Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Koncové spínače pro bezpečnost strojních zařízení

číslo 8-9/2004

Koncové spínače pro bezpečnost strojních zařízení

Koncové spínače (obr. 1) jsou určeny k vyhodnocení polohy pohyblivých částí strojů – převádějí změnu polohy na elektrický signál. K typickým aplikacím koncových spínačů patří např. monitorování polohy ochranných krytů. Obr. 1. Koncové spínače jsou vybaveny mechanismem pro nucené rozpínání klidového kontaktu, které je předpokladem pro použití v bezpečnostních obvodech ve smyslu ČSN EN 60204 (Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů). Jsou umístněny v robustních plastových nebo kovových krytech s upevňovacími roztečemi podle ČSN EN 50047, popř. ČSN EN 50041. Pohon koncového spínače je zpravidla připevněn šrouby, a jeho polohu proto lze pootáčením o 4 × 90° přizpůsobit dané aplikaci. V krytu se nachází vyměnitelná dvou-, tří- nebo čtyřpólová spínací jednotka s kluznými kontakty, s kluznými kontakty s přesahem nebo s mžikovým spínacím mechanismem. Spínací jednotka je tvořena dvojitými pohyblivými kontaktními můstky, které mohou spolehlivě spínat proudy od 1 mA při 5 V DC. Jeden až tři otvory (podle typu) pro kabelovou průchodku jsou opatřeny metrickým závitem M20.

Obr. 2.

Koncové spínače s kódovaným ovladačem (obr. 2) jsou určeny např. k blokování pohonu v závislosti na poloze ochranných krytů a dveří. Trojnásobně kódovaný ovladač je pevně spojen s ochranným krytem stroje tak, že pohon je blokován, není-li kryt v ochranné poloze. Kódování ovladače vylučuje manipulaci rukou nebo jinými pomůckami, jako jsou např. šroubovák či drát. Různé délky a provedení ovladačů umožňují zvolit vhodné místo k montáži koncového spínače na stroji a monitorovat polohu otočných krytů s poloměrem otáčení 45 mm.

Koncové spínače s kódovaným ovladačem a přídrží (obr. 3) jsou také určeny k blokování pohonu v závislosti na poloze ochranných krytů. Přídrž brání nahodilému nebo záměrnému otevření ochranného krytu, dokud trvá nebezpečí, např. při brzdění pohonu. K charakteristickým vlastnostem těchto koncových spínačů patří:

Obr. 3.
  • splnění požadavků ČSN EN 1088 (Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu),

  • blokování krytu mechanicky nebo elektromagnetem,

  • přídržná síla 1 200 N, popř. 2 000 N,

  • vyhodnocení polohy ovladače (krytu),

  • monitorování stavu elektromagnetu,

  • optická signalizace dvěma LED.

K dispozici jsou rovněž speciální koncové spínače konstruované pro montáž přímo na otočný závěs krytů a dveří. Do provozů se značným znečištěním jsou určeny magnetické spínače s jazýčkovými kontakty, které se vyznačují krytím IP67 a odolávají nečistotám lépe než elektromechanické koncové spínače.

Požadavek na nouzové zastavení stroje může být snímán např. koncovým spínačem ovládaným lankem nebo hřibovým ovladačem typové řady Signum (obr. 4). Obr. 4. V obou případech jsou splněny požadavky normy ČSN EN 418 (Bezpečnost strojních zařízení. Zařízení nouzového zastavení. Hlediska funkčnosti. Konstrukční zásady.), která se zabývá funkčními aspekty bezpečnostní funkce nouzové zastavení. Hlavním požadavkem normy je aretační mechanismus odolný proti „přelstění“ a nucené rozpínání kontaktů. Pod pojmem „přelstění“ se rozumí toto: „Jakékoliv působení na ovladač nouzového zastavení musí způsobit aretaci ovladače tak, aby povel k nouzovému zastavení zůstal zachován až do okamžiku odaretování ovladače (např. pootočením), i když působení na ovladač již pominulo. Zároveň nesmí nastat vydání povelu k nouzovému zastavení, aniž je ovladač aretován ve stisknuté (aktivní) poloze.„

Připojením koncových spínačů a ovladačů nouzového zastavení k bezpečnostním kombinacím a modulům typové řady 3TK28 a 3RA7 jsou splněny požadavky kategorií 2, 3 a 4 ve smyslu ustanovení ČSN EN 954-1 (Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídicích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci). Tato skutečnost je odzkoušena a schválena BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit, německý oborový institut pro bezpečnost práce) a SUVA (Schweizer Unfallversicherungsanstalt, švýcarská úrazová pojišťovna).

Ing. Zdeněk Bekr,
Siemens s. r. o.

Inzerce zpět