Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Konference o problematice vážení a vážicích zařízení

číslo 1/2003

Konference o problematice vážení a vážicích zařízení

Osmá celostátní konference k problematice vážení a vážicích zařízení se konala 22. až 23. října 2002 v Benešově u Prahy. Pořadateli byly, tak jako v předchozích letech, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Český metrologický institut (ČMI), Česká metrologická společnost a Unie výrobců vah ČR (UVV ČR). Organizačně konferenci zajistila firma Stabos s. r. o.

Cílem setkání bylo především poskytnout informace o současných i připravovaných změnách v právních předpisech o metrologii a jejich postupující harmonizaci, které souvisejí s přípravou ČR na vstup do EU. Účastníci, kterých bylo asi 65, měli i dostatečný prostor pro diskusi, vzájemná setkání a výměnu názorů.

Jako první vystoupil na konferenci Jiří Kraus (ÚNMZ) s přednáškou Současný stav a perspektivy rozvoje národního metrologického systému ČR. Pod tímto pojmem (NMS) se rozumí soustava subjektů zabezpečujících jednotnost a správnost měřidel a měření, jejichž práva, povinnosti a vztahy vyplývají z právních předpisů o metrologii. Specifikace NMS je obsažena v usnesení vlády ČR č. 812 z 23. 8. 2000. Základní skladba subjektů bude po vstupu do EU zachována, budou však upřesněny a nově vymezeny jejich vzájemné vztahy.

Podrobnou zprávu o poznatcích z mezinárodní spolupráce přednesl generální ředitel ČMI Pavel Klenovský. Jeho přednáška se týkala metrické konvence, tvorby norem pro oblast posuzování shody, činnosti OIML (mezinárodní organizace pro metrologii), problémů v metrologii hmotnosti, systému posuzování shody výrobků (např. vah) v Evropě, následného ověřování stanovených měřidel v oblasti hmotnosti a strategie autorizace subjektů.

Na první přednášku navázal Pavel Ducháček z ÚNMZ s přednáškou Nová právní úprava metrologie. Touto úpravou je poslední novelizace zákona č. 505/1990 Sb. jeho nahrazením novým zákonem č. 137/2002 Sb. Cílem je umožnit zařazení metrologie do sektorových příloh k Protokolu o evropské dohodě zakládající přidružení ČR k EU s jejími členskými státy v otázkách posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (tzv. Protokol PECA). Jedná se o vytváření systému posuzování shody v ČR plně kompatibilního se systémem platným v zemích EU.

Souběžně s novelizací zákona byly novelizovány dvě vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu a nařízení vlády č. 293/2000 Sb., definující technické požadavky na váhy s neautomatickou činností. Nové nařízení má číslo 326/2002 Sb.

V přednášce nazvané Aktuální vývoj na úseku právních a technických předpisů v oblasti hmotnosti komentoval náměstek generálního ředitele ČMI Jindřich Pošvář změny provedené v odpovídajících vyhláškách a v nařízení vlády a o připravované revizi dokumentů organizací OIML a WELMEC. Problematika se dotýká vah a vážicích systémů, včetně vah s automatickou činností, v návaznosti na mezinárodní směrnici MID (směrnice o stanovených měřidlech). Druhá část přednášky informovala o přípravě na činnost autorizované osoby při posuzování shody.

Přednáška Ivana Kříže z ČMI s názvem Činnost ČMI na úseku fundamentální metrologie hmotnosti seznámila účastníky konference s úkoly laboratoře primární hmotnosti, s problematikou péče o státní etalon a další primární etalony hmotnosti, včetně jejich mezinárodní návaznosti. Laboratoř zajišťuje kalibraci nejvyšších sekundárních etalonů, proces mezinárodních porovnání a další zahraniční spolupráci.

Doplňkem uvedených přednášek byla zpráva o činnosti Unie výrobců vah ČR, přednesená jejím předsedou Ing. Janem Havlem, DrSc. Podstatná část zprávy byla zveřejněna v časopise Automa č. 11/2002 na str. 7.

Konference byla určena převážně pracovníkům z výroby, projektování, montáže, oprav a servisu vah a vážicích systémů. Legislativa, o které bylo informováno, a její očekávané změny při vstupu do EU jsou závažného charakteru. Jen její dodržování zabezpečí bezkonfliktní přechod na evropský trh. Je třeba stále mít na zřeteli, že i když je dána možnost přenést zajištění mnoha povinností, které vyplývají ze zákonných ustanovení, smluvním vztahem na jiný subjekt, konečná odpovědnost ze zákona zůstává na výrobci či dodavateli.

Jan Havel

Inzerce zpět