s projektovým řízením, a prof. Ing. J. A. Jirásek, DrSc. (Strojírny Tatra Praha, ALTA Praha), s přednáškou věnovanou historii, současnosti a možnému budoucími vývoji oboru řízení projektů u nás, ale i zkušenostem získaným v průběhu obsáhlé zahraniční praxe v mnoha mezinárodních institucích. To bylo zajímavé zejména v kontextu čerstvého členství ČR v EU.

V prvním bloku referátů, věnovaném obecným problémů a nástrojům projektového řízení, byly rozebrány otázky projektově a inovačně orientované firmy (Ing. H. Kožíšková, UTB Zlín), silné a slabé stránky metody kritického řetězu zvláště s ohledem na jeho uplatnění v podnikové praxi (doc. P. Fiala, VŠE Praha) a problematika modelování ziskovosti projektů (RNDr. J. Weinberger, Timing Praha).

Ve druhém bloku byly předneseny referáty pojednávající o certifikaci projektových manažerů v různých zemích (Ing. P. Kressová, UTB Zlín), o správném nastavení kritérií při hodnocení úspěšnosti projektů (doc. Z. Zonková, TU-VŠB Ostrava) a o využití eneagramových typů při práci a řízení projektových týmů (Ing. Y. Šlechtová, ZČU Plzeň).

Závěrečný blok referátů byl věnován použití projektového řízení v praxi. Přednášející hovořili o zásadách a principech řízení projektu v krizi (doc. B. Lacko, VUT Brno), o způsobech řízení krize a rizik používaných u firmy Hewlett-Packard (Ing. M. Czadek, HP Praha) a o použití průmyslového inženýrství a projektového řízení v projektech optimalizace a zlepšování procesů. Rovněž uvedli příklady z práce na zlepšování technologických procesů v gumárenském průmyslu (Ing. P. Mikulec, UTB Zlín).

Atmosféra na konferenci byla velmi srdečná a otevřená, ale také odborně kritická. To se projevovalo zejména v diskusích k jednotlivým referátům i mezi účastníky mimo přednáškový program. Přihlášených přípěvků bylo skutečně hodně. Výhodou je, že zde účastníci získají přehled o současném stavu a novinkách v oboru. Méně času ale zbývá na neformální diskuse, kterým byla věnována především (krátká) polední přestávka. Kdyby tento trend pokračoval, naskýtá se otázka, zda by organizátoři konference neměli přejít na dvoudenní model.

Čtvrtý ročník konference – PRONT 04 – se uskuteční 11. listopadu 2004 opět v Praze. Její motto bude velmi aktuální: Project Management – nástroj evropského formátu. Na ni tematicky naváže seminář PROMA 04 (Praha, 17. února 2005).

Sborník referátů z konference PRONT 03, obsahující i texty referátů, které na konferenci z časových důvodu nebyly předneseny, i sborníky z minulých konferencí PRONT lze objednat na http://www.evida.cz. Zde se také lze informovat o dalších již uskutečněných i připravovaných akcích.

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Inzerce zpět