Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Konference o automatickém řízení v procesním průmyslu

Automatizace a řízení v průmyslových výrobách s převahou kontinuálních a dávkových procesů, kam patří např. chemie, petrochemie, potravinářství, farmacie, hutnictví, papírenský průmysl nebo recyklace odpadů (souhrnně tzv. procesní průmysl), spolu s energetikou a úpravou vody, tvoří specifickou disciplínu vyznačující se mnoha společnými rysy. Odborníci z tohoto odvětví se scházejí na vědeckých a odborných konferencích, aby se tam seznamovali s trendy a novinkami v oboru. Pro to, abychom zájemcům o tento obor usnadnili orientaci v nabídce konferencí, vybrali jsme několik z nich z České republiky i ze zahraničí a požádali jejich pořadatele, aby své akce stručně představili: popsali jejich tematické zaměření, připomenuli jejich historii a současnost, sdělili, komu je konference určena, jaká byla vybraná témata minulého ročníku a jaká jsou plánována pro tento rok, jak jsou spokojeni se zájmem o účast na konferenci ze strany přednášejících i posluchačů a v čem vidí hlavní poslání jejich konference a podobných konferencí a jejich úlohu nyní a v budoucnu.
 
Akce jsou seřazeny podle plánovaného termínu konání.
 

Process Management Academy Europe 2009 – 2. až 4. března 2009, Düsseldorf, Německo

Pořadatel: ARC Advisory Group http://www.arcweb.com/res/pma
 
Process Management Academy Europe (PMA) se v roce 2009 bude konat již popáté. Je to vzdělávací akce určená speciálně pro profesionály z oblasti procesního průmyslu. Účastníci PMA se dozvědí, jak efektivně řídit a optimalizovat provoz výrobních závodů za přispění nové techniky a koncepcí, jako je např. výroba za spolupráce – collaborative manufacturing.
 
Očekává se, že akce se jako obvykle zúčastní přibližně 300 odborníků z výrobních a inženýrských firem, kteří mají ve své pracovní náplni rozhodování o využití automatizačních prostředků a řešení. Kromě vlastních přednášek je významná i možnost neformálních setkání a diskusí o aktuálních tématech. Pořadatel akce, poradenská agentura ARC Advisory Group, si klade za cíl vytvořit fórum, které výrobcům z oboru procesní výroby představí nově vznikající koncepce a strategie stejně jako úspěšné příklady využití automatizace a systémů řízení výroby v praxi.
 
PMA je akce určená uživatelům i dodavatelům automatizační techniky a systémů řízení procesní výroby, inženýrským firmám působícím v tomto oboru, technickým konzultantům a dalším profesionálním zájemcům. K hlavním tématům patří pokročilé řídicí systémy, systémy pro správu výrobních prostředků (plant asset management), uplatnění informačních systémů nebo optimalizace procesů a řízení výroby.
 
V letošním roce bude jednání rozděleno do pěti sekcí:
 • optimalizace provozu podniků (operational excellence),
 • bezpečnost strojů a zařízení a zabezpečení dat a informací,
 • optimalizace využití výrobních prostředků,
 • správa životního cyklu výrobků (product lifecycle management) a inženýrské služby,
 • průmyslové komunikační systémy.
V rámci plenárních přednášek vystoupí Werner Setzwein z firmy BASF s přednáškou Příspěvek řízení procesů a elektroinženýrství k energetickým úsporám v chemickém průmyslu, Alex van Delft z Royal DSM s přednáškou Koncepce Operational Excellence v měnícím se podnikatelském prostředí, Norbert Kuschnerus z firmy Bayer Technology Services s přednáškou Operational Excellence u firmy Bayer – strategie a příklady z chemického a farmaceutického průmyslu a další.
 

Process Control 2009 – 9. až 12. června 2009, Štrbské Pleso, Slovensko

Pořadatel: ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, FCHPT STU v Bratislavě http://www.kirp.chtf.stuba.sk/pc09/
 
Konferencia s medzinárodnou účasťou Riadenie procesov – Process Control je jedným z vrcholných podujatí vo svojej oblasti v Českej republike a na Slovensku. Plenárne prednášky zabezpečujú poprední svetoví a domáci odborníci – tohto roku je to prof. Vladimír Kučera z Prahy a prof. Sebastian Engell z Nemecka.
 
Konferencia vytvára podmienky pre stretávanie sa širokého okruhu odborníkov z oblasti teórie, praxe a pedagogiky zameraných na automatizáciu, riadenie a informačné technológie v týchto oblastiach. Poskytuje priestor pre komunikáciu a získanie informácií prostredníctvom diskusií, odborných publikácií a neformálnych rozhovorov. Umožňuje výmenu názorov a skúseností, získať nové nápady pre vedeckú a odbornú prácu.
 
Tohtoročná konferencia Process Control 2009 je v poradí sedemnástym podujatím svojho druhu. Opakuje sa pravidelne každé dva roky a miestom konania sú Vysoké Tatry (Štrbské Pleso).
 
Zameranie konferencie:
 • navrhovanie lineárnych a nelineárnych systémov riadenia,
 • modelovanie, simulovanie a identifikácia technologických procesov,
 • technické prostriedky merania a regulácie,
 • optimalizácia procesov,
 • robustné a adaptívne riadenie,
 • simulácia a riadenie v pedagogickom procese,
 • inteligentné systémy riadenia,
 • informačné technológie v automatizácii,
 • aplikácia výpočtovej a riadiacej techniky v priemysle,
 • prediktívne riadenie,
 • algoritmy a počítačové riadenie.
Konferencia ponúka skvelú príležitosť aj pre mladých ľudí začínajúcich vedeckú alebo vedecko-pedagogickú kariéru prezentovať výsledky svojho výskumu v uvedených oblastiach. Okrem toho sú popri nej organizované sprevádzajúce podujatia – workshopy. Tento rok sú zatiaľ pripravené: prediktívne riadenie (M. Baotic, CRO) a riadenie v prostredí Matlab/Simulink (Humusoft, s. r. o, CZ). Najlepšie práce sú oceňované – súťaž o najlepšiu prácu mladých vedeckých pracovníkov, uverejnenie vybraných rozšírených príspevkov v špeciálnom čísle časopisu.
 
Účasť na konferencii je už tradične veľká, približne dve stovky účastníkov. Stretávajú sa tu nielen domáci, ale aj európski odborníci, pričom rokovacím jazykom je angličtina.
 

Nové trendy v oboru měření a regulace – 2. září 2009, Praha

Pořadatel: JSP, s. r. o., http://www.jsp.cz/konference
 
Odborná konference s názvem Nové trendy v oboru měření a regulace má za cíl umožnit setkání uživatelů měřicí a regulační techniky s výrobci, dodavateli a dalšími odborníky z vědecké a univerzitní sféry. Pořadatelem je společnost JSP, s. r. o., spolu s další desítkou významných firem z oboru měření a regulace. Hlavním mediálním partnerem je časopis Automa. Hlavním dlouhodobým cílem konference je vybudovat platformu pro setkávání odborníků z řad:
 • uživatelů měřicí a regulační techniky (techniků MaR a manažerů z odvětví energetiky, chemie, petrochemie a průmyslu),
 • výrobců a dodavatelů měřicí a regulační techniky,
 • projektantských a konzultačních firem,
 • vědeckých pracovníků a odborníků na měřicí a regulační techniku,
 • zástupců odborných médií.
Loňský ročník konference byl zaměřen na dvě nosná témata: spolehlivost a funkční bezpečnost (SIL). A protože i do automatizace pronikají nejmodernější metody komunikace a přenosu signálu − bezdrátové (wireless), rozhodli jsme se zároveň zaměřit i na aplikace bezdrátových přenosů dat v oboru měření a regulace. Letošní ročník bude na daná témata navazovat a představí posluchačům další zajímavá a aktuální témata z oboru automatizace procesní výroby.
 
Zájem o tuto konferenci byl již od počátku velký, především zájem uživatelů měřicí a řídicí techniky z energetiky a chemického průmyslu a dodavatelů investičních celků. Konference se pravidelně účastní přibližně dvě stovky odborníků. Zájem z řad přednášejících partnerů také potvrzuje, že tato konference odstranila dlouholetý nedostatek v komunikaci
mezi výrobci a uživateli automatizační techniky.
 

ARaP 2008 (Automatizace, regulace a procesy) – listopad 2009, Praha

Pořadatel: Fakulta strojní ČVUT v Praze, http://www.arap.cz
 
Konference ARaP 2009 bude již pátou konferencí v řadě. Volně navazuje na tradici odborných konferencí, které byly v minulosti organizovány v rámci doprovodného programu veletrhu Pragoregula. Přes rozdílné podmínky mají obě akce významný společný rys – ten je vyjádřen v označení konference ARaP přívlastkem „technická“. Chceme tím zdůraznit, že cílem konference není prezentace výsledků vědecké práce před fórem úzce specializovaných badatelů, nýbrž vzájemná výměna poznatků a zkušeností zejména z praxe.
 
Konference je určena té části širší technické veřejnosti, jejíž aktivity jsou navázány na problematiku automatického řízení. Nabízí především možnost získat a vyměnit si efektivním způsobem informace o nových metodách a vývojových trendech v oblasti řízení procesů a zařízení, které se buď již osvědčily, nebo lze předpokládat jejich dobrou využitelnost v praxi.
 
Uvedenému záměru je podřízena koncepce programu, vytvářeného jako spojení vyzvaných přednášek, recenzovaných referátů a firemních prezentací (včetně malé výstavky). V letošním roce hodláme vedle vyzvaných přednášek nabídnout v rámci dvoudenního programu půldenní tutoriál, který v relativně krátkém čase podá účastníkům přehledovou informaci a s ní spojené porozumění novým pojmům a termínům. Ukazuje se totiž, že k tomu účelu jsou vyzvané přednášky příliš krátké.
 
U konference ARaP není výrazně podporováno úzké oborové vymezení témat; naopak v jejich různorodosti vidíme přínos ke zvýšení obecné informovanosti účastníků, k níž také výrazně napomáhají organizované nebo neformální diskuse. V rámci vyhlašovaného rámcového tématu konference (v roce 2007 to byly inteligentní řídicí systémy a v roce 2008 technicko-ekonomické aspekty současné procesní automatizace) jsou prezentovány obecné poznatky i realizovaná průmyslová řešení.
(příspěvky pořadatelů zpracoval Bk)
 

Uwe Grundmann, ARC Advisory Group:

Stejně jako v předchozích letech, 5. Process Management Academy bude unikátní platforma pro představení současné automatizační techniky a systémů řízení procesní výroby, příkladů použití této techniky v praxi a strategií, jak pomocí moderní automatizace dosáhnout úspěchu. Fórum se zabývá širokou paletou témat z průmyslové praxe a oslovuje odborné publikum z celé Evropy. Akce nabízí také příležitost pro setkání odborníků, výměnu zkušeností a diskusi o nových nápadech.
 
Věříme, že PMA představí nové podněty, jak rychle zlepšit výkonnost a dosáhnout měřitelných výhod implementací moderní automatizační techniky a koncepcí. Zvláště v době zpomalení ekonomiky je mnoho příležitostí pro změny, které přinesou konkrétní výsledky.
 

Prof. Miroslav Fikar, ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave:

Podľa môjho názoru má táto konferencia svoje poslanie a budúcnosť v oblasti automatizácie. Prináša špičkové poznatky z Českej republiky, Slovenska a zahraničia, umožňuje stretávanie a výmenu názorov, podporuje vedeckovýskumnú činnosť a prezentácie mladých ľudí.
 

Ing. Petr Fukač, marketingový ředitel, JSP, s. r. o.:

Rychlý rozvoj nových technologií s sebou přináší stále větší požadavky na měření a řízení výrobních procesů. Význam přesnosti, kvality a zejména spolehlivosti a funkční bezpečnosti měřicí, regulační a řídicí techniky a systémů stále roste. Předpokládáme tedy, že se i význam naší konference i podobných akcí bude dále zvyšovat.
 

Prof. Bohumil Šulc, ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní ČVUT v Praze:

Technická konference je doposud málo uplatňovaná forma setkávání pracovníků z technické praxe s lidmi z výzkumu a vzdělávání, která může do určité míry nahradit i funkci zaštiťující inženýrské společnosti. Ta v oboru automatického řízení v České republice chybí. Technické konference, nebo možná lépe vyjádřeno inženýrské konference, umožňují výměnu názorů o tom, jak a v čem zlepšit a koordinovat nabízené služby, popřípadě jak řešit nové neznámé úkoly a jak řešení obohatit o nové poznatky vědy. Opírají se, alespoň v případě konference ARaP, o aktivní a přímé zapojení mediálních partnerů, kterým je z odborných časopisů zejména Automa. Rovněž tištěná podoba sborníku uplatňovaná na konferenci ARaP s předchozí recenzí a následnou jazykovou a vzhledovou korekturou s povinnou distribucí výtisků do knihoven napomáhá nejen k pohotovému přístupu k informacím, ale také ke kultivaci technického vyjadřování. Vzájemný bezprostřední osobní kontakt mezi zástupci univerzit a průmyslové praxe je pro oblast řízení procesů a zařízení velmi významný, protože napomáhá ke zmenšení stále narůstajícího odstupu teorie od praxe, který právě v oblasti automatického řízení překročil meze obvyklé v jiných technických oborech. To jsou hlavní důvody, pro které považuji konání konferencí tohoto typu za perspektivní, žádoucí a velmi důležité pro další rozvoj automatizace v naší zemi. Škoda jen, že v hodnocení práce akademických pracovníků nenachází jejich entuziastické zapojení do realizace konference, které vyžaduje časově náročný, originální a nerutinní přístup, náležité ocenění v systému bodování.