Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Konference Energetika a životní prostředí 2010

Ekonox, s. r. o., je konzultační a poradenská firma pro oblasti ekologie, chemie a chemického inženýrství, která působí na trhu od roku 1994. Již šestnáct let každoročně pořádá konferenci Energetika a životní prostředí v rámci mezinárodní odborné výstavy Teplárenské dny, která je zaměřena na techniky a technologie pro dálkové zásobování teplem a chladem, energetiku a obnovitelné zdroje energie. Letos se tato konference uskuteční 27. dubna v Parkhotelu v Plzni.
 
Konference bude letos rozdělena do tří tematických okruhů. První z nich je zaměřen na možnosti snižování emisí do ovzduší. Přednášejícími budou mimo jiné také odborníci z firem, které dodávají technologická zařízení na čištění spalin. Tito odborníci budou prezentovat dosažené výsledky a své zkušenosti se zaváděním metod snižování emisí v praxi. Druhým tematickým okruhem je stále velmi diskutované nařízení ES 1907/2006 (REACH), které se bezprostředně dotýká také energetického průmyslu, zejména tam, kde se spaluje uhlí a vznikají vedlejší produkty spalování (popílek, škvára, energosádrovec), na které se vztahuje povinnost registrace. Vzhledem k tomu, že rok 2010 je prvním registračním obdobím (pro hmotnost nad 1 000 t) a potřebné testy související s vlastní registrací se již provádějí, je právě nyní důležité vyměňovat si zkušenosti a hledat možnosti případné spolupráce s ostatními výrobci a dovozci jednotlivých chemických látek a přípravků.
 
Třetím diskutovaným okruhem (nikoliv však posledním) jsou legislativní změny v oblasti životního prostředí. Přednášky se budou zabývat využíváním webových portálů ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a IRZ (integrovaný registr znečištění) a změn, které lze v legislativě ještě očekávat. Návštěvníci se dozví také o možnostech čerpání dotací z evropského Operačního programu Životního prostředí.
 
Podrobné informace o připravované konferenci naleznete na našich internetových stránkách www.ekonox.cz.
(Ekonox, s. r. o.)
 
Obr. 1. Konference pořádané společností Ekonox slouží k výměně zkušeností z praxe a k navazování kontaktů